Jump to content

ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తే భరతశ్రేష్ఠాః సమాజగ్ముః పరస్పరమ
విగతక్రొధమాత్సర్యాః సర్వే విగతకల్మషాః
2 విధిం పరమమ ఆస్దాయ బరహ్మర్షివిహితం శుభమ
సామ్ప్రీత మనసః సర్వే థేవలొక ఇవామరాః
3 పుత్రః పిత్రా చ మాత్రా చ భార్యా చ పతినా సహ
భరాతా భరాత్రా సఖా చైవ సఖ్యా రాజన సమాగతాః
4 పాణ్డవాస తు మహేష్వాసం కర్ణం సౌభథ్రమ ఏవ చ
సంప్రహర్షాత సమాజగ్ముర థరౌపథేయాంశ చ సర్వశః
5 తతస తే పరీయమాణా వై కర్ణేన సహ పాణ్డవాః
సమేత్య పృదివీపాలాః సౌహృథే ఽవస్దితాభవన
6 ఋషిప్రసాథాత తే ఽనయే చ కషత్రియా నష్టమన్యవః
అసౌహృథం పరిత్యజ్య సౌహృథే పర్యవస్దితాః
7 ఏవం సమాగతాః సర్వే గురుభిర బాన్ధవైస తదా
పుత్రైశ చ పురుషవ్యాఘ్రాః కురవొ ఽనయే చ మానవాః
8 తాం రాత్రిమ ఏకాం కృత్స్నాం తే విహృత్య పరీతమానసాః
మేనిరే పరితొషేణ నృపాః సవర్గసథొ యదా
9 నాత్ర శొకొ భయం తరాసొ నారతిర నాయశొ ఽభవత
పరస్పరం సమాగమ్య యొధానాం భరతర్షభ
10 సమాగతాస తాః పితృభిర భరాతృభిః పతిభిః సుతైః
ముథం పరమికాం పరాప్య నార్యొ థుఃఖమ అదాత్యజన
11 ఏకాం రాత్రిం విహృత్యైవం తే వీరాస తాశ చ యొషితః
ఆమన్త్ర్యాన్యొన్యమ ఆశ్లిష్య తతొ జగ్ముర యదాగతమ
12 తతొ విసర్జయామ ఆస లొకాంస తాన మునిపుంగవః
కషణేనాన్తర్హితాశ చైవ పరేక్షతామ ఏవ తే ఽభవన
13 అవగాహ్య మహాత్మానః పుణ్యాం తరిపదగాం నథీమ
సరదాః సధ్వజాశ చైవ సవాని సదానాని భేజిరే
14 థేవలొకం యయుః కే చిత కే చిథ బరహ్మ సథస తదా
కే చిచ చ వారుణం లొకం కే చిత కౌబేరమ ఆప్నువన
15 తదా వైవస్వతం లొకం కే చిచ చైవాప్నువన నృపాః
రాక్షసానాం పిశాచానాం కే చిచ చాప్య ఉత్తరాన కురూన
16 విచిత్రగతయః సర్వే యా అవాప్యామరైః సహ
ఆజగ్ముస తే మహాత్మానః సవాహాః సపథానుగాః
17 గతేషు తేషు సర్వేషు సలిలస్దొ మహామునిః
ధర్మశీలొ మహాతేజాః కురూణాం హితకృత సథా
తతః పరొవాచ తాః సర్వాః కషత్రియా నిహతేశ్వరాః
18 యా యాః పతికృతాఁల లొకాన ఇచ్ఛన్తి పరమస్త్రియః
తా జాహ్నవీజలం కషిప్రమ అవగాహన్త్వ అతన్థ్రితాః
19 తతస తస్య వచః శరుత్వా శరథ్థధానా వరాఙ్గనాః
శవశురం సమనుజ్ఞాప్య వివిశుర జాహ్నవీజలమ
20 విముక్తా మానుషైర థేహైస తతస తా భర్తృభిః సహ
సమాజగ్ముస తథా సాధ్వ్యాః సర్వా ఏవ విశాం పతే
21 ఏవం కరమేణ సర్వాస తాః శీలవత్యః కులస్త్రియః
పరవిశ్య తొయం నిర్ముక్తా జగ్ముర భర్తృసలొకతామ
22 థివ్యరూపసమాయుక్తా థివ్యాభరత భూషితాః
థివ్యమాల్యామ్బరధరా యదాసాం పతయస తదా
23 తాః శీలసత్త్వసంపన్నా వితమస్కా గల కలమాః
సర్వాః సర్వగుణైర యుక్తాః సవం సవం సదానం పరపేథిరే
24 యస్య యస్య చ యః కామస తస్మిన కాలే ఽభవత తథా
తం తం విసృష్టవాన వయాసొ వరథొ ధర్మవత్సలః
25 తచ ఛరుత్వా నరథేవానాం పునరాగమనం నరాః
జర్హృషుర ముథితాశ చాసన్న అన్యథేహగతా అపి
26 పరియైః సమాగమం తేషాం య ఇమం శృణుయాన నరః
పరియాణి లభతే నిత్యమ ఇహ చ పరేత్య చైవ హ
27 ఇష్టబాన్ధవ సంయొగమ అనాయాసమ అనామయమ
య ఇమం శరావయేథ విథ్వాన సంసిథ్ధిం పరాప్నుయాత పరామ
28 సవాధ్యాయయుక్తాః పురుషాః కరియా యుక్తాశ చ భారత
అధ్యాత్మయొగయుక్తాశ చ ధృతిమన్తశ చ మానవాః
శరుత్వా పర్వ తవ ఇథం నిత్యమ అవాప్స్యన్తి పరాం గతిమ