ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
వయవహారాశ చ తే తాత నిత్యమ ఆప్తైర అధిష్ఠితాః
యొజ్యాస తుష్టైర హితై రాజన నిత్యం చారైర అనుష్ఠితాః
2 పరిమాణం విథిత్వా చ థణ్డం థణ్డ్యేషు భారత
పరణయేయుర యదాన్యాయం పురుషాస తే యుధిష్ఠిర
3 ఆథాన రుచయశ చైవ పరథారాభిమర్శనః
ఉగ్రథణ్డప్రధానాశ చ మిద్యా వయాహారిణస తదా
4 ఆక్రొష్టారశ చ లుబ్ధాశ చ హన్తారః సాహస పరియాః
సభా విహారభేత్తారొ వర్ణానాం చ పరథూషకాః
హిరణ్యథణ్డ్యా వధ్యాశ చ కర్తవ్యా థేశకాలతః
5 పరాతర ఏవ హి పశ్యేదా యే కుర్యుర వయయకర్మ తే
అలంకారమ అదొ భొజ్యమ అత ఊర్ధ్వం సమాచరేః
6 పశ్యేదాశ చ తతొ యొధాన సథా తవం పరిహర్షయన
థూతానాం చ చరాణాం చ పరథొషస తే సథా భవేత
7 సథా చాపరరాత్రం తే భవేత కార్యార్దనిర్ణయే
మధ్యరాత్రే విహారస తే మధ్యాహ్నే చ సథా భవేత
8 సర్వే తవ ఆత్యయికాః కాలాః కార్యాణాం భరతర్షభ
తదైవాలంకృతః కాలే తిష్ఠేదా భూరి రక్షిణః
చక్రవత కర్మణాం తాద పర్యాయొ హయ ఏష నిత్యశః
9 కొశస్య సంచ్చయే యత్నం కుర్వీదా నయాయతః సథా
థవివిధస్య మహారాజ విపరీతం వివర్జయేః
10 చారైర విథిత్వా శత్రూంశ చ యే తే రాజ్యాన్తరాయిణః
తాన ఆప్తైః పురుషైర థూరాథ ఘాతయేదాః పరస్పరమ
11 కర్మ థృష్ట్యాద భృత్యాంస తవం వరయేదాః కురూథ్వహ
కారయేదాశ చ కర్మాణి యుక్తాయుక్తైర అధిష్ఠితైః
12 సేనా పరణేతా చ భవేత తవ తాత థృఢవ్రతః
శూరః కలేశసహశ చైవ పరియశ చ తవ మానవః
13 సర్వే జానపథాశ చైవ తవ కర్మాణి పాణ్డవ
పౌరొగవాశ చ సభ్యాశ చ కుర్యుర యే వయవహారిణః
14 సవరన్ధ్రం పరరన్ధ్రం చ సవేషు చైవ పరేషు చ
ఉపలక్షయితవ్యం తే నిత్యమ ఏవ యుధిష్ఠిర
15 థేశాన్తరస్దాశ చ నరా విక్రాన్తాః సర్వకర్మసు
మాత్రాభిర అనురూపాభిర అనుగ్రాహ్యా హితాస తవయా
16 గుణార్దినాం గుణః కార్యొ విథుషాం తే జనాధిప
అవిచాల్యాశ చ తే తే సయుర యదా మేరుర మహాగిరిః