ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 1)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
పరాప్య రాజ్యం మహాభాగాః పాణ్డవా మే పితామహాః
కదమ ఆసన మహారాజే ధృతరాష్ట్రే మహాత్మని
2 స హి రాజా హతామాత్యొ హతపుత్రొ నరాశ్రయః
కదమ ఆసీథ ధతైశ్వర్యొ గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
3 కియన్తం చైవ కాలం తే పితరొ మమ పూర్వకాః
సదితా రాజ్యే మహాత్మానస తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
4 [వై]
పరాప్య రాజ్యం మహాత్మానః పాణ్డవా హతశత్రవః
ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య పృదివీం పర్యపాలయన
5 ధృతరాష్ట్రమ ఉపాతిష్ఠథ విథురః సంజయస తదా
యుయుత్సుశ చాపి మేధావీ వైశ్యాపుత్రః స కౌరవః
6 పాణ్డవః సర్వకార్యాణి సంపృచ్ఛన్తి సమ తం నృపమ
చక్రుస తేనాభ్యనుజ్ఞాతా వర్షాణి థశ పఞ్చ చ
7 సథా హి గత్వా తే వీరాః పర్యుపాసన్త తం నృపమ
పాథాభివన్థనం కృత్వా ధర్మరాజ మతే సదితాః
తే మూర్ధ్ని సముపాఘ్రాతాః సర్వకార్యాణి చక్రిరే
8 కున్తిభొజసుతా చైవ గన్ధారీమ అన్వవర్తత
థరౌపథీ చ సుభథ్రా చ యాశ చాన్యాః పాణ్డవ సత్రియః
సమాం వృత్తిమ అవర్తన్త తయొః శవశ్రొర యదావిధి
9 శయనాని మహార్హాణి వాసాంస్య ఆభరణాని చ
రాజార్హాణి చ సర్వాణి భక్ష్యభొజ్యాన్య అనేకశః
యుధిష్ఠిరొ మహారాజ ధృతరాష్ట్రే ఽభయుపాహరత
10 తదైవ కున్తీ గాన్ధార్యాం గురువృత్తిమ అవర్తత
విథురః సంజయశ చైవ యుయుత్సుశ చైవ కౌరవః
ఉపాసతే సమ తం వృథ్ధం హతపుత్రం జనాధిపమ
11 సయాలొ థరుణస్య యశ చైకొ థయితొ బరాహ్మణొ మహాన
స చ తస్మిన మహేష్వాసః కృపః సమభవత తథా
12 వయాసస్య భగవాన నిత్యం వాసం చక్రే నృపేణ హ
కదాః కుర్వన పురాణర్షిర థేవర్షినృప రక్షసామ
13 ధర్మయుక్తాని కార్యాణి వయవహారాన్వితాని చ
ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతొ విథురస తాన్య అకారయత
14 సామన్తేభ్యః పరియాణ్య అస్య కార్యాణి సుగురూణ్య అపి
పరాప్యన్తే ఽరదైః సులఘుభిః పరభావాథ విథురస్య వై
15 అకరొథ బన్ధమొక్షాంశ చ వధ్యానాం మొక్షణం తదా
న చ ధర్మాత్మజొ రాజా కథా చిత కిం చిథ అబ్రవీత
16 విహారయాత్రాసు పునః కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
సర్వాన కామాన మహాతేజాః పరథథావ అమ్బికా సుతే
17 ఆరాలికాః సూపకారా రాగఖాణ్డవికాస తదా
ఉపాతిష్ఠన్త రాజానం ధృతరాష్ట్రం యదా పురా
18 వాసాంసి చ మహార్హాణి మాల్యాని వివిధాని చ
ఉపాజహ్రుర యదాన్యాయం ధృతరాష్ట్రస్య పాణ్డవాః
19 మైరేయం మధు మాంసాని పానకాని లఘూని చ
చిత్రాన భక్ష్యవికారాంశ చ చక్రుర అస్య యదా పురా
20 యే చాపి పృదివీపాలాః సమాజగ్ముః సమన్తతః
ఉపాతిష్ఠన్త తే సర్వే కౌరవేన్థ్రం యదా పురా
21 కున్తీ చ థరౌపథీ చైవ సాత్వతీ చైవ భామినీ
ఉలూపీ నాగకన్యా చ థేవీ చిత్ర అఙ్గథా తదా
22 ధృష్టకేతొశ చ భగినీ జరా సన్ధస్య చాత్మజా
కింకరాః సమొపతిష్ఠన్తి సర్వాః సుబలజాం తదా
23 యదా పుత్ర వియుక్తొ ఽయం న కిం చిథ థుఃఖమ ఆప్నుయాత
ఇతి రాజన వశాథ భరాతౄన నిత్యమ ఏవ యుధిష్ఠిరః
24 ఏవం తే ధర్మరాజస్య శరుత్వా వచనమ అర్దవత
సవిశేషమ అవర్తన్త భీమమ ఏకం వినా తథా
25 న హి తత తస్య వీరస్య హృథయాథ అపసర్పతి
ధృతరాష్ట్రస్య థుర్బుథ్ధేర యథ్వృత్తం థయూతకారితమ