ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవం సా రజనీ తేషామ ఆశ్రమే పుణ్యకర్మణామ
శివా నక్షత్రసంపన్నా సా వయతీయాయ భారత
2 తత్ర తత్ర కదాశ చాసంస తేషాం ధర్మార్దలక్షణాః
విచిత్రపథసంచారా నానా శరుతిభిర అన్వితాః
3 పాణ్డవాస తవ అభితొ మాతుర ధరణ్యాం సుషుపుస తథా
ఉత్సృజ్య సుమహార్హాణి శయనాని నరాధిప
4 యథ ఆహారొ ఽభవథ రాజా ధృతరాష్ట్రొ మహామనాః
తథ ఆహారా నృపీరాస తే నయవసంస తాం నిశం తథా
5 వయతీతాయాం తు శర్వర్యాం కృతపూర్వాహ్ణిక కరియః
భరాతృభిః సహ కౌన్తేయొ థథర్శాశ్రమమణ్డలమ
6 సాన్తఃపుర పరీవారః సభృత్యః సపురొహితః
యదాసుఖం యదొథ్థేశం ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞయా
7 థథర్శ తత్ర వేథీశ చ సంప్రజ్వలిత పావకాః
కృతాభిషేకైర మునిభిర హుతాగ్నిభిర ఉపస్దితాః
8 వానేయ పుష్పనికరైర ఆజ్యధూమొథ్గమైర అపి
బరాహ్మేణ వపుషా యుక్తా యుక్తా మునిగణైశ చ తాః
9 మృగయూదైర అనుథ్విగ్నైస తత్ర తత్ర సమాశ్రితైః
అశఙ్కితైః పక్షిగణః పరగీతైర ఇవ చ పరభొ
10 కేకాభిర నీలకణ్ఠానాం థాత్యూహానాం చ కూజితైః
కొకొలానాం చ కుహరైః శుభైః శరుతిమనొహరైః
11 పరాధీత థవిజ ఘొషైశ చ కవ చిత కవ చిథ అలంకృతమ
ఫలమూలసముథ్వాహైర మహథ్భిశ చొపశొభితమ
12 తతః స రాజా పరథథౌ తాపసార్దమ ఉపాహృతాన
కలశాన కాఞ్చనాన రాజంస తదైవొథుమ్బరాన అపి
13 అజినాని పరవేణీశ చ సరుక సరువం చ మహీపతిః
కమణ్డలూంస తదా సదాలీః పిఠరాణి చ భారత
14 భాజనాని చ లౌహాని పాత్రీశ చ వివిధా నృప
యథ యథ ఇచ్ఛతి యావచ చ యథ అన్యథ అపి కాఙ్క్షితమ
15 ఏవం స రాజా ధర్మాత్మా పరీత్యాశ్రమమణ్డలమ
వసు విశ్రాణ్య తత సర్వం పునర ఆయాన మహీపతిః
16 కృతాహ్నికం చ రాజానం ధృతరాష్ట్రం మనీషిణమ
థథర్శాసీనమ అవ్యగ్రం గాన్ధారీ సహితం తథా
17 మాతరం చావిథూరస్దాం శిష్యవత పరణతాం సదితామ
కున్తీం థథర్శ ధర్మాత్మా సతతం ధర్మచారిణీమ
18 స తమ అభ్యర్చ్య రాజానం నామ సంశ్రావ్య చాత్మనః
నిషీథేత్య అభ్యనుజ్ఞాతొ బృస్యామ ఉపవివేశ హ
19 భీమసేనాథయశ చైవ పాణ్డవాః కౌరవర్షభమ
అభివాథ్యొపసంగృహ్య నిషేథుః పార్దివాజ్ఞయా
20 స తైః పరివృతొ రాజా శుశుభే ఽతీవ కౌరవః
బిభ్రథ బరాహ్మీం శరియం థీప్తాం థేవైర ఇవ బృహస్పతిః
21 తదా తేషూపవిష్టేషు సమాజగ్ముర మహర్షయః
శతయూపప్రభృతయః కురుక్షేత్రనివాసినః
22 వయాసశ చ భగవాన విప్రొ థేవర్షిగణపూజితః
వృతః శిష్యైర మహాతేజా థర్శయామ ఆస తం నృపమ
23 తతః స రాజా కౌరవ్యః కున్తీపుత్రశ చ వీర్యవాన
భీమసేనాథయశ చైవ సముత్దాయాభ్యపూజయన
24 సమాగతస తతొ వయాసః శతయూపాథిభిర వృతః
ధృతరాష్ట్రం మహీపాలమ అస్యతామ ఇత్య అభాషత
25 నవం తు విష్టారం కౌశ్యం కృష్ణాజినకుశొత్తరమ
పరతిపేథే తథా వయాసాస తథర్దమ ఉపకల్పితమ
26 తే చ సార్వే థవిజశ్రేష్ఠా విష్టరేషు సమన్తతః
థవైపాయనాభ్యనుజ్ఞాతా నిషేథుర విపులౌజసః