ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
మణ్డలాని చ బుధ్యేదాః పరేషామ ఆత్మనస తదా
ఉథాసీనగుణానాం చ మధ్యమానాం తదైవ చ
2 చతుర్ణాం శత్రుజాతానాం సర్వేషామ ఆతతాయినామ
మిత్రం చామిత్రమిత్రం చ బొథ్ధవ్యం తే ఽరికర్శన
3 తదామాత్యా జనపథా థుర్గాణి విషమాణి చ
బలానిచ కురుశ్రేష్ఠ భవన్త్య ఏషాం యదేచ్చ్ఛకమ
4 తే చ థవాథశ కౌన్తేయ రాజ్ఞాం వై వివిధాత్మకాః
మన్త్రిప్రధానాశ చ గుణాః షష్టిర థవాథశ చ పరభొ
5 ఏతాన మణ్డలమ ఇత్య ఆహుర ఆచార్యా నీతికొవిథాః
అత్ర షాడ్గుణ్యమ ఆయత్తం యుధిష్ఠిర నిబొధ తత
6 వృథ్ధిక్షయౌ చ విజ్ఞేయౌ సదానం చ కురునన్థన
థవిసప్తత్యా మహాబాహొ తతః షాడ్గుణ్య చారిణః
7 యథా సవపక్షొ బలవాన పరపక్షస తదా బలః
విగృహ్య శత్రూన కౌన్తేయ యాయాత కషితిపతిస తథా
యథా సవపక్షే ఽబలవాంస తథా సంధిం సమాశ్రయేత
8 థరవ్యాణాం సంచయశ చైవ కర్తవ్యః సయాన మహాంస తదా
యథా సమర్దొ యానాయ నచిరేణైవ భారత
9 తథా సర్వం విధేయం సయాత సదానం చ న విభాజయేత
భూమిర అల్పఫలా థేయా విపరీతస్య భారత
10 హిరణ్యం కుప్య భూయిష్ఠం మిత్రం కషీణమ అకొశవత
విపరీతాన న గృహ్ణీయాత సవయం సంధివిశారథః
11 సంధ్యర్దం రాజపుత్రం చ లిప్సేదా భరతర్షభ
వవిపరీతస తు తే ఽథేయః పుత్ర కస్యాం చిథ ఆపథి
తస్య పరమొక్షే యత్నం చ కుర్యాః సొపాయ మన్త్రవిత
12 పరకృతీనాం చ కౌన్తేయ రాజా థీనాం విభావయేత
కరమేణ యుగపథ థవంథ్వం వయసనానాం బలాబలమ
13 పీడనం సతమ్భనం చైవ కొశభఙ్గస తదైవ చ
కార్యం యత్నేన శత్రూణాం సవరాష్ట్రం రక్షతా సవయమ
14 న చ హింస్యొ ఽభయుపగతః సామన్తొ వృథ్ధిమ ఇఛతా
కౌన్తేయ తం న హింసేత యొ మహీం విజిగీషతే
15 గణానాం భేథనే యొగం గచ్ఛేదాః సహ మన్త్రిభిః
సాధు సంగ్రహణాచ చైవ పాపనిగ్రహణాత తదా
16 థుర్బలాశ చాపి సతతం నావష్టభ్యా బలీయసా
తిష్ఠేదా రాజశార్థూల వైతసీం వృత్తిమ ఆస్దితః
17 యథ్య ఏవమ అభియాయాచ చ థుర్బలం బలవాన నృపః
సామాథిభిర ఉపాయైస తం కరమేణ వినివర్తయేత
18 అశక్నువంస తు యుథ్ధాయ నిస్పతేత సహ మన్త్రిభిః
కొశేన పౌరైర థణ్డేన యే చాన్యే పరియకారిణః
19 అసంభవే తు సర్వస్య యదాముఖ్యేన నిష్పతేత
కరమేణానేన మొక్షః సయాచ ఛరీరమ అపి కేవలమ