ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః పరాసాథహర్మ్యేషు వసుధాయాం చ పార్దివ
సత్రీణాం చ పురుషాణాం చ సుమహాన నిఃస్వనొ ఽభవత
2 స రాజా రాజమార్గేణ నృనారీ సంకులేన చ
కదం చిన నిర్యయౌ ధీమాన వేపమానః కృతాఞ్జలిః
3 స వర్ధమానథ్వారేణ నిర్యయౌ గజసాహ్వయాత
విసర్జయామ ఆస చ తం జనౌఘం స ముహుర ముహుః
4 వనం గన్తుం చ విథురొ రాజ్ఞా సహ కృతక్షణః
సంజయశ చ మహామాత్రః సూతొ గావల్గణిస తదా
5 కృపం నివర్తయామ ఆస యుయుత్సుం చ మహారదమ
ధృతరాష్ట్రొ మహీపాలః పరిథాయ యుధిష్ఠిరే
6 నివృత్తే పౌరవర్గే తు రాజా సాన్తఃపురస తథా
ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతొ నివర్తితుమ ఇయేష సః
7 సొ ఽబరవీన మాతరం కున్తీమ ఉపేత్య భరతర్షభ
అహం రాజానమ అన్విష్యే భవతీ వినివర్తతామ
8 వధూ పరివృతా రాజ్ఞి నగరం గన్తుమ అర్హసి
రాజా యాత్వ ఏష ధర్మాత్మా తపసే ధృతనిశ్చయః
9 ఇత్య ఉక్తా ధర్మరాజేన బాష్పవ్యాకులలొచనా
జగాథైవం తథా కున్తీ గాన్ధారీం పరిగృహ్య హ
10 సహథేవే మహారాజ మా పరమాథం కృదాః కవ చిత
ఏష మామ అనురక్తొ హి రాజంస తవాం చైవ నిత్యథా
11 కర్ణం సమరేదాః సతతం సంగ్రామేష్వ అపలాయినమ
అవకీర్ణొ హి స మయా వీరొ థుష్ప్రజ్ఞయా తథా
12 ఆయసం హృథయం నూనం మన్థాయా మమ పుత్రక
యత సూర్యజమ అపశ్యన్త్యాః శతధా న విథీర్యతే
13 ఏవంగతే తు కిం శక్యం మయా కర్తుమ అరింథమ
మమ థొషొ ఽయమ అత్యర్దం ఖయాపితొ యన న సూర్యజః
తన్నిమిత్తం మహాబాహొ థానం థథ్యాస తవమ ఉత్తమమ
14 సథైవ భరాతృభిః సార్ధమ అగ్రజస్యారి మర్థన
థరౌపథ్యాశ చ పరియే నిత్యం సదాతవ్యమ అరికర్శన
15 భీమసేనార్జునౌ చైవ నకులశ చ కురూథ్వహ
సమాధేయాస తవయా వీర తవయ్య అథ్య కులధూర గతా
16 శవశ్రూ శవశురయొః పాథాఞ శుశ్రూషన్తీ వనే తవ అహమ
గాన్ధారీ సహితా వత్స్యే తాపసీ మలపఙ్కినీ
17 ఏవమ ఉక్తః స ధర్మాత్మా భరాతృభిః సహితొ వశీ
విషాథమ అగమత తీవ్రం న చ కిం చిథ ఉవాచ హ
18 స ముహూర్తమ ఇవ ధయాత్వా ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
ఉవాచ మాతరం థీనశ చిన్తాశొకపరాయణః
19 కిమ ఇథం తే వయవసితం నైవం తవం వక్తుమ అర్హసి
న తవామ అభ్యనుజానామి పరసాథం కర్తుమ అర్హసి
20 వయరొచయః పురా హయ అస్మాన ఉత్సాహ్య పరియథర్శనే
విథురాయా వచొభిస తవమ అస్మాన న తయక్తుమ అర్హసి
21 నిహత్య పృదివీపాలాన రాజ్యం పరాప్తమ ఇథం మయా
తవ పరజ్ఞామ ఉపశ్రుత్య వాసుథేవాన నరర్షభాత
22 కవ సా బుథ్ధిర ఇయం చాథ్య భవత్యా యా శరుతా మయా
కషత్రధర్మే సదితిం హయ ఉక్త్వా తస్యాశ చలితుమ ఇచ్ఛసి
23 అస్మాన ఉత్సృజ్య రాజ్యం చ సనుషాం చేమాం యశస్వినీమ
కదం వత్స్యసి శూన్యేషు వనేష్వ అమ్బ పరసీథ మే
24 ఇతి బాష్పకలాం వాచం కున్తీపుత్రస్య శృణ్వతీ
జగామైవాశ్రు పూర్ణాక్షీ భీమస తామ ఇథమ అబ్రవీత
25 యథా రాజ్యమ ఇథం కున్తి భొక్తవ్యం పుత్ర నిర్జితమ
పరాప్తవ్యా రాజధర్మాశ చ తథేయం తే కుతొ మతిః
26 కిం వయం కారితాః పూర్వం భవత్యా పృదివీ కషయమ
కస్య హేతొః పరిత్యజ్య వనం గన్తుమ అభీప్ససి
27 వనాచ చాపి కిమ ఆనీతా భవత్యా బాలకా వయమ
థుఃఖశొకసమావిష్టౌ మాథ్రీపుత్రావ ఇమౌ తదా
28 పరసీథ మాతర మా గాస తవం వనమ అథ్య యశస్విని
శరియం యౌధిష్ఠిరీం తావథ భుఙ్క్ష్వ పార్ద బలార్జితామ
29 ఇతి సా నిశ్చితైవాద వనవాస కృతక్షణా
లాలప్యతాం బహువిధం పుత్రాణాం నాకరొథ వచః
30 థరౌపథీ చాన్వయాచ ఛవశ్రూం విషణ్ణవథనా తథా
వనవాసాయ గచ్ఛన్తీం రుథతీ భథ్రయా సహ
31 సా పుత్రాన రుథతః సర్వాన ముహుర ముహుర అవేక్షతీ
జగామైవ మహాప్రాజ్ఞా వనాయ కృతనిశ్చయా
32 అన్వయుః పాణ్డవాస తాం తు సభృత్యాన్తఃపురాస తథా
తతః పరమృజ్య సాశ్రూణి పుత్రాన వచనమ అబ్రవీత