ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
కున్త్యాస తు వచనం శరుత్వా పణ్డవా రాజసత్త్నమ
వరీడితాః సంన్యవర్తన్త పాఞ్చాల్యా సాహితానఘాః
2 తతః శబ్థొ మహాన ఆసీత సర్వేషామ ఏవ భారత
అన్తఃపురాణాం రుథతాం థృష్ట్వా కున్తీం తదాగతామ
3 పరథక్షిణమ అదావృత్య రాజానం పాణ్డవాస తథా
అభివాథ్య నయవర్తన్త పృదాం తామ అనివర్త్య వై
4 తతొ ఽబరవీన మహారాజొ ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
గాన్ధారీం విథురం చైవ సమాభాష్య నిగృహ్య చ
5 యుధిష్ఠిరస్య జననీ థేవీ సాధు నివర్త్యతామ
యదా యుధిష్ఠిరః పరాహ తత సర్వం సత్యమ ఏవ హి
6 పుత్రైశ్వర్యం మహథ ఇథమ అపాస్యా చ మహాఫలమ
కా ను గచ్ఛేథ వనం థుర్గం పుత్రాన ఉత్సృజ్య మూఢవత
7 రాజ్యస్దయా తపస తప్తం థానం థత్తం వరతం కృతమ
అనయా శక్యమ అథ్యేహ శరూయతాం చ వచొ మమ
8 గాన్ధారి పరితుష్టొ ఽసమి వధ్వాః శుశ్రూషణేన వై
తస్మాత తవమ ఏనాం ధర్మజ్ఞే సమనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
9 ఇత్య ఉక్తా సౌబలేయీ తు రాజ్ఞా కున్తీమ ఉవాచ హ
తత సర్వం రాజవచనం సవం చ వాక్యాం విశేషవత
10 న చ సా వనవాసాయ థేవీం కృతమతిం తథా
శక్నొత్య ఉపావర్తయితుం కున్తీం ధర్మపరాం సతీమ
11 తస్యాస తు తం సదిరం జఞాత్వా వయవసాయం కురు సత్రియః
నివృత్తాంశ చ కురుశ్రేష్ఠాన థృష్ట్వా పరరురుథుస తథా
12 ఉపావృత్తేషు పార్దేషు సర్వేష్వ అన్తఃపురేషు చ
యయౌ రాజా మహాప్రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రొ వనం తథా
13 పాణ్డవా అపి థీనాస తే థుఃఖశొకపరాయణాః
యానైః సత్రీ సహితాః సర్వే పురం పరవివిశుస తథా
14 తమ అహృష్టమ ఇవాకూజం గతొత్సావమ ఇవాభవత
నగరం హాస్తినపురం సస్త్రీ వృథ్ధకుమారకమ
15 సర్వే చాసన నిరుత్సాహాః పాణ్డవా జాతమన్యవః
కున్త్యా హీనాః సుథుఃఖార్తా వత్సా ఇవ వినాకృతాః
16 ధృతరాష్ట్రస తు తేనాహ్నా గత్వా సుమహథ అన్తరమ
తతొ భాగీ రదీ తీరే నివాసమ అకరొత పరభుః
17 పరాథుష్కృతా యాదా నయాయమ అగ్నయొ వేథపారగైః
వయరాజన్త థవిజ శరేష్ఠైస తత్ర తత్ర తపొధనైః
పరాథుష్కృతాగ్నిర అభవత స చ వృథ్ధొ నరాధిపః
18 స రాజాగ్నీన పర్యుపాస్య హుత్వా చ విధివత తథా
సంధ్యాగతం సహస్రాంశుమ ఊపాతిష్ఠత భారత
19 విథురః సంజయశ చైవ రాజ్ఞః శయ్యాం కుశైస తతః
చక్రతుః కురువీరస్య గాన్ధార్యా చావిథూరతః
20 గాన్ధార్యాః సంనికర్షే తు నిషసాథ కుశేష్వ అద
యుధిష్ఠిరస్య జననీ కున్తీ సాధువ్రతే సదితా
21 తేషాం సాంశ్రవణే చాపి నిషేథుర వవిథురాథయః
యాజకశ చ యదొథ్థేశం థవిజా యే చానుయాయినః
22 పరాధీత థవిజముఖ్యా సా సంప్రజ్వాలిత పావకా
బభూవ తేషాం రజనీ బరహ్మీవ పరీతివర్ధనీ
23 తతొ రాత్ర్యాం వయతీతాయాం కృతపూర్వాహ్ణిక కరియాః
హుత్వాగ్నిం విధివత సర్వే పరయయుస తే యదాక్రమమ
ఉథఙ్ముఖా నిరీక్షన్త ఉపవాసా పరాయణాః
24 స తేషామ అతిథుఃఖొ ఽబభూన నివాసః పరదమే ఽహని
శొచతాం శొచ్యమానానాం పౌరజానపథైర జనైః