ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఆజ్ఞాపయామ ఆస తతః సేనాం భరతసత్తమః
అర్జున పరముఖైర గుప్తాం లొకపాలొపమైర నరైః
2 యొగొ యొగ ఇతి పరీత్యా తతః శబ్థొ మహాన అభూత
కరొశతాం సాథినాం తత్ర యుజ్యతాం యుజ్యతామ ఇతి
3 కే చిథ యానైర నరా జగ్ముః కే చిథ అశ్వైర మనొజవైః
రదైశ చ నగరాకారైః పరథీప్తజ్వలనొపమైః
4 గజేన్థ్రైశ చ తదైవాన్యే కే చిథ ఉష్ట్రైర నరాధిప
పథాతినస తదైవాన్యే నఖరప్రాసయొధినః
5 పౌరజానపథాశ చైవ యానైర బహువిధైస తదా
అన్వయుః కురురాజానం ధృతరాష్ట్ర థిథృక్షయా
6 స చాపి రాజవచనామ ఆచార్యొ గౌతమః కృపః
సేనామ ఆథాయ సేనానీ పరయయావ ఆశ్రమం పరతి
7 తతొ థవిజైర వృతః శరీమాన కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
సంస్తూయమానొ బహుభిః సూతమాగధబన్థిభిః
8 పాణ్డురేణాతపత్రేణ ధరియమాణేన మూర్ధని
రదానీకేన మహతా నిర్యయౌ కురునన్థనః
9 గజైశ చాచలసంకాశైర భీమకర్మా వృకొథరః
సజ్జయన్త్రాయుధొపేతైః పరయయౌ మారుతాత్మజః
10 మాథ్రీపుత్రావ అపి తదా హయారొహైః సుసంవృతౌ
జగ్మతుః పరీతిజననౌ సంనథ్ధ కవచధ్వజౌ
11 అర్జునశ చ మహాతేజా రదేనాథిత్యవర్చసా
వశీశ్వేతైర హయైర థివ్యైర యుక్తేనాన్వగమన నృపమ
12 థరౌపథీ పరముఖాశ చాపి సత్రీ సంగ్ఘాః శిబికా గతాః
సత్ర్యధ్యక్షయుక్తాః పరయయుర విసృజన్తొ ఽమితం వసు
13 సమృథ్ధనరనాగాశ్వం వేణువీణా నినాథితమ
శుశుభే పాణ్డవం సైన్యం తత తథా భరతర్షభ
14 నథీతీరేషు రమ్యేషు సరత్సు చ విశాం పతే
వాసాన కృత్వా కరమేణాద జగ్ముస తే కురుపుంగవాః
15 యుయుత్సుశ చ మహాతేజా ధౌమ్యశ చైవ పురొహితః
యుధిష్ఠిరస్య వచనాత పురగుప్తిం పరచక్రతుః
16 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా కురుక్షేత్రమ అవాతరత
కరమేణొత్తీర్య యమునాం నథీం పరమపావనీమ
17 స థథర్శాశ్రమం థూరాథ రాజర్షేస తస్య ధీమతః
శతయూపస్య కౌరవ్య ధృతరాష్ట్రస్య చైవ హ
18 తతః పరముథితః సర్వొ జనస తథ వనమ అఞ్జసా
వివేశ సుమహానాథైర ఆపూర్య భరతర్షభ