ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవం తే పురుషవ్యాఘ్రాః పాణ్డవా మాతృనన్థనాః
సమరన్తొ మాతరం వీరా బభూవుర భృశథుఃఖితాః
2 యే రాజకార్యేషు పురా వయాసక్తా నిత్యశొ ఽభవన
తే రాజకార్యాణి తథా నాకార్షుః సర్వతః పురే
3 ఆవిష్టా ఇవ శొకేన నాభ్యనన్థన్త కిం చన
సంభాష్యమాణా అపి తే న కిం చిత పరత్యపూజయన
4 తే సమ వీరా థురాధర్షా గామ్భీర్యే సాగరొపమాః
శొకొపహతవిజ్ఞానా నష్టసాంజ్ఞా ఇవాభవన
5 అనుస్మరన్తొ జననీం తతస తే కురునన్థనాః
కదం ను వృథ్ధమిదునం వహత్య అథ్య పృదా కృశా
6 కదం చ స మహీపాలొ హతపుత్రొ నిరాశ్రయః
పత్న్యా సహ వసత్య ఏకొ వనే శవాపథ సేవితే
7 సా చ థేవీ మహాభాగా గాన్ధారీ హతబాన్ధవా
పతిమ అన్ధం కదం వృథ్ధమ అన్వేతి విజనే వనే
8 ఏవం తేషాం కదయతామ ఔత్సుక్యమ అభవత తథా
గమనే చాభవథ బుథ్ధిర ధృతరాష్ట్ర థిథృక్షయా
9 సహథేవాస తు రాజానం పరణిపత్యేథమ అబ్రవీత
అహొ మే భవతొ థృష్టం హృథయంగమనం పరతి
10 న హి తవా గౌరవేణాహమ అశకం వక్తుమ ఆత్మనా
గమనం పరతి రాజేన్థ్ర తథ ఇథం సముపస్దితమ
11 థిష్ట్యా థరక్ష్యామి తాం కున్తీం వర్తయన్తీం తపస్వినీమ
జటిలాం తాపసీం వృథ్ధాం కుశకాశపరిక్షతామ
12 పరాసాథహర్మ్య సంవృథ్ధామ అత్యన్తసుఖభాగినీమ
కథా ను జననీం శరాన్తాం థరక్ష్యామి భృశథుఃఖితామ
13 అనిత్యాః ఖలు మర్త్యానాం గతయొ భరతర్షభ
కున్తీ రాజసుతా యత్ర వసత్య అసుఖినీ వనే
14 సహథేవ వచః శరుత్వా థరౌపథీ యొషితాం వరా
ఉవాచ థేవీ రాజానమ అభిపూజ్యాభినన్థ్య చ
15 కథా థరక్ష్యామి తాం థేవీం యథి జీవతి సా పృదా
జీవన్త్యా హయ అథ్య నః పరీతిర భవిష్యతి నరాధిప
16 ఏషా తే ఽసతు మతిర నిత్యం ధర్మే తే రమతాం మనః
యొ ఽథయ తవమ అస్మాన రాజేన్థ్ర శరేయసా యొజయిష్యసి
17 అగ్రపాథస్దితం చేమం విథ్ధి రాజన వధూ జనమ
కాఙ్క్షన్తం థర్శనాం కున్త్యా గాన్ధార్యాః శవశురస్య చ
18 ఇత్య ఉక్తః సా నృపొ థేవ్యా పాఞ్చాల్యా భరతర్షభ
సేనాధ్యక్షాన సమానాయ్య సర్వాన ఇథమ అదాబ్రవీత
19 నిర్యాతయత మే సేనాం పరభూతరదకుఞ్జరామ
థరక్ష్యామి వనసంస్దం చ ధృతరాష్ట్రం మహీపతిమ
20 సత్ర్యధ్యక్షాంశ చాబ్రవీథ రాజా యానాని వివిధాని మే
సజ్జీక్రియన్తాం సర్వాణి శిబికాశ చ సహస్రశః
21 శకటాపణ వేశాశ చ కొశశిల్పిన ఏవ చ
నిర్యాన్తు కొపపాలాశ చ కురుక్షేత్రాశ్రమం పరతి
22 యశ చ పౌరజనః కశ చిథ థరష్టుమ ఇచ్ఛతి పార్దివమ
అనావృతః సువిహితః స చ యాతు సురక్షితః
23 సూథాః పౌరొగవశ చైవ సర్వం చైవ మహానమ
వివిధం భక్ష్యభొజ్యం చ శకటైర ఉహ్యతాం మమ
24 పరయాణం ఘుష్యతాం చైవ శవొభూత ఇతి మాచిరమ
కరియన్తాం పది చాప్య అథ్య వేశ్మాని వివిధాని చ
25 ఏవమ ఆజ్ఞాప్య రాజా స భరాతృభిః సహ పాణ్డవః
శవొభూతే నిర్యయౌ రాజా సస్త్రీ బాల పురస్కృతః
26 స బహిర థివసాన ఏవం జనౌఘం పరిపాలయన
నయవసన నృపతిః పఞ్చ తతొ ఽగచ్ఛథ వనం పరతి