అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 96)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
కొ ఽసౌ నకుల రూపేణ శిరసా కాఞ్చనేన వై
పరాహ మానుషవథ వాచమ ఏతత పృష్టొ వథస్వ మే
2 [వ]
ఏతత పూర్వం న పృష్టొ ఽహం న చాస్మాభిః పరభాషితమ
శరూయతాం నకులొ యొ ఽసౌ యదా వాగ అస్య మానుషీ
3 శరాథ్ధం సంకల్పయామ ఆస జమథగ్నిః పురా కిల
హొమధేనుస తమ ఆగాచ చ సవయం చాపి థుథొహ తామ
4 తత కషీరం సదాపయామ ఆస నవే భాణ్డే థృఢే శుచౌ
తచ చ కరొధః సవరూపేణ పిఠరం పర్యవర్తయత
5 జిజ్ఞాసుస తమ ఋషిశ్రేష్ఠం కిం కుర్యాథ విప్రియే కృతే
ఇతి సంచిన్త్య థుర్మేధా ధర్షయామ ఆస తత పయః
6 తమ ఆజ్ఞాయ మునిః కరొధం నైవాస్య చుకుపే తతః
స తు కరొధస తమ ఆహేథం పరాఞ్జలిర మూర్తిమాన సదితః
7 జితొ ఽసమీతి భృగుశ్రేష్ఠ భృగవొ హయ అతిరొషణాః
లొకే మిద్యా పరవాథొ ఽయం యత తవయాస్మి పరాజితః
8 సొ ఽహం తవయి సదితొ హయ అథ్య కషమావతి మహాత్మని
బిభేమి తపసః సాధొ పరసాథం కురు మే విభొ
9 [జ]
సాక్షాథ థృష్టొ ఽసి మే కరొధ గచ్ఛ తవం విగతజ్వరః
న మమాపకృతం తే ఽథయ న మన్యుర విథ్యతే మమ
10 యాన ఉథ్ధిశ్య తు సంకల్పః పయసొ ఽసయ కృతొ మయా
పితరస తే మహాభాగాస తేభ్యొ బుధ్యస్వ గమ్యతామ
11 ఇత్య ఉక్తొ జాతసంత్రాసః స తత్రాన్తర అధీయత
పితౄణామ అభిషఙ్గాత తు నకులత్వమ ఉపాగతః
12 స తాన పరసాథయామ ఆస శాపస్యాన్తొ భవేథ ఇతి
తైశ చాప్య ఉక్తొ యథా ధర్మం కషేప్స్యసే మొక్ష్యసే తథా
13 తైశ చొక్తొ యజ్ఞియాన థేశాన ధర్మారణ్యాని చైవ హ
జుగుప్సన పరిధావన స యజ్ఞం తం సముపాసథత
14 ధర్మపుత్రమ అదాక్షిప్య సక్తు పరస్దేన తేన సః
ముక్తః శాపాత తతః కరొధొ ధర్మొ హయ ఆసీథ యుధిష్ఠిరః
15 ఏవమ ఏతత తథా వృత్తం తస్య యజ్ఞే మహాత్మనః
పశ్యతాం చాపి నస తత్ర నకులొ ఽనతర్హితస తథా