ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ భాగీ రదీ తీరే మేధ్యే పుణ్యజనొచితే
నివాసమ అకరొథ రాజా విథురస్యా మతే సదితాః
2 తత్రైనం పర్యుపాతిష్ఠన బరాహ్మణా రాష్ట్రవాసినః
కషత్రవిట శూథ్ర సంఘాశ చ బహవొ భరతర్షభ
3 స తైః పరివృతొ రాజా కదాభిర అభినన్థ్య తాన
అనుజజ్ఞే సశిష్యాన వై విధివత పరతిపూజ్య చ
4 సాయాహ్నే స మహీపాలస తతొ గఙ్గామ ఉపేత్య హ
చకార విధివచ ఛౌచం గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
5 తదైవాన్యే పృదక సర్వే తీర్దేష్వ ఆప్లుత్య భారత
చక్రుః సర్వాః కరియాస తత్ర పురుషా విథురాథయః
6 కృతశౌచం తతొ వృథ్ధం శవశురం కున్తిభొజజా
గాన్ధారీం చ పృదా రాజన గఙ్గాతీరమ ఉపానయత
7 రాజ్ఞస తు యాజకైస తత్ర కృతొ వేథీ పరిస్తరః
జుహావ తత్ర వహ్నిం స నృపతిః సత్యసంగరః
8 తతొ భాగీ రదీ తీరాత కురు కషేత్రం జగామ సః
సానుగొ నృపతిర విథ్వాన నియతః సంయతేన్థ్రియః
9 తత్రాశ్రమపథం ధీమాన అభిగమ్య స పార్దివః
ఆససాథాద రాజర్షిః శతయూపం మనీషిణమ
10 స హి రాజా మహాన ఆసీత కేకయేషు పరంతపః
సపుత్రం మనుజైశ్వర్యే నివేశ్య వనమ ఆవిశత
11 తేనాసౌ సహితొ రాజా యయౌ వయాసాశ్రమం తథా
తత్రైనం విధివథ రాజన పరత్యగృహ్ణాత కురూథ్వహమ
12 స థీక్షాం తత్ర సంప్రాప్య రాజా కౌరవనన్థనః
శతయూపాశ్రమే తస్మిన నివాసమ అకరొత తథా
13 తస్మై సర్వం విధిం రాజన రాజాచఖ్యౌ మహామతిః
ఆరణ్యకం మహారాజ వయాసాస్యానుమతే తథా
14 ఏవం స తపసా రాజా ధృతరాష్ట్రొ మహామనాః
యొజయామ ఆస చాత్మానం తాంశ చాప్య అనుచరాంస తథా
15 తదైవ థేవీ గాన్ధారీ వల్కలాజినవాసినీ
కున్త్యా సహ మహారాజ సమానవ్రతచారిణీ
16 కర్మణా మనసా వాచా చక్షుషా చాపి తే నృప
సంనియమ్యేన్థ్రియగ్రామమ ఆస్దితాః పరమం తపః
17 తవగ అస్ది భూతః పరిశుష్కమాంసొ; జటాజినీ వల్కలసంవృతాఙ్గః
స పార్దివస తత్ర తపశ చకార; మహర్షివత తీవ్రమ అపేతథొషః
18 కషత్తా చ ధర్మార్దవిథ అగ్ర్యబుథ్ధిః; ససంజయస తం నృపతిం సథారమ
ఉపాచరథ ఘొరతపొ జితాత్మా; తథా కృశొ వల్కలచీరవాసాః