ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కున్తీ]
భగవఞ శవశురొ మే ఽసి థైవతస్యాపి థైవతమ
సా మే థేవాతిథేవస తవాం శృణు సత్యాం గిరం మమ
2 తపస్వీ కొపనొ విప్రొ థుర్వాసా నామ మే పితుః
భిక్షామ ఉపాగతొ భొక్తుం తమ అహం పర్యతొషయమ
3 శౌచేన తవ ఆగసస తయాగైః శుథ్ధేన మనసా తదా
కొపస్దానేష్వ అపి మహత్స్వ అకుప్యం న కథా చన
4 స మే వరమ అథాత పరీతః కృతమ ఇత్య అహమ అబ్రువమ
అవశ్యం తే గృహీతవ్యమ ఇతి మాం సొ ఽబరవీథ వచః
5 తతః శాపభయాథ విప్రమ అవొచం పునర ఏవ తమ
ఏవమ అస్త్వ ఇతి చ పరాహ పునర ఏవ స మాం థవిజః
6 ధర్మస్య జననీ భథ్రే భవిత్రీ తవం వరాననే
వశే సదాస్యన్తి తే థేవా యాంస తవమ ఆవాహయిష్యసి
7 ఇత్య ఉక్త్వాన్తర హితొ విప్రస తతొ ఽహం విస్మితాభవమ
న చ సార్వాస్వ అవస్దాసు సమృతిర మే విప్రణశ్యతి
8 అద హర్మ్యతలస్దాహం రవిమ ఉథ్యన్తమ ఈక్షతీ
సంస్మృత్య తథ ఋషేర వాక్యం సపృహయన్తీ థివాకరమ
సదితాహం బాలభావేన తత్ర థొషమ అబుధ్యతీ
9 అద థేవః సహస్రాంశుర మత్సమీప గతొ ఽభవత
థవిధాకృత్వాత్మనొ థేహం భూమౌ చ గగనే ఽపి చ
తతాప లొకాన ఏకేన థవితీయేనాగమచ చ మామ
10 స మామ ఉవాచ వేపన్తీం వరం మత్తొ వృణీష్వ హ
గమ్యతామ ఇతి తం చాహం పరణమ్య శిరసావథమ
11 స మామ ఉవాచ తిగ్మాంశుర వృదాహ్వానం న తే కషమమ
ధక్ష్యామి తవాం చ విప్రం చ యేన థత్తొ వరస తవ
12 తమ అహం రక్షతీ విప్రం శాపాథ అనపరాధినమ
పుత్రొ మే తవత్సమొ థేవ భవేథ ఇతి తతొ ఽబరువమ
13 తతొ మాం తేజసావిశ్య మొహయిత్వా చ భానుమాన
ఉవాచ భవితా పుత్రస తవేత్య అభ్యగమథ థివమ
14 తతొ ఽహమ అన్తర్భవనే పితుర వృత్తాన్తరక్షిణీ
గూఢొత్పన్నం సుతం బాలం జలే కర్ణమ అవాసృజమ
15 నూనం తస్యైవ థేవస్య పరసాథాత పునర ఏవ తు
కన్యాహమ అభవం విప్ర యదా పరాహ స మామ ఋషిః
16 స మయా మూఢయా పుత్రొ జఞాయమానొ ఽపయ ఉపేక్షితః
తన మాం థహతి విప్రర్షే యదా సువిథితం తవ
17 యథి పాపమ అపాపం వా తథ ఏతథ వివృతం మయా
తన మే భయం తవం భగవన వయపనొతుమ ఇహార్హసి
18 యచ చాస్య రాజ్ఞొ విథితం హృథిస్దం భవతొ ఽనఘ
తం చాయం లభతాం కామమ అథ్యైవ మునిసాత్తమ
19 ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచేథం వయాసొ వేథవిథాం వరః
సాధు సర్వమ ఇథం తద్యమ ఏవమ ఏవ యదాత్ద మామ
20 అపరాధశ చ తే నాస్తి కన్యా భావం గతా హయ అసి
థేవాశ చైశ్వర్యవన్తొ వై శరీరాణ్య ఆవిశన్తి వై
21 సన్తి థేవ నికాయాశ చ సంకల్పాఞ జనయన్తి యే
వాచా థృష్ట్యా తదా సపర్శాత సంఘర్షేణేతి పఞ్చధా
22 మనుష్యధర్మొ థైవేన ధర్మేణ న హి యుజ్యతే
ఇతి కున్తి వయజానీహి వయేతు తే మానసొ జవరః
23 సర్వం బలవతాం పద్యం సర్వం బలవతాం శుచి
సర్వం బలవతాం ధర్మః సర్వం బలవతాం సవకమ