ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స రాజా సుమహాతేజా వృథ్ధః కురుకులొథ్వహః
నాపశ్యత తథా కిం చిథ అప్రియం పాణ్డునన్థనే
2 వర్తమానేషు సథ్వృత్తిం పాణ్డవేషు మహాత్మసు
పరీతిమాన అభవథ రాజా ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
3 సౌబలేయీ చ గాన్ధారీ పుత్రశొకమ అపాస్య తమ
సథైవ పరీతిమ అత్యాసీత తనయేషు నిజేష్వ ఇవ
4 పరియాణ్య ఏవ తు కౌరవ్యొ నాప్రియాణి కురూథ్వహ
వైచిత్రవీర్యే నృపతౌ సమాచరతి నిత్యథా
5 యథ యథ బరూతే చ కిం చిత సా ధృతరాష్ట్రొ నరాధిపః
గురు వా లఘు వా కార్యం గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
6 తత స రాజా మహారాజ పాణ్ణ్డవానాం ధురంధరః
పూజయిత్వా వచస తత తథ అకార్షీత పరవీరహా
7 తేన తస్యాభవత పరీతొ వృత్తేన స నరాధిపః
అన్వతప్యచ చ సంస్మృత్య పుత్రం మన్థమ అచేతసమ
8 సథా చ పరాతర ఉత్దాయ కృతజప్యః శుచిర నృపః
ఆశాస్తే పాణ్డుపుత్రాణాం సమరేష్వ అపరాజయమ
9 బరాహ్మణాన వాచయిత్వా చ హుత్వా చైవ హుతాశనమ
ఆయుష్యం పాణ్డుపుత్రాణామ ఆశాస్తే స నరాధిపః
10 న తాం పరీతిం మరామ ఆప పుత్రేభ్యః స మహీపతిః
యాం పరీతిం పాణ్డుపుత్రేభ్యః సమవాప తథా నృపః
11 బరాహ్మణానాం చ వృథ్ధానాం కషత్రియాణాం చ భారత
తదా విట శూథ్ర సంఘానామ అభవత సుప్రియస తథా
12 యచ చ కిం చిత పురా పాపం ధృతరాష్ట్ర సుతైః కృతమ
అకృత్వా హృథి తథ రాజా తం నృపం సొ ఽనవవర్తత
13 యశ చ కశ చిన నరః కిం చిథ అప్రియం చామ్బికా సుతే
కురుతే థవేష్యతామ ఏతి స కౌన్తేయస్య ధీమతః
14 న రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య న చ థుర్యొధనస్య వై
ఉవాచ థుష్కృతం కిం చిథ యుధిష్ఠిర భయాన నరః
15 ధృత్యా తుష్టొ నరేన్థ్రస్య గాన్ధారీ విథురస తదా
శౌచేన చాజాత శత్రొర న తు భీమస్య శత్రుహన
16 అన్వవర్తత భీమొ ఽపి నిష్టనన ధర్మజం నృపమ
ధృతరాష్ట్రం చ సంప్రేక్ష్య సథా భవతి థుర్మనాః
17 రాజానమ అనువర్తన్తం ధర్మపుత్రం మహామతిమ
అన్వవర్తత కౌరవ్యొ హృథయేన పరాఙ్ముఖః