అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 94

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 94)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
యజ్ఞే సక్తా నృపతయస తపః సక్తా మహర్షయః
శాన్తి వయవసితా విప్రాః శమొ థమ ఇతి పరభొ
2 తస్మాథ యజ్ఞఫలైస తుల్యం న కిం చిథ ఇహ విథ్యతే
ఇతి మే వర్తతే బుథ్ధిస తదా చైతథ అసంశయమ
3 యజ్ఞైర ఇష్ట్వా హి బహవొ రాజానొ థవిజసత్తమ
ఇహ కీర్తిం పరాం పరాప్య పరేత్య సవర్గమ ఇతొ గతాః
4 థేవరాజః సహస్రాక్షః కరతుభిర భూరిథక్షిణైః
థేవరాజ్యం మహాతేజాః పరాప్తవాన అఖిలం విభుః
5 యదా యుధిష్ఠిరొ రాజా భీమార్జునపురః సరః
సథృశొ థేవరాజేన సమృథ్ధ్యా విక్రమేణ చ
6 అద కస్మాత స నకులొ గర్హయామ ఆస తం కరతుమ
అశ్వమేధం మహాయజ్ఞం రాజ్ఞస తస్య మహాత్మనః
7 [వ]
యజ్ఞస్య విధిమ అగ్ర్యం వై ఫలం చైవ నరర్షభ
గథతః శృణు మే రాజన యదావథ ఇహ భారత
8 పురా శక్రస్య యజతః సర్వ ఊచుర మహర్షయః
ఋత్విక్షు కర్మ వయగ్రేషు వితతొ యజ్ఞకర్మణి
9 హూయమానే తదా వహ్నౌ హొత్రే బహుగుణాన్వితే
థేవేష్వ ఆహూయమానేషు సదితేషు పరమర్షిషు
10 సుప్రతీతైస తథా విప్రైః సవాగమైః సుస్వనైర నృప
అశ్రాన్తైశ చాపి లఘుభిర అధ్వర్యు వృషభైస తదా
11 ఆలమ్భ సమయే తస్మిన గృహీతేషు పశుష్వ అద
మహర్షయొ మహారాజ సంబభూవుః కృపాన్వితాః
12 తతొ థీనాన పశూన థృష్ట్వా ఋషయస తే తపొధనాః
ఊచుః శక్రం సమాగమ్య నాయం యజ్ఞవిధిః శుభః
13 అపవిజ్ఞానమ ఏతత తే మహాన్తం ధర్మమ ఇచ్ఛతః
న హి యజ్ఞే పశుగణా విధిథృష్టాః పురంథర
14 ధర్మొపఘాతకస తవ ఏష సమారమ్భస తవ పరభొ
నాయం ధర్మకృతొ ధర్మొ న హింసా ధర్మ ఉచ్యతే
15 ఆగమేనైవ తే యజ్ఞం కుర్వన్తు యథి హేచ్ఛసి
విధిథృష్టేన యజ్ఞేన ధర్మస తే సుమహాన భవేత
16 యజ బీజైః సహస్రాక్ష తరివర్ష పరమొషితైః
ఏష ధర్మొ మహాఞ శక్ర చిన్త్యమానొ ఽధిగమ్యతే
17 శతక్రతుస తు తథ వాక్యమ ఋషిభిస తత్త్వథర్శిభిః
ఉక్తం న పరతిజగ్రాహ మానమొహవశానుగః
18 తేషాం వివాథః సుమహాఞ జజ్ఞే శక్ర మహర్షిణామ
జఙ్గమైః సదావరైర వాపి యష్టవ్యమ ఇతి భారత
19 తే తు ఖిన్నా వివాథేన ఋషయస తత్త్వథర్శినః
తతః సంధాయ శక్రేణ పప్రచ్ఛుర నృపతిం వసుమ
20 మహాభాగ కదం యజ్ఞేష్వ ఆగమొ నృపతే సమృతః
యష్టవ్యం పశుభిర మేధ్యైర అదొ బీజైర అజైర అపి
21 తచ ఛరుత్వా తు వచస తేషామ అవిచార్య బలాబలమ
యదొపనీతైర యష్టవ్యమ ఇతి పరొవాచ పార్దివః
22 ఏవమ ఉక్త్వా స నృపతిః పరవివేశ రసాతలమ
ఉక్త్వేహ వితదం రాజంశ చేథీనామ ఈశ్వరః పరభుః
23 అన్యాయొపగతం థరవ్యమ అతీతం యొ హయ అపణ్డితః
ధర్మాభికాఙ్క్షీ యజతే న ధర్మఫలమ అశ్నుతే
24 ధర్మవైతంసికొ యస తు పాపాత్మా పురుషస తదా
థథాతి థానం విప్రేభ్యొ లొకవిశ్వాస కారకమ
25 పాపేన కర్మణా విప్రొ ధనం లబ్ధ్వా నిరఙ్కుశః
రాగమొహాన్వితః సొ ఽనతే కలుషాం గతిమ ఆప్నుతే
26 తేన థత్తాని థానాని పాపేన హతబుథ్ధినా
తాని సత్త్వమ అనాసాథ్య నశ్యన్తి విపులాన్య అపి
27 తస్యాధర్మప్రవృత్తస్య హింసకస్య థురాత్మనః
థానే న కీర్తిర భవతి పరేత్య చేహ చ థుర్మతేః
28 అపి సంచయబుథ్ధిర హి లొభమొహవశం గతః
ఉథ్వేజయతి భూతాని హింసయా పాపచేతనః
29 ఏవం లబ్ధ్వా ధనం లొభాథ యజతే యొ థథాతి చ
స కృత్వా కర్మణా తేన న సిధ్యతి థురాగమాత
30 ఉఞ్ఛం మూలం ఫలం శాకమ ఉథపాత్రం తపొధనాః
థానం విభవతొ థత్త్వా నరాః సవర యాన్తి ధర్మిణః
31 ఏష ధర్మొ మహాంస తయాగొ థానం భూతథయా తదా
బరహ్మచర్యం తదా సత్యమ అనుక్రొశొ ధృతిః కషమా
సనాతనస్య ధర్మస్య మూలమ ఏతత సనాతనమ
32 శరూయన్తే హి పురా విప్రా విశ్వామిత్రాథయొ నృపాః
విశ్వామిత్రొ ఽసితశ చైవ జనకశ చ మహీపతిః
కక్షసేనార్ష్టిషేణొ చ సిన్ధుథ్వీపశ చ పార్దివః
33 ఏతే చాన్యే చ బహవః సిథ్ధిం పరమికాం గతాః
నృపాః సత్యశ చ థానశ చ నయాయలబ్ధైస తపొధనాః
34 బరాహ్మణాః కషత్రియా వైశ్యాః శూథ్రా యే చాశ్రితాస తపః
థానధర్మాగ్నినా శుథ్ధాస తే సవర్గం యాన్తి భారత