ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ నిశాయాం పరాప్తాయాం కృతసాయాహ్నిక కరియాః
వయాసమ అభ్యగమన సర్వే యే తత్రాసన సమాగతాః
2 ధృతరాష్ట్రస తు ధర్మాత్మా పాణ్డవైః సహితస తథా
శుచిర ఏకమనాః సార్ధమ ఋషిభిస తైర ఉపావిశత
3 గాన్ధార్యా సహ నార్యస తు సహితాః సముపావిశన
పౌరజానపథశ చాపి జనః సార్వొ యదా వయః
4 తతొ వయాసొ మహాతేజాః పుణ్యం భాగీరదీ జలమ
అవగాహ్యాజుహావాద సర్వాఁల లొకాన మహామునిః
5 పాణ్డవానాం చ యే యొధాః కౌరవాణాం చ సర్వశః
రాజానశ చ మహాభాగా నానాథేశనివాసినః
6 తతః సుతుములః శబ్థొ జనాన్తర జనమేజయ
పరాథురాసీథ యదాపూర్వం కురుపాణ్డవసేనయొః
7 తతస తే పార్దివాః సర్వే భీష్మథ్రొణపురొగమాః
ససైన్యాః సలిలాత తస్మాత సముత్తస్దుః సహస్రశః
8 విరాటథ్రుపథౌ చొభౌ సపుత్రౌ సహ సైనికౌ
థరౌపథేయాశ చ సౌభథ్రొ రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
9 కర్ణథుర్యొధనౌ చొభౌ శకునిశ చ మహారదః
థుఃశాసనాథయశ చైవ ధార్తరాష్ట్రా మహారదాః
10 జారాసంధిర భగథత్తొ జలసంధశ చ పార్దివః
భూరిశ్రవాః శలః శల్యొ వృషసేనశ చ సానుజః
11 లక్ష్మణొ రాజపుత్రశ చ ధృష్టథ్యుమ్నస్య చాత్మజాః
శిఖణ్డిపుత్రాః సర్వే చ ధృష్టకేతుశ చ సానుజః
12 అచలొ వృషకశ చైవ రాక్షసశ చాప్య అలాయుధః
బాహ్లీకః సొమథత్తశ చ చేకితానశ చ పార్దివః
13 ఏతే చాన్యే చ బహవొ బహుత్వాథ యే న కీర్తితాః
సర్వే భాసురథేహాస తే సముత్తస్దుర జలాత తతః
14 యస్య వీరస్య యొ వేషొ యొ ధవజొ యచ చ వాహనమ
తేన తేన వయథృశ్యన్త సముపేతా నరాధిపాః
15 థివ్యామ్బర ధరాః సర్వే సర్వే భరాజిష్ణు కుణ్డలాః
నిర్వైరా నిరహంకారా విగతక్రొధమన్యవః
16 గన్ధర్వైర ఉపగీయన్తః సతూయమానాశ చ బన్థిభిః
థివ్యమాల్యామ్బరధరా వృతాశ చాప్సరసాం గణైః
17 ధృతరాష్ట్రస్య చ తథా థివ్యం చక్షుర నరాధిప
మునిః సత్యవతీ పుత్రః పరీతః పరాథాత తపొబలాత
18 థివ్యజ్ఞానబలొపేతా గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
థథర్శ పుత్రాంస తాన సర్వాన యే చాన్యే ఽపి రణే హతాః
19 తథ అథ్భుతమ అచిన్త్యం చ సుమహథ రొమహర్షణమ
విస్మితః సజనః సర్వొ థథర్శానిమిషేక్షణః
20 తథ ఉత్సవ మథొథగ్రం హృష్టనారీ నరాకులమ
థథృశే బలమ ఆయాన్తం చిత్రం పటగతం యదా
21 ధృతరాష్ట్రస తు తాన సర్వ్వాన పశ్యన థివ్యేన చక్షుషా
ముముథే భరతశ్రేష్ఠ పరసాథాత తస్య వై మునేః