ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కున్తీ]
ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి పాణ్డవ
కృతమ ఉథ్ధర్షణం పూర్వం మయా వః సీథతాం నృప
2 థయూతాపహృత రాజ్యానాం పతితానాం సుఖాథ అపి
జఞాతిభిః పరిభూతానాం కృతమ ఉథ్ధర్షణం మయా
3 కదం పాణ్డొర న నశ్యేత సంతతిః పురుషర్షభాః
యశశ చ వొ న నశ్యేత ఇతి చొథ్ధర్షణం కృతమ
4 యూయమ ఇన్థ్రసమాః సర్వే థేవతుల్యపరాక్రమాః
మా పరేషాం ముఖప్రేక్షాః సదేత్య ఏవం తత కృతం మయా
5 కదం ధర్మభృతాం శరేష్ఠొ రాజా తవం వాసవొపమః
పునర వనే న థుఃఖీ సయా ఇతి చొథ్ధర్షణం కృతమ
6 నాగాయుత సమప్రాణః ఖయాతివిక్రమపౌరుషః
నాయం భీమొ ఽతయయం గచ్ఛేథ ఇతి చొథ్ధర్షణం కృతమ
7 భీమసేనాథ అవరజస తదాయం వాసవొపమః
విజయొ నావసీథేత ఇతి చొథ్ధర్షణం కృతమ
8 నకులః సహథేవశ చ తదేమౌ గురువర్తినౌ
కషుధా కదం న సీథేతామ ఇతి చొథ్ధర్షణం కృతమ
9 ఇయం చ బృహతీ శయామా శరీమత్య ఆయతలొచనా
వృదా సభా తలే కలిష్టా మా భూథ ఇతి చ తత కృతమ
10 పరేక్షన్త్యా మే తథా హీమాం వేపన్తిం కథలీమ ఇవ
సత్రీ ధర్మిణీమ అనిన్థ్యాఙ్గీం తదా థయూతపరాజితామ
11 థుఃశాసనొ యథా మౌఢ్యాథ థాసీవత పర్యకర్షత
తథైవ విథితం మహ్యం పరాభూతమ ఇథం కులమ
12 విషణ్ణాః కురవశ చైవ తథా మే శవశురాథయః
యదైషా నాదమ ఇచ్ఛన్తీ వయలపత కురరీ యదా
13 కేశపక్షే పరామృష్టా పాపేన హతబుథ్ధినా
యథా థుఃశాసనేనేషా తథా ముహ్యామ్య అహం నృప
14 యుష్మత్తేజొ వివృథ్ధ్య అర్దం మయా హయ ఉథ్ధర్షణం కృతమ
తథానీం విథురా వాక్యైర ఇతి తథ విత్తపుత్రకాః
15 కదం న రాజవంశొ ఽయం నశ్యేత పరాప్య సుతాన మమ
పాణ్డొర ఇతి మయా పుత్ర తస్మాథ ఉథ్ధర్షణం కృతమ
16 న తస్య పుత్రః పౌత్రౌ వా కృత ఏవ స పార్దివ
లభతే సుకృతాఁల లొకాన యస్మాథ వంశః పరణశ్యతి
17 భుక్తం రాజ్యఫలం పుత్రా భర్తుర మే విపులం పురా
మహాథానాని థత్తాని పీతః సొమొ యదావిధి
18 సాహం నాత్మ ఫలార్దం వై వాసుథేవమ అచూచుథమ
విథురాయాః పరలాపైస తైః పలావనార్ద తు తత కృతమ
19 నాహం రాజ్యఫలం పుత్ర కామయే పుత్ర నిర్జితమ
పతిలొకాన అహం పుణ్యాన కామయే తపసా విభొ
20 శవశ్రూ శవశురయొః కృత్వా శుశ్రూషాం వనవాసినొః
తపసా శొషయిష్యామి యుధిష్ఠిర కలేవరమ
21 నివర్తస్వ కురుశ్రేష్ఠ భీమసేనాథిభిః సహ
ధర్మే తే ధీయతాం బుథ్ధిర మనస తే మహథ అస్తు చ