ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
విథితం భవతామ ఏతథ యదావృత్తః కురు కషయః
మమాపరాధాత తత సర్వమ ఇతి జఞేయం తు కౌరవాః
2 యొ ఽహం థుష్టమతిం మూఢం జఞాతీనాం భయవర్ధనమ
థుర్యొధనం కౌరవాణామ ఆధిపత్యే ఽభయషేచయమ
3 యచ చాహం వాసుథేవస్య వాక్యం నాశ్రౌషమ అర్దవత
వధ్యతాం సాధ్వ అయం పాపః సామాత్య ఇతి థుర్మతిః
4 పుత్రస్నేహాభిభూతశ చ హితముక్తొ మనీషిభిః
విథురేణాద భీష్మేణ థరొణేన చ కృపేణ చ
5 పథే పథే భగవతా వయాసేన చ మహాత్మనా
సంజయేనాద గాన్ధార్యా తథ ఇథం తప్యతే ఽథయ మామ
6 యచ చాహం పాణ్డుపుత్రేణ గుణవత్సు మహాత్మసు
న థత్తవాఞ శరియం థీప్తాం పితృపైతామహీమ ఇమామ
7 వినాశం పశ్యమానొ హి సర్వరాజ్ఞాం గథాగ్రజః
ఏతచ ఛరేయః స పరమమ అమన్యత జనార్థనః
8 సొ ఽహమ ఏతాన్య అలీకాని నివృత్తాన్య ఆత్మనః సథా
హృథయే శల్య భూతాని ధారయామి సహస్రశః
9 విశేషతస తు థహ్యామి వర్షం పఞ్చథశం హి వై
అస్య పాపస్య శుథ్ధ్య అర్దం నియతొ ఽసమి సుథుర్మతిః
10 చతుర్దే నియతే కాలే కథా చిథ అపి చాష్టమే
తృష్ణా వినయనం భుఞ్జే గాన్ధారీ వేథ తన మమ
11 కరొత్య ఆహారమ ఇతి మాం సర్వః పరిజనః సథా
యుధిష్ఠిర భయాథ వేత్తి భృశం తప్యతి పాణ్డవః
12 భూమౌ శయే జప్యపరొ థర్భేష్వ అజిన సంవృతః
నియమవ్యపథేశేన గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
13 హతం పుత్రశతం శూరం సంగ్రామేష్వ అపలాయినమ
నానుతప్యామి తచ చాహం కషత్రధర్మం హి తం విథుః
ఇత్య ఉక్త్వా ధర్మరాజానమ అభ్యభాషత కౌరవః
14 భథ్రం తే యాథవీ మాతర వాక్యం చేథం నిబొధ మే
సుఖమ అస్మ్య ఉషితః పుత్ర తవయా సుపరిపాలితః
15 మహాథానాని థత్తాని శరాథ్ధాని చ పునః పునః
పరకృష్టం మే వయః పుత్ర పుణ్యం చీర్ణం యదాబలమ
గాన్ధారీ హతపుత్రేయం ధైర్యేణొథీక్షతే చ మామ
16 థరౌపథ్యా హయ అపకర్తారస తవ చైశ్వర్యహారిణః
సమతీతా నృశంసాస తే ధర్మేణ నిహతా యుధి
17 న తేషు పరతికర్తవ్యం పశ్యామి కురునన్థన
సర్వే శస్త్రజితాఁల లొకాన గతాస తే ఽభిముఖం హతాః
18 ఆత్మనస తు హితం ముఖ్యం పరతికర్తవ్యమ అథ్య మే
గాన్ధార్యాశ చైవ రాజేన్థ్ర తథనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
19 తవం హి ధర్మభృతాం శరేష్ఠః సతతం ధర్మవత్సలః
రాజా గురుః పరాణభృతాం తస్మాథ ఏతథ బరవీమ్య అహమ
20 అనుజ్ఞాతస తవయా వీర సంశ్రయేయం వనాన్య అహమ
చీరవల్కల భృథ రాజన గాన్ధార్యా సహితొ ఽనయా
తవాశిషః పరయుఞ్జానొ భవిష్యామి వనేచరః
21 ఉచితం నః కులే తాత సర్వేషాం భరతర్షభ
పుత్రేష్వ ఐశ్వర్యమ ఆధాయ వయసొ ఽనతే వనం నృప
22 తత్రాహం వాయుభక్షొ వా నిరాహారొ ఽపి వా వసన
పత్న్యా సహానయా వీర చరిష్యామి తపః పరమ
23 తవం చాపి ఫలభాక తాత తపసః పార్దివొ హయ అసి
ఫలభాజొ హి రాజానః కల్యాణస్యేతరస్య వా