ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తే పాణ్డవా థూరాథ అవతీర్య పథాతయః
అభిజగ్ముర నరపతేర ఆశ్రమం వినయానతాః
2 స చ పౌరజనః సర్వొ యే చ రాష్ట్రనివాసినః
సత్రియశ చ కురుముఖ్యానాం పథ్భిర ఏవాన్వయుస తథా
3 ఆశ్రమం తే తతొ జగ్ముర ధృతరాష్ట్రస్య పాణ్డవాః
శూన్యం మృగగణాకీర్ణం కథలీ వనశొభితమ
4 తతస తత్ర సమాజగ్ముస తాపసా వివిధవ్రతాః
పాణ్డవాన ఆగతాన థరష్టుం కౌతూహలసమన్వితాః
5 తాన అపృచ్ఛత తతొ రాజా కవాసౌ కౌరవ వంశభృత
పితా జయేష్ఠొ గతొ ఽసమాకమ ఇతి బాష్పపరిప్లుతః
6 తమ ఊచుస తే తతొ వాక్యం యమునామ అవగాహితుమ
పుష్పాణామ ఉథకుమ్భస్య చార్దే గత ఇతి పరభొ
7 తైర ఆఖ్యాతేన మార్గేణ తతస తే పరయయుస తథా
థథృశుశ చావిథూరే తాన సర్వాన అద పథాతయః
8 తతస తే సత్వరా జగ్ముః పితుర థర్శనకాఙ్క్షిణః
సహథేవస తు వేగేన పరాధావ్వథ యేన సా పృదా
9 సస్వనం పరరుథన ధీమాన మాతుః పాథావ ఉపస్పృశన
సా చ బాష్పావిల ముఖీ పరథథర్శ పరియం సుతమ
10 బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య సమున్నామ్య చ పుత్రకమ
గాన్ధార్యాః కదయామ ఆస సహథేవమ ఉపస్దితమ
11 అనన్తరం చ రాజానం భీమసేనమ అదార్జునమ
నకులం చ పృదా థృష్ట్వా తవరమాణొపచక్రమే
12 సా హయ అగ్రే ఽగచ్ఛత తయొర థమ్పత్యొర హతపుత్రయొః
కర్షన్తీ తౌ తతస తే తాం థృష్ట్వా సంన్యపతన భువి
13 తాన రాజా సవరయొగేన సపర్శేన చ మహామనాః
పరత్యభిజ్ఞాయ మేధావీ సమాశ్వాసాయత పరభుః
14 తతస తే బాష్పమ ఉత్సృజ్య గాన్ధారీ సహితం నృపమ
ఉపతస్దుర మహాత్మానొ మతరం చ యదావిధి
15 సర్వేషాం తొయకలశాఞ జఘృహుస తే సవయం తథా
పాణ్డవా లబ్ధసంజ్ఞాస తే మాత్రా చాశ్వాసితాః పునః
16 తతొ నార్యొ నృసింహానాం స చ యొధజనస తథా
పౌరజానపథాశ చైవ థథృశుస తం నరాధిపమ
17 నివేథయామ ఆస తథా జనం తం నామగొత్రతః
యుధిష్ఠిరొ నరపతిః స చైనాన పరత్యపూజయత
18 స తైః పరివృతొ మేనే హర్షబాష్పావిలేక్షణః
రాజాత్మానం గృహగతం పురేవ గజసాహ్వయే
19 అభివాథితొ వధూభిశ చ కృష్ణాథ్యాభిః స పార్దివః
గాన్ధార్యా సహితొ ధీమాన కున్త్యా చ పరత్యనన్థత
20 తతశ చాశ్రమమ ఆగచ్ఛత సిథ్ధచారణసేవితమ
థిథృక్షుభిః సమాకీర్ణం నభస తారాగణైర ఇవ