ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 28)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
వనం గతే కౌరవేన్థ్రే థుఃఖశొకసమాహతాః
బభూవుః పాణ్డవా రాజన మాతృశొకేన చార్థితాః
2 తదా పౌరజనః సర్వః శొచన్న ఆస్తే జనాధిపమ
కుర్వాణాశ చ కదాస తత్ర బరాహ్మణా నృపతిం పరతి
3 కదం ను రాజా వృథ్ధః స వనే వసతి నిర్జనే
గాన్ధారీ చ మహాభాగా సా చ కున్తీ పృదా కదమ
4 సుఖార్హః స హి రాజర్షిర న సుఖం తన మహావనమ
కిమ అవస్దః సమాసాథ్య పరజ్ఞా చక్షుర హతాత్మజః
5 సుథుష్కరం కృతవతీ కున్తీపుత్రాన అపశ్యతీ
రాజ్యశ్రియం పరిత్యజ్య వనవాసమ అరొచయత
6 విథురః కిమ అవస్దశ చ భరాతుః శుశ్రూషుర ఆత్మవాన
స చ గావల్గణిర ధీమాన భర్తృపిణ్డానుపాలకః
7 ఆకుమారం చ పౌరాస తే చిన్తాశొకసమాహతాః
తత్ర తత్ర కదాశ చక్రుః సమాసాథ్య పరస్పరమ
8 పాణ్డవాశ చైవ తే సర్వే భృశం శొకపరాయణాః
శొచన్తొ మాతరం వృథ్ధామ ఊషుర నాతిచిరం పురే
9 తదైవ పితరం వృథ్ధం హతపుత్రం జనేశ్వరమ
గాన్ధారీం చ మహాభాగాం విథురం చ మహామతిమ
10 నైషాం బభూవ సంప్రీతిస తాన విచిన్తయతాం తథా
న రాజ్యే న చ నారీషు న వేథాధ్యయనే తదా
11 పరం నిర్వేథమ అగమంశ చిన్తయన్తొ నరాధిపమ
తచ చ జఞాతివధం ఘొరం సంస్మరన్తః పునః పునః
12 అభిమన్యొశ చ బాలస్య వినాశం రణమూర్ధని
కర్ణస్య చ మహాబాహొః సంగ్రామేష్వ అపలాయినః
13 తదైవ థరౌపథేయానామ అన్యేషాం సుహృథామ అపి
వధం సంస్మృత్య తే వీరా నాతిప్రమనసొ ఽభవన
14 హతప్రవీరాం పృదివీం హతరత్నాం చ భారత
సథైవ చిన్తయన్తస తే న నిథ్రామ ఉపలేభిరే
15 థరౌపథీ హతపుత్రా చ సుభథ్రా చైవ భామినీ
నాతిప్రీతి యుతే థేవ్యౌ తథాస్తామ అప్రహృష్టవత
16 వైరాట్యాస తు సుతం థృష్ట్వా పితరం తే పరిక్షితమ
ధారయన్తి సమ తే పరాణాంస తవ పూర్వపితామహా