ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
యుధిష్ఠిర మహాబాహొ యథ ఆహ కురునన్థనః
ధృతరాష్ట్రొ మహాత్మా తవాం తత కురుష్వావ్విచారయన
2 అయం హి వృథ్ధొ నృపతిర హతపుత్రొ విశేషతః
నేథం కృచ్ఛ్రం చిరతరం సహేథ ఇతి మతిర మమ
3 గాన్ధారీ చ మహాభాగా పరాజ్ఞా కరుణవేథినీ
పుత్రశొకం మహారాజ ధైర్యేణొథ్వహతే భృశమ
4 అహామ అప్య ఏతథ ఏవ తవాం బరవీమి కురు మే వచః
అజుజ్ఞాం లభతాం రాజా మా వృదేహ మరిష్యతి
5 రాజర్షీణాం పురాణానామ అనుయాతు గతిం నృపః
రాజర్షీణాం హి సర్వేషామ అన్తే వనమ ఉపాశ్రయః
6 [వై]
ఇత్య ఉక్తః స తథా రాజా వయాసేనాథ్భుత కర్మణా
పరత్యువాచ మహాతేజా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
7 భగవాన ఏవ నొ మాన్యొ భగవాన ఏవ నొ గురుః
భగవాన అస్య రాజ్యస్య కులస్య చ పరాయణమ
8 అహం తు పుత్రొ భగవాన పితా రాజా గురుశ చ మే
నిథేశవర్తీ చ పితుః పుత్రొ భవతి ధర్మతః
9 ఇత్య ఉక్తః స తు తం పరాహ వయాసొ ధర్మభృతాం వరః
యుధిష్ఠిరం మహాతేజాః పునర ఏవ విశాం పతే
10 ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి భారత
రాజాయం వృథ్ధతాం పరాప్తః పరమాణే పరమే సదితః
11 సొ ఽయం మయాభ్యనుజ్ఞాతస తవయా చ పృదివీపతే
కరొతు సవమ అభిప్రాయ మాస్య విఘ్నకరొ భవ
12 ఏష ఏవ పరొ ధర్మొ రాజర్షీణాం యుధిష్ఠిర
సమరే వా భవేన మృత్యుర వనే వా విధిపూర్వకమ
13 పిత్రా తు తవ రాజేన్థ్ర పాణ్డునా పృదివీక్షితా
శిష్యభూతేన రాజాయం గురువత పర్యుపాసితః
14 కరతుభిర థక్షిణావథ్భిర అన్నపర్వత శొభితైః
మహథ్భిర ఇష్టం భొగశ చ భుక్తాశ పుత్రశ చ పాలితాః
15 పుత్ర సంస్దం చ విపులం రాజ్యం విప్రొషితే తవయి
తరయొథశ సమా భుక్తం థత్తం చ వివిధం వసు
16 తవయా చాయం నరవ్యాఘ్ర గురుశుశ్రూషయా నృపః
ఆరాధితః సభృత్యేన గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
17 అనుజానీహి పితరం సమయొ ఽసయ తపొ విధౌ
న మన్యుర విథ్యతే చాస్య సుసూక్ష్మొ ఽపి యుధిష్ఠిర
18 ఏతావథ ఉక్త్వా వచనమ అనుజ్ఞాప్య చ పార్దివమ
తదాస్త్వ ఇతి చ తేనొక్తః కౌన్తేయేన యయౌ వనమ
19 గతే భగవతి వయాసే రాజా పాణ్డుసుతస తతః
పరొవాచ పితరం వృథ్ధం మన్థం మన్థమ ఇవానతః
20 యథ ఆహ భగవాన వయాసొ యచ చాపి భవతొ మతమ
యథ ఆహ చ మహేష్వాసః కృపొ విథుర ఏవ చ
21 యుయుత్సుః సంజయశ చైవ తత కర్తాస్మ్య అహమ అఞ్జసా
సర్వే హయ ఏతే ఽనుమాన్యా మే కులస్యాస్య హితైషిణః
22 ఇథం తు యాచే నృపతే తవామ అహం శిరసా నతః
కరియతాం తావథ ఆహారస తతొ గచ్ఛాశ్రమం పరతి