ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తస్మిన మునిశ్రేష్ఠా రాజానం థరష్టుమ అభ్యయుః
నారథః పర్వతశ చైవ థేవలశ చ మహాతపాః
2 థవైపాయనః సశిష్యశ చ సిథ్ధాశ చాన్యే మనీషిణః
శతయూపశ చ రాజర్షిర వృథ్ధః పరమధార్మికః
3 తేషాం కున్తీ మహారాజ పూజాం చక్రే యదావిధి
తే చాపి తుతుషుస తస్యాస తాపసాః పరిచర్యయా
4 తత్ర ధర్మ్యాః కదాస తాత చక్రుస తే పరమర్షయః
రమయన్తొ మహాత్మానం ధృతరాష్ట్రం జనాధిపమ
5 కదాన్తరే తు కస్మింశ చిథ థేవర్షిర నారథస తథా
కదామ ఇమామ అకదయత సర్వప్రత్యక్షథర్శివాన
6 పురా పరజాపతిసమొ రాజాసీథ అకుతొభయః
సహస్రచిత్య ఇత్య ఉక్తః శతయూప పితామహః
7 సా పుత్రే రాజ్యమ ఆసజ్య జయేష్ఠే పరమధార్మికే
సహస్రచిత్యొ ధర్మాత్మా పరవివేశ వనం నృపః
8 స గత్వా తపసః పారం థీప్తస్య స నరాధిపః
పురంథరస్య సంస్దానం పరతిపేథే మహామనాః
9 థృష్టపూర్వః స బహుశొ రాజన సంపతతా మయా
మహేన్థ్ర సథనే రాజా తపసా థగ్ధకిల్బిషః
10 తదా శైలాలయొ రాజా భగథత్తపితామహాః
తపొబలేనైవ నృపొ మహేన్థ్ర సథనం గతః
11 తదా పృషధ్రొ నామాసీథ రాజా వజ్రధరొపమః
స చాపి తపసా లేభే నాకపృష్ఠమ ఇతొ నృపః
12 అస్మిన్న అరణ్యే నృపతే మాన్ధాతుర అపి చాత్మజః
పురు కుత్సొ నృపః సిథ్ధిం మహతీం సమవాప్తవాన
13 భార్యా సామభవథ యస్య నర్మథా సరితాం వరా
సొ ఽసమిన్న అరణ్యే నృపతిస తపస తప్త్వా థివం గతః
14 శశలొమా చ నామాసీథ రాజా పరమధార్మికః
స చాప్య అస్మిన వనే తప్త్వా తపొ థివమ అవాప్తవాన
15 థవైపాయన పరసాథాచ చ తవమ అపీథం తపొవనమ
రాజన్న అవాప్య థుష్ప్రాపాం సిథ్ధిమ అగ్ర్యాం గమిష్యసి
16 తవం చాపి రాజశార్థూల తపసొ ఽనతే శరియా వృతః
గాన్ధారీ సాహితొ గన్తా గతిం తేషాం మహాత్మనామ
17 పాణ్డుః సమరతినిత్యం చ బలహన్తుః సమీపతః
తవాం సథైవ మహీపాల స తవాం శరేయసి యొక్ష్యతి
18 తవ శుశ్రూషయా చైవ గాన్ధార్యాశ చ యశస్వినీ
భర్తుః సాలొకతాం కున్తీ గమిష్యతి వధూస తవ
19 యుధిష్ఠిరస్య జననీ స హి ధార్మః సనాతనః
వయమ ఏతత పరపశ్యామొ నృపతే థివ్యచక్షుషా
20 పరవేక్ష్యతి మహాత్మానం విథురశ చ యుధిష్ఠిరమ
సంజయస తవథ అనుధ్యానాత పూతః సవర్గమ అవాప్స్యతి
21 ఏతచ ఛరుత్వా కౌరవేన్థ్రొ మహాత్మా; సహైవ పత్న్యా పరీతిమాన పరత్యగృహ్ణాత
విథ్వాన వాక్యం నారథస్యా పరశస్య; చక్రే పూజాం చాతులాం నారథాయ
22 తదా సర్వే నారథం విప్రసంఘాః; సంపూజయామ ఆసుర అతీవ రాజన
రాజ్ఞః పరీత్యా ధృతరాష్ట్రస్య తే వై; పునః పునః సమహృష్టాస తథానీమ