ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
యుధిష్ఠిరస్య నృపతేర థుర్యొధన పితుస తదా
నాన్తరం థథృశూ రాజన పురుషాః పరణయం పరతి
2 యథా తు కౌరవొ రాజా పుత్రం సస్మార బాలిశమ
తథా భీమం హృథా రాజన్న అపధ్యాతి స పార్దివః
3 తదైవ భీమసేనొ ఽపి ధృతరాష్ట్రం జనాధిపమ
నామర్షయత రాజేన్థ్ర సథైవాతుష్టవథ ధృథా
4 అప్రకాశాన్య అప్రియాణి చకారాస్య వృకొథరః
ఆజ్ఞాం పరత్యహరచ చాపి కృతకైః పురుషైః సథా
5 అద భీమః సుహృన్మధ్యే బాహుశబ్థం తదాకరొత
సంశ్రవే ధృతరాష్ట్రస్య గాన్ధార్యాశ చాప్య అమర్షణః
6 సమృత్వా థుర్యొధనం శత్రుం కర్ణ థుఃశాసనావ అపి
పరొవాచాద సుసంరబ్ధొ భీమః స పరుషం వచః
7 అన్ధస్య నృపతేః పుత్రా మయా పరిఘబాహునా
నీతా లొకమ అముం సర్వే నానాశస్త్రాత్త జీవితాః
8 ఇమౌ తౌ పరిఘప్రఖ్యౌ భుజౌ మమ థురాసథౌ
యయొర అన్తరమ ఆసాథ్య ధార్తరాష్ట్రాః కషయం గతాః
9 తావ ఇమౌ చన్థనేనాక్తౌ వన్థనీయౌ చ మే భుజౌ
యాభ్యాం థుర్యొధనొ నీతః కషయం ససుత బాన్ధవః
10 ఏతాశ చాన్యాశ చ వివిధాః శల్య భూతా జనాధిపః
వృకొథరస్య తా వాచః శరుత్వా నిర్వేథమ ఆగమత
11 సా చ బుథ్ధిమతీ థేవీ కాలపర్యాయ వేథినీ
గాన్ధారీ సర్వధర్మజ్ఞా తాన్య అలీకాని శుశ్రువే
12 తతః పఞ్చథశే వర్షే సమతీతే నరాధిపః
రాజా నిర్వేథమ ఆపేథే భీమ వాగ బాణపీడితః
13 నాన్వబుధ్యత తథ రాజా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
శవేతాశ్వొ వాద కున్తీ వా థరౌపథీ వ యశస్వినీ
14 మాథ్రీపుత్రౌ చ భీమస్య చిత్తజ్ఞావ అన్వమొథతామ
రాజ్ఞస తు చిత్తం రక్షన్తౌ నొచతుః కిం చిథ అప్రియమ
15 తతః సమానయామ ఆస ధృతరాష్ట్రః సుహృజ్జనమ
బాష్పసంథిగ్ధమ అత్యర్దమ ఇథమ ఆహ వచొ భృశమ