Jump to content

ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సపృశ మాం పాణినా భూయః పరిష్వజ చ పాణ్డవ
జీవామీవ హి సంస్పర్శాత తవ రాజీవలొచన
2 మూర్ధానం చ తవాఘ్రాతుమ ఇచ్ఛామి మనుజాధిప
పాణిభ్యాం చ పరిస్ప్రష్టుం పరాణా హి న జహుర మమ
3 అష్టమొ హయ అథ్య కాలొ ఽయమ ఆహారస్య కృతస్య మే
యేనాహం కురుశార్థూల న శక్నొమి విచేష్టితుమ
4 వయాయామశ చాయమ అత్యర్దం కృతస తవామ అభియాచతా
తతొ గలాన మనాస తాత నష్టసంజ్ఞ ఇవాభవమ
5 తవామృత సమస్పర్శం హస్తస్పర్శమ ఇమం విభొ
లబ్ధ్వా సంజీవితొ ఽసమీతి మన్యే కురుకులొథ్వహ
6 [వై]
ఏవమ ఉక్తస తు కౌన్తేయః పిత్రా జయేష్ఠేన భారత
పస్పర్శ సర్వగాత్రేషు సౌహార్థాత తం శనైస తథా
7 ఉపలభ్య తద పరాణాన ధృతరాష్ట్రొ మహీపతిః
బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య మూర్ధ్న్య ఆజిఘ్రత పాణ్డవమ
8 విథురాథయశ చ తే సర్వే రురుథుర థుఃఖితా భృశమ
అతిథుఃఖాచ చ రాజానం నొచుః కిం చన పాణ్డవాః
9 గాన్ధారీ తవ ఏవ ధర్మజ్ఞా మనసొథ్వహతీ భృశమ
థుఃఖాన్య అవారయథ రాజన మైవమ ఇత్య ఏవ చాబ్రవీత
10 ఇతరాస తు సత్రియః సర్వాః కున్త్యా సహ సుథుఃఖితాః
నేత్రైర ఆగతవిక్లేశైః పరివార్య సదితాభవన
11 అదాబ్రవీత పునర వాక్యం ధృతరాష్ట్రొ యుధిష్ఠిరమ
అనుజానీహి మాం రాజంస తాపస్యే భరతర్షభ
12 గలాయతే మే మనస తాత భూయొ భూయః పరజల్పతః
న మామ అతః పరం పుత్ర పరిక్లేష్టుమ ఇహార్హసి
13 తస్మింస తు కౌరవేన్థ్రే తం తదా బరువతి పాణ్డవమ
సర్వేషామ అవరొధానామ ఆర్తనాథొ మహాన అభూత
14 థృష్ట్వా కృశం వివర్ణం చ రాజానమ అతదొచితమ
ఉపవాసపరిశ్రాన్తం తవగ అస్ది పరివారితమ
15 ధర్మపుత్రః స పితరం పరిష్వజ్య మహాభుజః
శొకజం బాష్పమ ఉత్సృజ్య పునర వచనమ అబ్రవీత
16 న కామయే నరశ్రేష్ఠ జీవితం పృదివీం తదా
యదా తవ పరియం రాజంశ చికీర్షామి పరంతప
17 యథి తవ అహమ అనుగ్రాహ్యొ భవతొ థయితొ ఽపి వా
కరియతాం తావథ ఆహారస తతొ వేత్స్యామహే వయమ
18 తతొ ఽబరవీన మహాతేజా ధర్మపుత్రం స పార్దివః
అనుజ్ఞాతస తవయా పుత్ర భుఞ్జీయామ ఇతి కామయే
19 ఇతి బరువతి రాజేన్థ్రే ధృతరాష్ట్రే యుధిష్ఠిరమ
ఋషిః సత్యవతీ పుత్రొ వయాసొ ఽభయేత్య వచొ ఽబరవీత