ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సంధివిగ్రహమ అప్య అత్ర పశ్యేదా రాజసత్తమ
థవియొనిం తరివిధొపాయం బహు కల్పం యుధిష్ఠిర
2 రాజేన్థ్ర పర్యుపాసీదాశ ఛిత్త్వా థవైవిధ్యమ ఆత్మనః
తుష్టపుష్టబలః శత్రుర ఆత్మవాన ఇతి చ సమరేత
3 పర్యుపాసన కాలే తు విపరీతం విధీయతే
ఆమర్థ కాలే రాజేన్థ్ర వయపసర్పస తతొ వరః
4 వయసనం భేథనం చైవ శత్రూణాం కారయేత తతః
కర్శనం భీషణం చైవ యుథ్ధి చాపి బహు కషయమ
5 పరయాస్యమానొ నృపతిస తరివిధం పరిచిన్తయేత
ఆత్మనశ చైవ శత్రొశ చ శక్తిం శాస్త్రవిశారథః
6 ఉత్సాహప్రభు శక్తిభ్యాం మన్త్రశక్త్యా చ భారత
ఉపపన్నొ నరొ యాయాథ విపరీతమ అతొ ఽనయదా
7 ఆథథీత బలం రాజా మౌలం మిత్రబలం తదా
అటవీ బలం భృతం చైవ తదా శరేణీ బలం చ యత
8 తత్ర మిత్రబలం రాజన మౌలేన న విశిష్యతే
శరేణీ బలం భృతం చైవ తుల్య ఏవేతి మే మతిః
9 తదా చారబలం చైవ పరస్పరసమం నృప
విజ్ఞేయం బలకాలేషు రజ్ఞా కాల ఉపస్దితే
10 ఆపథశ చాపి బొథ్ధ్యవ్యా బహురూపా నరాధిప
భవన్తి రాజ్ఞాం కౌరవ్య యాస తాః పృదగ అతః శృణు
11 వికల్పా బహవొ రాజన్న ఆపథాం పాణ్డునన్థన
సామాథిభిర ఉపన్యస్య శమయేత తాన నృపః సథా
12 యాత్రాం యాయాథ బలైర యుక్తొ రాజా షడ్భిః పరంతప
సంయుక్తొ థేశకాలాభ్యాం బలైర ఆత్మగుణైస తదా
13 తుష్టపుష్టబలొ యాయాథ రాజా వృథ్ధ్యుథయే రతః
ఆహూతశ చాప్య అదొ యాయాథ అనృతావ అపి పార్దివః
14 సదూణాశ్మానం వాజిరదప్రధానాం; ధవజథ్రుమైః సంవృతకూలరొధసమ
పథాతినాగైర బహు కర్థమాం నథీం; సపత్ననాశే నృపతిః పరయాయాత
15 అదొపపత్త్యా శకటం పథ్మం వజ్రం చ భారత
ఉశనా వేథ యచ ఛాస్త్రం తత్రైతథ విహితం విభొ
16 సాథయిత్వా పరబలం కృత్వా చ బలహర్షణమ
సవభూమౌ యొజయేథ యుథ్ధం పరభూమౌ తదైవ చ
17 లబ్ధం పరశమయేథ రాజా నిక్షిపేథ ధనినొ నరాన
జఞాత్వా సవవిషయం తం చ సామాథిభిర ఉపక్రమేత
18 సర్తదైవ మహారాజ శరీరం ధారయేథ ఇహ
పరేత్యేహ చైవ కర్తవ్యమ ఆత్మనిఃశ్రేయసం పరమ
19 ఏవం కుర్వఞ శుభా వాచొ లొకే ఽసమిఞ శృణుతే నృపః
పరేత్య సవర్గం తదాప్నొతి పరజా ధర్మేణ పాలయన
20 ఏవం తవయా కురు శరేఠ వర్తితవ్యం పరజాహితమ
ఉభయొర లొకయొస తాత పరాప్తయే నిత్యమ ఏవ చ
21 భీష్మేణ పూర్వమ ఉక్తొ ఽసి కృష్ణేన విథురేణ చ
మయాప్య అవశ్యం వక్తవ్యం పరీత్యా తే నృపసత్తమ
22 ఏతత సర్వం యదాన్యాయం కుర్వీదా భూరిథక్షిణ
పరియస తదా పరజానాం తవం సవర్గే సుఖమ అవాప్స్యసి
23 అశ్వమేధ సహస్రేణ యొ యజేత పృదివీపతిః
పాలయేథ వాపి ధర్మేణ పరజాస తుల్యం ఫలం లభేత