అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 95)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
ధర్మాగతేన తయాగేన భగవన సర్వమ అస్తి చేత
ఏతన మే సర్వమ ఆచక్ష్వ కుశలొ హయ అసి భాషితుమ
2 తతొఞ్ఛవృత్తేర యథ్వృత్తం సక్తు థానే ఫలం మహత
కదితం మే మహథ బరహ్మంస తద్యమ ఏతథ అసంశయమ
3 కదం హి సర్వయజ్ఞేషు నిశ్చయః పరమొ భవేత
ఏతథ అర్హసి మే వక్తుం నిఖిలేన థవిజర్షభ
4 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
అగస్త్యస్య మయా యజ్ఞే పురావృత్తమ అరింథమ
5 పురాగస్త్యొ మహాతేజా థీక్షాం థవాథశ వార్షికీమ
పరవివేశ మహారాజ సర్వభూతహితే రతః
6 తత్రాగ్నికల్పా హొతార ఆసన సత్రే మహాత్మనః
మూలాహారా నిరాహారాః సాశ్మ కుట్టా మరీచిపాః
7 పరిఘృష్టికా వైఘసికాః సంప్రక్షాలాస తదైవ చ
యతయొ భిక్షవశ చాత్ర బభూవుః పర్యవస్దితాః
8 సర్వే పరత్యక్షధర్మాణొ జితక్రొధా జితేన్థ్రియాః
థమే సదితాశ చ తే సర్వే థమ్భమొహవివర్జితాః
9 వృత్తే శుథ్ధే సదితా నిత్యమ ఇన్థ్రియైశ చాప్య అవాహితాః
ఉపాసతే సమ తం యజ్ఞం భుఞ్జానాస తే మహర్షయః
10 యదాశక్త్యా భగవతా తథన్నం సముపార్జితమ
తస్మిన సత్రే తు యత కిం చిథ అయొగ్యం తత్ర నాభవత
తదా హయ అనేకైర మునిభిర మహాన్తః కరతవః కృతాః
11 ఏవంవిధేస తవ అగస్త్యస్య వర్తమానే మహాధ్వరే
న వవర్ష సహస్రాక్షస తథా భరతసత్తమ
12 తతః కర్మాన్తరే రాజన్న అగస్త్యస్య మహాత్మనః
కదేయమ అభినిర్వృత్తా మునీనాం భావితాత్మనామ
13 అగస్త్యొ యజమానొ ఽసౌ థథాత్య అన్నం విమత్సరః
న చ వర్షతి పర్జన్యః కదమ అన్నం భవిష్యతి
14 సత్రం చేథం మహథ విప్రా మునేర థవాథశ వార్షికమ
న వర్షిష్యతి థేవశ చ వర్షాణ్య ఏతాని థవాథశ
15 ఏతథ భవన్తః సంచిన్త్య మహర్షేర అస్య ధీమతః
అగస్త్యస్యాతితపసః కర్తుమ అర్హన్త్య అనుగ్రహమ
16 ఇత్య ఏవమ ఉక్తే వచనే తతొ ఽగస్త్యః పరతాపవాన
పరొవాచేథం వచొ వాగ్మీ పరసాథ్య శిరసా మునీన
17 యథి థవాథశ వర్షాణి న వర్షిష్యతి వాసవః
చిన్తా యజ్ఞం కరిష్యామి విధిర ఏష సనాతనః
18 యథి థవాథశ వర్షాణి న వర్షిష్యతి వాసవః
వయాయామేనాహరిష్యామి యజ్ఞాన అన్యాన అతివ్రతాన
19 బీజయజ్ఞొ మయాయం వై బహువర్షసమాచితః
బీజైః కృతైః కరిష్యే చ నాత్ర విఘ్నొ భవిష్యతి
20 నేథం శక్యం వృదా కర్తుం మమ సత్రం కదం చన
వర్షిష్యతీహ వా థేవొ న వా థేవొ భవిష్యతి
21 అద వాభ్యర్దనామ ఇన్థ్రః కుర్యాన న తవ ఇహ కామతః
సవయమ ఇన్థ్రొ భవిష్యామి జీవయిష్యామి చ పరజాః
22 యొ యథ ఆహారజాతశ చ స తదైవ భవిష్యతి
విశేషం చైవ కర్తాస్మి పునః పునర అతీవ హి
23 అథ్యేహ సవర్ణమ అభ్యేతు యచ చాన్యథ వసు థుర్లభమ
తరిషు లొకేషు యచ చాస్తి తథ ఇహాగచ్ఛతాం సవయమ
24 థివ్యాశ చాప్సరసాం సంఘాః స గన్ధర్వాః స కింనరాః
విశ్వావసుశ చ యే చాన్యే తే ఽపయ ఉపాసన్తు వః సథా
25 ఉత్తరేభ్యః కురుభ్యశ చ యత కిం చిథ వసు విథ్యతే
సర్వం తథ ఇహ యజ్ఞే మే సవయమ ఏవొపతిష్ఠతు
సవర్గం సవర్గసథశ చైవ ధర్మశ చ సవయమ ఏవ తు
26 ఇత్య ఉక్తే సర్వమ ఏవైతథ అభవత తస్య ధీమతః
తతస తే మునయొ థృష్ట్వా మునేస తస్య తపొబలమ
విస్మితా వచనం పరాహుర ఇథం సర్వే మహార్దవత
27 పరీతాః సమ తవ వాక్యేన న తవ ఇచ్ఛామస తపొ వయయమ
సవైర ఏవ యజ్ఞైస తుష్టాః సమొ నయాయేనేచ్ఛామహే వయమ
28 యజ్ఞాన థీక్షాస తదా హొమాన యచ చాన్యన మృగయామహే
తన నొ ఽసతు సవకృతైర యజ్ఞైర నాన్యతొ మృగయామహే
29 నయాయేనొపార్జితాహారాః సవకర్మనిరతా వయమ
వేథాశ చ బరహ్మచర్యేణ నయాయతః పరార్దయామహే
30 నయాయేనొత్తర కాలం చ గృహేభ్యొ నిఃసృతా వయమ
ధర్మథృష్టైర విధిథ వారైస తపస తప్స్యామహే వయమ
31 భవతః సమ్యగ ఏషా హి బుథ్ధిర హింసా వివర్జితా
ఏవామ అహింసాం యజ్ఞేషు బరూయాస తవం సతతం పరభొ
32 పరీతాస తతొ భవిష్యామొ వయం థవిజ వరొత్తమ
విసర్జితాః సమాప్తౌ చ సత్రాథ అస్మాథ వరజామహే
33 [వ]
తదా కదయతామ ఏవ థేవరాజః పురంథరః
వవర్ష సుమహాతేజా థృష్ట్వా తస్య తపొబలమ
34 అసమాప్తౌ చ యజ్ఞస్య తస్యామిత పరాక్రమః
నికామవర్షీ థేవేన్థ్రొ బభూవ జనమేజయ
35 పరసాథయామ ఆస చ తమ అగస్త్యం తరిథశేశ్వరః
సవయమ అభ్యేత్య రాజర్షే పురస్కృత్య బృహస్పతిమ
36 తతొ యజ్ఞసమాప్తౌ తాన విససర్జ మహామునీన
అగస్త్యః పరమప్రీతః పూజయిత్వా యదావిధి