ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
నారథస్య తు తథ వాక్యం పరశశంసుర థవిజొత్తమాః
శతయూపస తు రాజర్షిర నారథం వాక్యమ అబ్రవీత
2 అహొ భగవతా శరథ్ధా కురురాజస్య వర్ధితా
సర్వస్యా చ జనస్యాస్య మమ చైవ మహాథ్యుతే
3 అస్తి కా చిథ వివక్షా తు మమ తాం గథతః శృణు
ధృతరాష్ట్రం పరతి నృపం థేవర్షే లొకపూజిత
4 సర్వవృత్తాన్తతత్త్వజ్ఞొ భవాన థివ్యేన చక్షుషా
యుక్తః పశ్యసి థేవర్షే గతీర వై వివిధా నృణామ
5 ఉక్తవాన నృపతీనాం తవం మహేన్థ్రస్య సలొకతామ
న తవ అస్య నృపతేర లొకాః కదితాస తే మహామునే
6 సదానమ అస్య కషితిపతేః శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అహం విభొ
తవత్తః కీథృక కథా వేతి తన మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః
7 ఇత్య ఉక్తొ నారథస తేన వాక్యం సార్వ మనొఽనుగమ
వయాజహార సతాం మధ్యే థివ్యథర్శీ మహాతపాః
8 యథృచ్ఛయా శక్ర సథొ గత్వా శక్రం శచీపతిమ
థృష్టవాన అస్మి రాజర్షే తత్ర పాణ్డుం నరాధిపమ
9 తత్రేయం ధృతరాష్ట్రస్య కదా సమభవన నృప
తపసొ థుశ్చరస్యాస్య యథ అయం తప్యతే నృపః
తత్రాహమ ఇథమ అశ్రౌషం శక్రస్య వథతొ నృప
10 వర్షాణి తరీణి శిష్టాని రాజ్ఞొ ఽసయ పరమాయుషః
11 తతః కుబేరభవనం గాన్ధారీ సాహితొ నృపః
విహర్తా ధృతరాష్ట్రొ ఽయం రాజరాజాభిపూజితః
12 కామగేన విమానేన థివ్యాభరణభూషితః
ఋషిపుత్రొ మహాభాగస తపసా థగ్ధకిల్బిషః
13 సంచరిష్యతి లొకాంశ చ థేవగన్ధర్వరక్షసామ
సవచ్ఛన్థేనేతి ధర్మాత్మా యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
14 థేవ గుహ్యమ ఇథాం పరీత్యా మయా వః కదితం మహత
భవన్తొ హి శరుతధనాస తపసా థగ్ధకిల్బిషాః
15 ఇతి తే తస్య తచ ఛరుత్వా థేవర్షేర మధురం వచః
సర్వే సుమనసః పరీతా బభూవుః స చ పార్దివః
16 ఏవం కదాభిర అన్వాస్య ధృతరాష్ట్రం మనీషిణః
విప్రజగ్ముర యదాకామం తే సిథ్ధగతిమ ఆస్దితాః