ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః పరభాతే రాజా స ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
ఆహూయ పాణ్డవాన వీరాన వనవాస కృతక్షణః
2 గాన్ధారీ సహితొ ధీమాన అభినన్థ్య యదావిధి
కార్త్తిక్యాం కారయిత్వేష్టిం బరాహ్మణైర వేథపారగైః
3 అగ్నిహొత్రం పురస్కృత్య వల్కలాజినసంవృతః
వధూ పరివృతొ రాజా నిర్యయౌ భవనాత తతః
4 తతః సత్రియః కురవ పాణ్డవానాం; యాశ చాప్య అన్యాః కౌరవ రాజవంశ్యాః
తాసాం నాథః పరాథురాసీత తథానీం; వైచిత్రవీర్యే నృపతౌ పరయాతే
5 తతొ లాజైః సుమనొభిశ చ రాజా; విచిత్రాభిస తథ్గృహం పూజయిత్వా
సంయొజ్యార్దైర భృత్యజనం చ సర్వం; తతః సముత్సృజ్య యయౌ నరేన్థ్రః
6 తతొ రాజా పరాఞ్జలిర వేపమానొ; యుధిష్ఠిరః సస్వనం బాష్పకణ్ఠః
విలప్యొచ్చైర హా మహారాజ సాధొ; కవ గన్తాసీత్య అపతత తాత భూమౌ
7 తదార్జునస తీవ్రథుఃఖాభితప్తొ; ముహుర ముహుర నిఃశ్వసన భరతాగ్ర్యః
యుధిష్ఠిరం మైవమ ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా; నిగృహ్యాదొథీధరత సీథమానః
8 వృకొథరః ఫల్గునశ చైవ వీరౌ; మాథ్రీపుత్రౌ విథురః సంజయశ చ
వైశ్యాపుత్రః సహితొ గౌతమేన; ధౌమ్యొ విప్రాశ చాన్వయుర బాష్పకణ్ఠాః
9 కున్తీ గాన్ధారీం బథ్ధనేత్రాం వరజన్తీం; సకన్ధాసక్తం హస్తమ అదొథ్వహన్తీ
రాజా గాన్ధార్యాః సకన్ధథేశే ఽవసజ్య; పాణిం యయౌ ధృతరాష్ట్రః పరతీతః
10 తదా కృష్ణా థరౌపథీ యాథవీ చ; బాలాపత్యా చొత్తరా కౌరవీ చ
చిత్రాఙ్గథా యాశ చ కాశ చిత సత్రియొ ఽనయాః; సార్ధం రాజ్ఞా పరస్దితాస తా వధూభిః
11 తాసాం నాథొ రుథతీనాం తథాసీథ; రాజన థుఃఖాత కురరీణామ ఇవొచ్చైః
తతొ నిష్పేతుర బరాహ్మణక్షత్రియాణాం; విట శూథ్రాణాం చైవ నార్యః సమన్తాత
12 తన నిర్యాణే థుఃఖితః పౌరవర్గొ; గహాహ్వయే ఽతీవ బభూవ రాజన
యదాపూర్వం గచ్ఛతాం పాణ్డవానాం; థయూతే రాజన కౌరవాణాం సభాయామ
13 యా నాపశ్యచ చన్థ్రమా నైవ సూర్యొ; రామాః కథా చిథ అపి తస్మిన నరేన్థ్రే
మహావనం గచ్ఛతి కౌరవేన్థ్రే; శొకేనార్తా రాజమార్గం పరపేథుః