Jump to content

ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స తైః సహ నరవ్యాఘ్రైర భరాతృభిర భరతర్షభ
రాజా రుచిరపథ్మాక్షైర ఆసాం చక్రే తథాశ్రమే
2 తాపసైశ చ మహాభాగైర నానాథేశసమాగతైః
థరష్టుం కురుపతేః పుత్రాన పాణ్డవాన పృదువక్షసః
3 తే ఽబరువఞ జఞాతుమ ఇచ్ఛామః కతమొ ఽతర యుధిష్ఠిరః
భిమార్జున యమాశ చైవ థరౌపథీ చ యశస్వినీ
4 తాన ఆచఖ్యౌ తథా సూతః సర్వాన నామాభినామతః
సంజయొ థరౌపథీం చైవ సర్వాశ చాన్యాః కురు సత్రియః
5 య ఏష జామ్బూనథశుథ్ధ గౌర; తనుర మహాసింహ ఇవ పరవృథ్ధః
పరచణ్డ ఘొణః పృదు థీర్ఘనేత్రస; తామ్రాయతాస్యః కురురాజ ఏషః
6 అయం పునర మత్తగజేన్థ్ర గామీ; పరతప్తచామీకరశుథ్ధగౌరః
పృద్వ ఆయతాంసః పృదు థీర్ఘబాహుర; వృకొథరః పశ్యత పశ్యతైనమ
7 యస తవ ఏష పార్శ్వే ఽసయ మహాధనుష్మాఞ; శయామొ యువా వారణయూదపాభః
సింహొన్నతాంసొ గజఖేల గామీ; పథ్మాయతాక్షొ ఽరజున ఏష వీరః
8 కున్తీ సమీపే పురుషొత్తమౌ తు; యమావ ఇమౌ విష్ణుమహేన్థ్ర కల్పౌ
మనుష్యలొకే సకలే సమొ ఽసతి; యయొర న రూపే న బలే న శీలే
9 ఇయం పునః పథ్మథలాయతాక్షీ; మధ్యం వయః కిం చిథ ఇవ సపృశన్తీ
నీలొత్పలాభా పురథేవతేవ; కృష్ణా సదితా మూర్తిమతీవ లక్ష్మీః
10 అస్యాస తు పార్శ్వే కనకొత్తమాభా; యైషా పరభా మూర్తిమతీవ గౌరీ
మధ్యే సదితైషా భగినీ థవిజాగ్ర్యా; చక్రాయుధస్యాప్రతిమస్య తస్య
11 ఇయం సవసా రాజచమూ పతేస తు; పరవృథ్ధనీలొత్పల థామ వర్ణా
పస్పర్ధ కృష్ణేన నృపః సథా యొ; వృకొథరస్యైష పరిగ్గ్రహొ ఽగర్యః
12 ఇయం చ రాజ్ఞొ మగధాధిపస్య; సుతా జరాసంధ ఇతి శరుతస్య
యవీయసొ మాథ్రవతీసుతస్య; భార్యా మతా చమ్పకథామగౌరీ
13 ఇన్థీవరశ్యామ తనుః సదితా తు; యైషాపరాసన్న మహీతలే చ
భార్యా మతా మాథ్రవతీసుతస్య; జయేష్ఠస్య సేయం కమలాయతాక్షీ
14 ఇయం తు నిష్టప్త సువర్ణగౌరీ; రాజ్ఞొ విరాటస్య సుతా సపుత్రా
భార్యాభిమన్యొర నిహతొ రణే యొ; థరొణాథిభిస తైర విరదొ రదస్దైః
15 ఏతాస తు సీమన్త శిరొరుహా యా; శుక్లొత్తరీయా నరరాజ పత్న్యః
రాజ్ఞొ ఽసయ వృథ్ధస్య పరం శతాఖ్యాః; సనుషా వివీరా హతపుత్ర నాదాః
16 ఏతా యదాముఖ్యమ ఉథాహృతా వొ; బరాహ్మణ్య భావాథ ఋజు బుథ్ధిసత్త్వాః
సర్వా భవథ్భిః పరిపృచ్ఛ్యమానా; నరేన్థ్రపత్న్యః సువిశుథ్ధసత్త్వాః
17 ఏవం స రాజా కురువృథ్ధ వర్యః; సమాగతస తైర నరథేవ పుత్రైః
పప్రచ్ఛ సర్వాన కుశలం తథానీం; గతేషు సర్వేష్వ అద తాపసేషు
18 యొధేషు చాప్య ఆశ్రమమణ్డలం తం; ముక్త్వా నివిష్టేషు విముచ్య పత్రమ
సత్రీ వృథ్ధబాలే చ సుసంనివిష్టే; యదార్హతః కుశలం పర్యపృచ్ఛత