ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యుధిష్ఠిర మహాబాహొ కచ చిత తాత కుశల్య అసి
సహితొ భరాతృభిః సర్వైః పౌరజానపథైస తదా
2 యే చ తవామ ఉపజీవన్తి కచ చిత తే ఽపి నిరామయాః
సచివా భృత్య వర్గాశ చ గురవశ చైవ తే విభొ
3 కచ చిథ వర్తసి పౌరాణాం వృత్తిం రాజర్షిసేవితామ
కచ చిథ థాయాన అనుచ్ఛిథ్య కొశస తే ఽభిప్రపూర్యతే
4 అరిమధ్యస్దమిత్రేషు వర్తసే చానురూపతః
బరాహ్మణాన అగ్రహారైర వా యదా వథ అనుపశ్యసి
5 కచ చిత తే పరితుష్యన్తి శీలేన భరతర్షభ
శత్రవొ గురవః పౌరా భృత్యా వ సవజనొ ఽపి వా
6 కచ చిథ యజసి రాజేన్థ్ర శరథ్ధావాన పితృథేవతాః
అతిదీంశ చాన్న పానేన కచ చిథ అర్చసి భారత
7 కచ చిచ చ విషయే విప్రాః సవకర్మనిరతాస తవ
కషత్రియా వైశ్య వర్గా వా శూథ్రా వాపి కుడుమ్బినః
8 కచ చిత సత్రీబాలవృథ్ధం తే న శొచతి న యాచతే
జామయః పూజితాః కచ చిత తవ గేహే నరర్షభ
9 కచ్చ చిథ రాజర్షివంశొ ఽయం తామ ఆసాథ్య మహీపతిమ
యదొచితం మహారాజ యశసా నావసీథతి
10 [వై]
ఇత్య ఏవం వాథినం తం స నయాయవత పరత్యభాషత
కుశలప్రశ్న సంయుక్తం కుశలొ వాక్యకర్మణి
11 కచ చిత తే వర్ధతే రాజంస తపొ మన్థశ్రమస్య తే
అపి మే జననీ చేయం శుశ్రూషుర విగతక్లమా
అప్య అస్యాః సఫలొ రాజన వనవాసొ భవిష్యతి
12 ఇయం చ మాతా జయేష్ఠా మే వీతవాతాధ్వ కర్శితా
ఘొరేణ తపసా యుక్తా థేవీ కచ చిన న శొచతి
13 హతాన పుత్రాన మహావీర్యాన కషత్రధర్మపరాయణాన
నాపధ్యాయతి వా కచ చిథ అస్మాన పాపకృతః సథా
14 కవ చాసౌ విథురొ రాజన నైనం పశ్యామహే వయమ
సంజయః కుశలీ చాయం కచ చిన ను తపసి సదితః
15 ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచేథం ధృతరాష్ట్రొ జనాధిపమ
కుశలీ విథురః పుత్ర తపొ ఘొరం సమాస్దితః
16 వాయుభక్షొ నిరాహారః కృశొ ధమని సంతతః
కథా చిథ థృశ్యతే విప్రైః శూన్యే ఽసమిన కాననే కవ చిత
17 ఇత్య ఏవం వథతస తస్య జటీ వీటా ముఖః కృశః
థిగ వాసా మలథిగ్ధాఙ్గొ వనరేణు సముక్షితః
18 థూరాథ ఆరక్షితః కషత్తా తత్రాఖ్యాతొ మహీపతేః
నివర్తమానః సహసా జనం థృష్ట్వాశ్రమం పరతి
19 తమ అన్వధావన నృపతిర ఏక ఏవ యుధిష్ఠిరః
పరవిశన్తం వనం ఘొరం లక్ష్యాలక్ష్యం కవ చిత కవ చిత
20 భొ భొ విథుర రాజాహం థయితస తే యుధిష్ఠిరః
ఇతి బరువన నరపతిస తం యత్నాథ అభ్యధావత
21 తతొ వివిక్త ఏకాన్తే తస్దౌ బుథ్ధిమతాం వరః
విథురొ వృక్షమ ఆశ్రిత్య కం చిత తత్ర వనాన్తరే
22 తం రాజా కషీణభూయిష్ఠమ ఆకృతీ మాత్రసూచితమ
అభిజజ్ఞే మహాబుథ్ధిం మహాబుథ్ధిర యుధిష్ఠిరః
23 యుధిష్ఠిరొ ఽహమ అస్మీతి వాక్యమ ఉక్త్వాగ్రతః సదితః
విథురస్యాశ్రవే రాజా స చ పరత్యాహ సంజ్ఞయా
24 తతః సొ ఽనిమిషొ భూత్వా రాజానం సముథైక్షత
సంయొజ్య విథురస తస్మిన థృష్టిం థృష్ట్యా సమాహితః
25 వివేశ విథురొ ధీమాన గాత్రైర గాత్రాణి చైవ హ
పరాణాన పరాణేషు చ థధథ ఇన్థ్రియాణీన్థ్రియేషు చ
26 స యొగబలమ ఆస్దాయ వివేశ నృపతేస తనుమ
విథురొ ధర్మరాజస్య తేజసా పరజ్వలన్న ఇవ
27 విథురస్య శరీరం తత తదైవ సతబ్ధలొచనమ
వృక్షాశ్రితం తథా రాజా థథర్శ గతచేతనమ
28 బలవన్తం తదాత్మానం మేనే బహుగుణా తథా
ధర్మరాజొ మహాతేజాస తచ చ సస్మార పాణ్డవః
29 పౌరాణమ ఆత్మనః సర్వం విథ్యావాన స విశాం పతే
యొగధర్మం మహాతేజా వయాసేన కదితం యదా
30 ధర్మరాజస తు తత్రైనం సంచస్కారయిషుస తథా
థగ్ధు కామొ ఽభవథ విథ్వాన అద వై వాగ అభాషత
31 భొ భొ రాజన న థగ్ధవ్యమ ఏతథ విథుర సంజ్ఞికమ
కలేవరమ ఇహైతత తే ధర్మ ఏష సనాతనః
32 లొకాః సన్తానకా నామ భవిష్యన్త్య అస్య పార్దివ
యతి ధర్మమ అవాప్తొ ఽసౌ నైవ శొచ్యః పరంతప
33 ఇత్య ఉక్తొ ధర్మరాజః స వినివృత్య తతః పునః
రాజ్ఞొ వైచిత్ర వీర్యస్య తత సర్వం పరత్యవేథయత
34 తతః స రాజా థయుతిమాన స చ సర్వొ జనస తథా
భీమసేనాథయశ చైవ పరం విస్మయమ ఆగతాః
35 తచ ఛరుత్వా పరీతిమాన రాజా భూత్వ ధర్మజమ అబ్రవీత
ఆపొ మూలం ఫలం చైవ మమేథం పరతిగృహ్యతామ
36 యథన్నొ హి నరొ రాజంస తథన్నొ ఽసయాతిదిః సమృతః
ఇత్య ఉక్తః సా తదేత్య ఏవ పరాహ ధర్మాత్మజొ నృపమ
ఫలం మూలం చ బుభుజే రాజ్ఞా థత్తం సహానుజః
37 తతస తే వృక్షమూలేషు కృతవాస పరిగ్రహాః
తాం రాత్రిం నయవసన సర్వే ఫలమూలజలాశనాః