ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవం సంపూజితొ రాజా పాణ్డవైర అమ్బికా సుతః
విజహార యదాపూర్వమ ఋషిభిః పర్యుపాసితః
2 బరహ్మ థేయాగ్ర హారాంశ చ పరథథౌ స కురూథ్వహః
తచ చ కున్తీసుతొ రాజా సర్వమ ఏవాన్వమొథత
3 ఆనృశంస్య పరొ రాజా పరీయమాణొ యుధిష్ఠిరః
ఉవాచ స తథా భరాతౄన అమాత్యాంశ చ మహీపతిః
4 మయా చైవ భవథ్భిశ చ మాన్య ఏష నరాధిపః
నిథేశే ధృతరాష్ట్రస్య యః సదాస్యతి స మే సుహృత
విపరీతశ చ మే శత్రుర నిరస్యశ చ భవేన నరః
5 పరిథృష్టేషు చాహఃసు పుత్రాణాం శరాథ్ధకర్మణి
థథాతు రాజా సర్వేషాం యావథ అస్య చికీర్షితమ
6 తతః స రాజా కౌరవ్యొ ధృతరాష్ట్రొ మహామనాః
బరాహ్మణేభ్యొ మహార్హేభ్యొ థథౌ విత్తాన్య అనేకశః
7 ధర్మరాజశ చ భీమశ చ సవ్యసాచీ యమావ అపి
తత సర్వమ అన్వవర్తన్త ధృతరాష్ట్ర వయపేక్షయా
8 కదం ను రాజా వృథ్ధః సన పుత్రశొకసమాహతః
శొకమ అస్మత కృతం పరాప్య న మరియేతేతి చిన్త్యతే
9 యావథ ధి కురుముఖ్యస్య జీవత పుత్రస్య వై సుఖమ
బభూవ తథ అవాప్నొతు భొగాంశ చేతి వయవస్దితాః
10 తతస తే సహితాః సర్వే భరాతరః పఞ్చ పాణ్డవాః
తదా శీలాః సమాతస్దుర ధృతరాష్ట్రస్య శాసనే
11 ధృతరాష్ట్రశ చ తాన వీరాన వినీతాన వినయే సదితాన
శిష్యవృత్తౌ సదితాన నిత్యం గురువత పర్యపశ్యత
12 గాన్ధారీ చైవ పుత్రాణాం వివిధైః శరాథ్ధకర్మభిః
ఆనృష్యమ అగమత కామాన విప్రేభ్యః పరతిపాథ్య వై
13 ఏవం ధర్మభృతాం శరేష్ఠొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
భరాతృభిః సహితొ ధీమాన పూజయామ ఆస తం నృపమ