ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూత]
ఏతచ ఛరుత్వ నృపొ విథ్వాన హృష్టొ ఽభూజ జనమేజయః
పితామహానాం సర్వేషాం గమనాగమనం తథా
2 అబ్రవీచ చ ముథా యుక్తః పునరాగమనం పరతి
కదం ను తయక్తథేహానాం పునస తథ రూపథర్శనమ
3 ఇత్య ఉక్తః స థవిజశ్రేష్ఠొ వయాస శిష్యః పరతాపవాన
పరొవాచ వథతాం శరేష్ఠస తం నృపం జనమేజయమ
4 అవిప్రణాశః సర్వేషాం కర్మణామ ఇతి నిశ్చయః
కర్మజాని శరీరాణి తదైవాకృతయొ నృప
5 మహాభూతాని నిత్యాని భూతాధిపతి సంశ్రయాత
తేషాం చ నిత్యసంవాసొ న వినాశొ వియుజ్యతామ
6 అనాశాయ కృతం కర్మ తస్య చేష్టః ఫలాగమః
ఆత్మా చైభిః సమాయుక్తః సుఖథుఃఖమ ఉపాశ్నుతే
7 అవినాశీ తదా నిత్యం కషేత్రజ్ఞ ఇతి నిశ్చయః
భూతానామ ఆత్మభావొ యొ ధరువొ ఽసౌ సంవిజానతామ
8 యావన న కషీయతే కర్మ తావథ అస్య సవరూపతా
సంక్షీణ కర్మా పురుషొ రూపాన్యత్వం నియచ్ఛతి
9 నానాభావాస తదైకత్వం శరీరం పరాప్య సంహతాః
భవన్తి తే తదా నిత్యాః పృదగ్భావం విజానతామ
10 అశ్వమేధే శరుతిశ చేయమ అశ్వసంజ్ఞపనం పరతి
లొకాన్తర గతా నిత్యం పరాణా నిత్యా హి వాజినః
11 అహం హితం వథామ్య ఏతత పరియం చేత తవ పార్దివ
థేవ యానా హి పన్దానః శరుతాస తే యజ్ఞసంస్తరే
12 సుకృతొ యత్ర తే యజ్ఞస తత్ర థేవా హితాస తవ
యథా సమన్వితా థేవాః పశూనాం గమనేశ్వరాః
గతిమన్తశ చ తేనేష్ట్వా నాన్యే నిత్యా భవన్తి తే
13 నిత్యే ఽసమిన పఞ్చకే వర్గే నిత్యే చాత్మని యొ నరః
అస్య నానా సమాయొగం యః పశ్యతి వృదా మతిః
వియొగే శొచతే ఽతయర్దం స బాల ఇతి మే మతిః
14 వియొగే థొషథర్శీ యః సంయొగమ ఇహ వర్జయేత
అసంగే సంగమొ నాస్తి థుఃఖం భువి వియొగజమ
15 పరాపరజ్ఞస తు నరొ నాభిమానాథ ఉథీరితః
అపరజ్ఞః పరాం బుథ్ధిం సపృష్ట్వా మొహాథ విముచ్యతే
16 అథర్శనాథ ఆపతితః పునశ చాథర్శనం గతః
నాహం తం వేథ్మి నాసౌ మాం న చ మే ఽసతి విరాగతా
17 యేన యేన శరీరేణ కరొత్య అయమ అనీశ్వరః
తేన తేన శరీరేణ తథ అవశ్యమ ఉపాశ్నుతే
మానసం మనసాప్నొతి శారీరం చ శరీరవాన