ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తచ ఛరుత్వా వివిధం తస్య రాజర్షేః పరిథేవితమ
పునర నవీకృతః శొకొ గాన్ధార్యా జనమేజయ
2 కున్త్యా థరుపథపుత్ర్యాశ చ సుభథ్రాయాస తదైవ చ
తాసాం చ వర నారీణాం వధూనాం కౌరవస్య హ
3 పుత్రశొకసమావిష్టా గాన్ధారీ తవ ఇథమ అబ్రవీత
శవశురం బథ్ధనయనా థేవీ పరాఞ్జలిర ఉత్దితా
4 షొడషేమాని వర్షాణి గతాని మునిపుంగవ
అస్య రాజ్ఞొ హతాన పుత్రాఞ శొచతొ న శమొ విభొ
5 పుత్రశొకసమావిష్టొ నిఃశ్వసన హయ ఏష భూమిపః
న శేతే వసతీః సర్వా ధృతరాష్ట్రొ మహామునే
6 లొకాన అన్యాన సమర్దొ ఽసి సరష్టుం సర్వాంస తపొబలాత
కిమ ఉ లొకాన్తర గతాన రాజ్ఞొ థర్శయితుం సుతాన
7 ఇయం చ థరౌపథీ కృష్ణా హతజ్ఞాతి సుతా భృశమ
శొచాత్య అతీవ సాధ్వీ తే సనుషాణాం థయితా సనుషా
8 తదా కృష్ణస్య భగినీ సుభథ్రా భథ్ర భాషిణీ
సౌభథ్ర వధసంతప్తా భృశం శొచతి భామినీ
9 ఇయం చ భూరి శవరసొ భార్యా పరమథుఃఖితా
భర్తృవ్యసనశొకార్తా న శేతే వసతీః పరభొ
10 యస్యాస తు శవశురొ ధీమాన బాహ్లీకః స కురూథ్వహః
నిహతః సొమథత్తశ చ పిత్రా సహ మహారణే
11 శరీమచ చాస్య మహాబుథ్ధేః సంగ్గ్రామేష్వ అపలాయినః
పుత్రస్య తే పుత్రశతం నిహాతం యథ రణాజిరే
12 తస్య భార్యా శతమ ఇథం పుత్రశొకసమాహతమ
పునః పునర వర్ధయానం శొకం రాజ్ఞొ మమైవ చ
తేనారమ్భేణ మహతా మామ ఉపాస్తే మహామునే
13 యే చ శూరా మహాత్మానః శవశురా మే మహారదాః
సొమథత్తప్రభృతయః కా ను తేషాం గతిః పరభొ
14 తవ పరసాథాథ భగవాన విశొకొ ఽయం మహీపతిః
కుర్యాత కాలమ అహం చైవ కున్తీ చేయం వధూస తవ
15 ఇత్య ఉక్తవత్యాం గాన్ధార్యాం కున్తీ వరతకృషాననా
పరచ్ఛన్నజాతం పుత్రం తం సస్మారాథిత్య సంభవమ
16 తామ ఋషిర వరథొ వయాసొ థూరశ్రవణ థర్శనః
అపశ్యథ థుఃఖితాం థేవీం మాతరం సవ్యసాచినః
17 తామ ఉవాచ తతొ వయాసొ యత తే కార్యం వివక్షితమ
తథ బరూహి తవం మహాప్రాజ్ఞే యత తే మనసి వర్తతే
18 తతః కున్తీ శవశురయొః పరణమ్య శిరసా తథా
ఉవాచ వాక్యం సవ్రీడం వివృణ్వానా పురాతనమ