ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
వనవాసం గతే విప్ర ధృతరాష్ట్రే మహీపతౌ
సభార్యే నృపశార్థూల వధ్వా కున్త్యా సమన్వితే
2 విథురే చాపి సంసిథ్ధే ధర్మరాజం వయపాశ్రితే
వసత్సు పాణ్డుపుత్రేషు సర్వేష్వ ఆశ్రమమణ్డలే
3 యత తథ అశ్చర్యమ ఇతి వై కారిష్యాంమీత్య ఉవాచ హ
వయాసః పరమతేజ్జస్వీ మహర్షిస తథ వథస్వ మే
4 వనవాసే చ కౌరవ్యః కియన్తం కాలమ అచ్యుతః
యుధిష్ఠిరొ నరపతిర నయవసత సాజనొ థవిజ
5 కిమాహారాశ చ తే తత్ర ససైన్యా నయవసన పరభొ
సాన్తఃపురా మహాత్మాన ఇతి తథ బరూహి మే ఽనఘ
6 [వై]
తే ఽనుజ్ఞాతాస తథా రాజన కురురాజేన పాణ్డవాః
వివిధాన్య అన్నపానాని విశ్రామ్యానుభవన్తి తే
7 మాసమ ఏకం విజహ్రుస తే ససైన్యాన్తఃపురా వనే
అద తత్రాగమథ వయాసొ యదొక్తం తే మయానఘ
8 తదా తు తేషాం సర్వేషాం కదాభిర నృపసంనిధౌ
వయాసమ అన్వాసతాం రాజన్న ఆజగ్ముర మునయొ ఽపరే
9 నారథాః పర్వతశ చైవ థేవలశ చ మహాతపాః
విశ్వావసుస తుమ్బురుశ చ చిత్రసేనశ చ భారత
10 తేషామ అపి యదాన్యాయం పూజాం చక్రే మహామనాః
ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతః కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
11 నిషేథుస తే తతః సర్వే పూజాం పరాప్య యుధిష్ఠిరాత
ఆసనేష్వ అద పుణ్యేషు బర్హిష్కేషు వరేషు చ
12 తేషు తత్రొపవిష్టేషు స తు రాజా మహామతిః
పాణ్డుపుత్రైః పరివృతొ నిషసాథా కురూథ్వహః
13 గాన్ధారీ చైవ్వ కున్తీ చ థరౌపథీ సాత్వతీ తదా
సత్రియశ చాన్యాస తదాన్యాభిః సహొపవివిశుస తతః
14 తేషాం తత్ర కదా థివ్యా ధర్మిష్ఠాశ చాభవన నృప
ఋషీణాం చ పురాణానాం థేవాసురవిమిశ్రితాః
15 తతః కదాన్తే వయాసస తం పరజ్ఞా చక్షుషమ ఈశ్వరమ
పరొవాచ వథతాం శరేష్ఠః పునర ఏవ స తథ వచః
పరీయమాణొ మహాతేజాః సర్వవేథవిథాం వరః
16 విథితం మమ రాజేన్థ్థ్ర యత తే హృథి వివక్షితమ
థహ్యమానస్య శొకేన తవ పుత్రకృతేన వై
17 గాన్ధార్యాశ చైవ యథ థుఃఖం హృథి తిష్ఠతి పార్దివ
కున్త్యాశ చ యన మహారాజ థరౌపథ్యాశ చ హృథి సదితమ
18 యచ చ ధారయతే తీవ్రం థుఃఖం పుత్రా వినాశజామ
సుభథ్రా కృష్ణ భగినీ తచ చాపి విథితం మమ
19 శరుత్వా సమాగమమ ఇమం సర్వేషాం వస తతొ నృప
సంశయ ఛేథనాయాహం పరాప్తః కౌరవనన్థన
20 ఇమే చ థేవగన్ధర్వాః సర్వే చైవ మహర్షయః
పశ్యన్తు తపసొ వీర్యమ అథ్య మే చిరసంభృతమ
21 తథ ఉచ్యతాం మహాబాహొ కం కామం పరథిశామి తే
పరవణొ ఽసమి వరం థాతుం పశ్యం మే తపసొ బలమ
22 ఏవమ ఉక్తః స రాజేన్థ్రొ వయాసేనామిత బుథ్ధినా
ముహూర్తమ ఇవ సంచ్చిన్త్య వచనాయొపచక్రమే
23 ధన్యొ ఽసమ్య అనుగృహీతొ ఽసమి సఫలం జీవితం చ మే
యన మే సమగమొ ఽథయేహ భవథ్భిః సహ సాధుభి
24 అథ్య చాప్య అవగచ్ఛామి గతిమ ఇష్టామ ఇహాత్మనః
భవథ్భిర బరహ్మకల్పైర యత సమేతొ ఽహం తపొధనాః
25 థర్శనాథ ఏవ భవతాం పూతొఽహం నాత్ర సంశయః
విథ్యతే న భయం చాపి పరలొకాన మమానఘాః
26 కిం తు తస్య సుథుర్బుథ్ధేర మన్థస్యాపనయైర భృషమ
థూయతే మే మనొ నిత్యం సమరతః పుత్రగృథ్ధినః
27 అపాపాః పాణ్డవా యేన నికృతాః పాపబుథ్ధినా
ఘాతితా పృదివీ చేయం సహసా సనర థవిపా
28 రాజానశ చ మహాత్మానొ నానాజనపథేశ్వరాః
ఆగమ్య మమ పుత్రార్దే సర్వే మృత్యువశం గతాః
29 యే తే పుత్రాంశ చ థారాంశ చ పరాణాంశ చ మనసః పరియాన
పరిత్యజ్య గతాః శూరాః పరేతరాజనివేశనమ
30 కా ను తేషాం గతిర బరహ్మన మిత్రార్దే యే హతా మృధే
తదైవ పుత్రపౌత్రాణాం మమ యే నిహతా యుధి
31 థూయతే మే మనొ ఽభీక్ష్ణం ఘాతయిత్వా మహాబలమ
భీష్మం శాంతనవం వృథ్ధం థరొణం చ థవిజసత్తమమ
32 మమ పుత్రేణ మూఢేన పాపేన సుహృథ థవిషా
కషయం నీతం కులం థీప్తం పృదివీ రాజ్యమ ఇచ్ఛతా
33 ఏతత సర్వమ అనుస్మృత్య థహ్యమానొ థివానిశమ
న శాన్తిమ అధిగచ్ఛామి థుఃఖశొకసమాహతః
ఇతి మే చిన్తయానస్య పితః శర్మ న విథ్యతే