ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
న మాం పరీణయతే రాజ్యం తవయ్య ఏవం థుఃఖితే నృప
ధిన మామ అస్తు సుథుర్బుథ్ధిం రాజ్యసక్తం పరమాథినమ
2 యొ ఽహం భవన్తం థుఃఖార్తమ ఉపవాసకృశం నృప
యతాహారం కషితిశయం నావిన్థం భరాతృభిః సహ
3 అహొ ఽసమి వఞ్చితొ మూఢొ భవతా గూఢబుథ్ధినా
విశ్వాసయిత్వా పూర్వం మాం యథ ఇథం థుఃఖమ అశ్నుదాః
4 కిం మే రాజ్యేన భొగైర వా కిం యజ్ఞైః కిం సుఖేన వా
యస్య మే తవం మహీపాల థుఃఖాన్య ఏతాన్య అవాప్తవాన
5 పీడితం చాపి జానామి రాజ్యమ ఆత్మానమ ఏవ చ
అనేన వచసా తుభ్యం థుఃఖితస్య జనేశ్వర
6 భవాన పితా భవాన మాతా భవాన నః పరమొ గురుః
భవతా విప్రహీణా హి కవ ను తిష్ఠామహే వయమ
7 ఔరసొ భవతః పుత్రొ యుయుత్సుర నృపసత్తమ
అస్తు రాజా మహారాజ యం చాన్యం మన్యతే భవాన
8 అహం వనం గమిష్యామి భవాన రాజ్యం పరశాస్త్వ ఇథమ
న మామ అయశసా థగ్ధం భూయస తవం థగ్ధుమ అర్హసి
9 నాహం రాజా భవాన రాజా భవతా పరవాన అహమ
కదం గురుం తవాం ధర్మజ్ఞమ అనుజ్ఞాతుమ ఇహొత్సహే
10 న మన్యుర హృథి నః కశ చిథ థుర్యొధనకృతే ఽనఘ
భవితవ్యం తదా తథ ధి వయం తే చైవ మొహితాః
11 వయం హి పుత్రా భవతొ యదా థుర్యొధనాథయః
గాన్ధారీ చైవ కున్తీ చ నిర్వేశేషే మతే మమ
12 స మాం తవం యథి రాజేన్థ్ర పరిత్యజ్య గమిష్యసి
పృష్ఠతస తవానుయాస్యామి సత్యేనాత్మానమ ఆలభే
13 ఇయం హి వసుసంపూర్ణా మహీ సాగరమేఖలా
భవతా విప్రహీణస్య న మే పరీతికరీ భవేత
14 భవథీయమ ఇథం సర్వం శిరసా తవాం పరసాథయే
తవథధీనాః సమ రాజేన్థ్ర వయేతు తే మానసొ జవరః
15 భవితవ్యమ అనుప్రాప్తం మన్యే తవాం తజ జనాధిప
థిష్ట్యా శుశ్రూషమాణస తవాం మొక్ష్యామి మనసొ జవరమ
16 [ధృ]
తాపస్యే మే మనస తాత వర్తతే కురునన్థన
ఉచితం హి కులే ఽసమాకమ అరణ్యగమనం పరభొ
17 చిరమ అస్మ్య ఉషితః పుత్ర చిరం శుశ్రూషితస తవయా
వృథ్ధం మామ అభ్యనుజ్ఞాతుం తవమ అర్హసి జనాధిప
18 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వా ధర్మరాజానం వేపమానః కృతాఞ్జలిమ
ఉవాచ వచనం రాజా ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
19 సంజయం చ మహామాత్రం కృపం చాపి మహారదమ
అనునేతుమ ఇహేచ్ఛామి భవథ్భిః పృదివీపతిమ
20 గలాయతే మే మనొ హీథం ముఖం చ పరిశుష్యతి
వయసా చ పరకృష్టేన వాగ వయాయామేన చైవ హి
21 ఇత్య ఉక్త్వా స తు ధర్మాత్మా వృథ్ధొ రాజా కురూథ్వహః
గాన్ధారీం శిశ్రియే ధీమాన సహసైవ గతాసువత
22 తం తు థృష్ట్వా తదాసీనం నిశ్చేష్టం కురు పార్దివమ
ఆర్తిం రాజా యయౌ తూర్ణం కౌన్తేయః పరవీరహా
23 [య]
యస్య నాగసహస్రేణ థశ సంఖ్యేన వై బలమ
సొ ఽయం నారీమ ఉపాశ్రిత్య శేతే రాజా గతాసువత
24 ఆయసీ పరతిమా యేన భీమసేనస్య వై పురా
చూర్ణీకృతా బలవతా సబలార్దీ శరితః సత్రియమ
25 ధిగ అస్తు మామ అధర్మజ్ఞం ధిగ బుథ్ధిం ధిక చ మే శరుతమ
యత్కృతే పృదివీపాలః శేతే ఽయమ అతదొచితః
26 అహమ అప్య ఉపవత్స్యామి యదైవాయం గురుర మమ
యథి రాజా న భుఙ్క్తే ఽయం గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
27 [వై]
తతొ ఽసయ పాణినా రాజా జలశీతేన పాణ్డవః
ఉరొ ముఖం చ శనకైః పర్యమార్జత ధర్మవిత
28 తేన రత్నౌషధిమతా పుణ్యేనచ సుగన్ధినా
పాణిస్పర్శేన రాజ్ఞస తు రాజా సంజ్ఞామ అవాప హ