ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తదా సముపవిష్టేషు పాణ్డవేషు మహాత్మసు
వయాసః సత్యవతీ పుత్రః పరొవాచామన్త్ర్య పార్దివమ
2 ధృతరాష్ట్ర మహాబాహొ కచ చిత తే వర్ధతే తపః
కచ చిన మనస తే పరీణాని వనవాసే నరాధిప
3 కచ్చిథ ధృథి న తే శొకొ రాజాన పుత్ర వినాశజః
కచ్చ చిజ జఞానాని సర్వాణి పరసన్నాని తవానఘ
4 కచ చిథ బుథ్ధిం థృఢాం కృత్వా చరస్యారణ్యకం విధిమ
కచ్చ చిథ వధూశ చ గాన్ధారీ న శొకేనాభిభూయతే
5 మహాప్రజ్ఞా బుథ్ధిమతీ థేవీ ధర్మార్దథర్శినీ
ఆగమాపాయ తత్త్వజ్ఞా కచ చిథ ఏషా న శొచతి
6 కచ చిత కున్తీ చ రాజంస తవాం శుశ్రూషుర అనహంకృతా
యా పరిత్యజ్య రాజ్యం సవం గురుశుశ్రూషణే రతా
7 కచ చిథ ధర్మసుతొ రాజా తవయా పరీత్యాభినన్థితః
భీమార్జునయమాశ చైవ కచ చిథ ఏతే ఽపి సాన్త్వితాః
8 కచ చిన నన్థసి థృష్ట్వైతాన కచ చిత తే నిర్మలం మనః
కచ చిథ విశుథ్ధభావొ ఽసి జాతజ్ఞానొ నరాధిప
9 ఏతథ ధి తరితయం శరేష్ఠం సర్వభూతేషు భారత
నిర్వైరతా మహారాజ సత్యమ అథ్రొహ ఏవ చ
10 కచ చిత తే నానుతాపొ ఽసతి వనవాసేన భారత
సవథతే వన్యమ అన్నం వా మునివాసాంసి వా విభొ
11 విథితం చాపి మే రాజన విథురస్య మహాత్మనః
గమనం విధినా యేన ధర్మస్య సుమహాత్మనః
12 మాణ్డవ్య శాపాథ ధి స వై ధర్మొ విథురతాం గతః
మహాబుథ్ధిర మహాయొగీ మహాత్మా సుమహామనాః
13 బృహస్పతిర వా థేవేషు శుక్రొ వాప్య అసురేషు యః
న తదా బుథ్ధిసంపన్నొ యదా స పురుషర్షభః
14 తపొబలవ్యయం కృత్వా సుమహచ చిరసంభృతమ
మాణ్డవ్యేనర్షిణా ధర్మొ హయ అభిభూతః సనాతనః
15 నియొగాథ బరహ్మణః పూర్వం మయా సవేన బలేన చ
వైచిత్ర వీర్యకే కషేత్రే జాతః స సుమహామతిః
16 భరాతా తవ మహారాజ థేవథేవః సనాతనః
ధారణాచ ఛరేయసొ ధయానాథ యం ధర్మం కవయొ విథుః
17 సత్యేన సంవర్ధయతి థమేన నియమేన చ
అహింసయా చ థానేన తపసా చ సనాతనః
18 యేన యొగబలాజ జాతః కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
ధర్మ ఇత్య ఏష నృపతే పరాజ్ఞేనామిత బుథ్ధినా
19 యదా హయ అగ్నిర యదా వాయుర యదాపః పృదివీ యదా
యదాకాశం తదా ధర్మ ఇహ చాముత్ర చ సదితః
20 సర్వగశ చైవ కౌరవ్య సర్వం వయాప్య చరాచరమ
థృశ్యతే థేవథేవః స సిథ్ధైర నిర్థగ్ధకిల్బిషైః
21 యొ హి ధర్మః స విథురొ విథురొ యః స పాణ్డవః
స ఏష రాజన వశ్యస తే పాణ్డవః పరేష్యవత సదితః
22 పరవిష్టః స సవమ ఆత్మానం భరాతా తే బుథ్ధిసత్తమః
థిష్ట్యా మహాత్మా కౌన్తేయం మహాయొగబలాన్వితః
23 తవాం చాపి శరేయసా యొక్ష్యే నచిరాథ భరతర్షభ
సంశయచ ఛేథనార్దం హి పరాప్తం మాం విథ్ధి పుత్రక
24 న కృతం యత పురా కైశ చిత కర్మ లొకే మహర్షిభిః
ఆశ్చర్యభూతం తపసః ఫలం సంథర్శయామి వః
25 కిమ ఇచ్ఛసి మహీపాల మత్తః పరాప్తుమ అమానుషమ
థరష్టుం సప్రష్టుమ అద శరొతుం వథ కర్తాస్మి తత తదా