ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 99)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భస]

పునర భరత వంశస్య హేతుం సంతానవృథ్ధయే

వక్ష్యామి నియతం మాతస తన మే నిగథతః శృణు

2 బరాహ్మణొ గుణవాన కశ చిథ ధనేనొపనిమన్త్ర్యతామ

విచిత్రవీర్యక్షేత్రేషు యః సముత్పాథయేత పరజాః

3 [వ]

తతః సత్యవతీ భీష్మం వాచా సంసజ్జమానయా

విహసన్తీవ సవ్రీడమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

4 సత్యమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి భారత

విశ్వాసాత తే పరవక్ష్యామి సంతానాయ కులస్య చ

న తే శక్యమ అనాఖ్యాతుమ ఆపథ ధీయం తదావిధా

5 తవమ ఏవ నః కులే ధర్మస తవం సత్యం తవం పరా గతిః

తస్మాన నిశమ్య వాక్యం మే కురుష్వ యథ అనన్తరమ

6 ధర్మయుక్తస్య ధర్మాత్మన పితుర ఆసీత తరీ మమ

సా కథా చిథ అహం తత్ర గతా పరదమయౌవనే

7 అద ధర్మభృతాం శరేష్ఠః పరమర్షిః పరాశరః

ఆజగామ తరీం ధీమాంస తరిష్యన యమునాం నథీమ

8 స తార్యమాణొ యమునాం మామ ఉపేత్యాబ్రవీత తథా

సాన్త్వపూర్వం మునిశ్రేష్ఠః కామార్తొ మధురం బహు

9 తమ అహం శాపభీతా చ పితుర భీతా చ భారత

వరైర అసులభైర ఉక్తా న పరత్యాఖ్యాతుమ ఉత్సహే

10 అభిభూయ స మాం బాలాం తేజసా వశమ ఆనయత

తమసా లొకమ ఆవృత్య నౌ గతామ ఏవ భారత

11 మత్స్యగన్ధొ మహాన ఆసీత పురా మమ జుగుప్సితః

తమ అపాస్య శుభం గన్ధమ ఇమం పరాథాత స మే మునిః

12 తతొ మామ ఆహ స మునిర గర్భమ ఉత్సృజ్య మామకమ

థవీపే ఽసయా ఏవ సరితః కన్యైవ తవం భవిష్యసి

13 పారాశర్యొ మహాయొగీ స బభూవ మహాన ఋషిః

కన్యా పుత్రొ మమ పురా థవైపాయన ఇతి సమృతః

14 యొ వయస్య వేథాంశ చతురస తపసా భగవాన ఋషిః

లొకే వయాసత్వమ ఆపేథే కార్ష్ణ్యాత కృష్ణత్వమ ఏవ చ

15 సత్యవాథీ శమ పరస తపస్వీ థగ్ధకిల్బిషః

స నియుక్తొ మయా వయక్తం తవయా చ అమితథ్యుతే

భరాతుః కషేత్రేషు కల్యాణమ అపత్యం జనయిష్యతి

16 స హి మామ ఉక్తవాంస తత్ర సమరేః కృత్యేషు మామ ఇతి

తం సమరిష్యే మహాబాహొ యథి భీష్మ తవమ ఇచ్ఛసి

17 తవ హయ అనుమతే భీష్మ నియతం స మహాతపాః

విచిత్రవీర్యక్షేత్రేషు పుత్రాన ఉత్పాథయిష్యతి

18 మహర్షేః కీర్తనే తస్య భీష్మః పరాఞ్జలిర అబ్రవీత

ధర్మమ అర్దం చ కామం చ తరీన ఏతాన యొ ఽనుపశ్యతి

19 అర్దమ అర్దానుబన్ధం చ ధర్మం ధర్మానుబన్ధనమ

కామం కామానుబన్ధం చ విపరీతాన పృదక పృదక

యొ విచిన్త్య ధియా సమ్యగ వయవస్యతి స బుథ్ధిమాన

20 తథ ఇథం ధర్మయుక్తం చ హితం చైవ కులస్య నః

ఉక్తం భవత్యా యచ ఛరేయః పరమం రొచతే మమ

21 తతస తస్మిన పరతిజ్ఞాతే భీష్మేణ కురునన్థన

కృష్ణథ్వైపాయనం కాలీ చిన్తయామ ఆస వై మునిమ

22 స వేథాన విబ్రువన ధీమాన మాతుర విజ్ఞాయ చిన్తితమ

పరాథుర్బభూవావిథితః కషణేన కురునన్థన

23 తస్మై పూజాం తథా థత్త్వా సుతాయ విధిపూర్వకమ

పరిష్వజ్య చ బాహుభ్యాం పరస్నవైర అభిషిచ్య చ

ముమొచ బాష్పం థాశేయీ పుత్రం థృష్ట్వా చిరస్య తమ

24 తామ అథ్భిః పరిషిచ్యార్తాం మహర్షిర అభివాథ్య చ

మాతరం పూర్వజః పుత్రొ వయాసొ వచనమ అబ్రవీత

25 భవత్యా యథ అభిప్రేతం తథ అహం కర్తుమ ఆగతః

శాధి మాం ధర్మతత్త్వజ్ఞే కరవాణి పరియం తవ

26 తస్మై పూజాం తతొ ఽకార్షీత పురొధాః పరమర్షయే

స చ తాం పరతిజగ్రాహ విధివన మన్త్రపూర్వకమ

27 తమ ఆసనగతం మాతా పృష్ట్వా కుశలమ అవ్యయమ

సత్యవత్య అభివీక్ష్యైనమ ఉవాచేథమ అనన్తరమ

28 మాతాపిత్రొః పరజాయన్తే పుత్రాః సాధారణాః కవే

తేషాం పితా యదా సవామీ తదా మాతా న సంశయః

29 విధాతృవిహితః స తవం యదా మే పరదమః సుతః

విచిత్రవీర్యొ బరహ్మర్షే తదా మే ఽవరజః సుతః

30 యదైవ పితృతొ భీష్మస తదా తవమ అపి మాతృతః

భరాతా విచిత్రవీర్యస్య యదా వా పుత్ర మన్యసే

31 అయం శాంతనవః సత్యం పాలయన సత్యవిక్రమః

బుథ్ధిం న కురుతే ఽపత్యే తదా రాజ్యానుశాసనే

32 స తవం వయపేక్షయా భరాతుః సంతానాయ కులస్య చ

భీష్మస్య చాస్య వచనాన నియొగాచ చ మమానఘ

33 అనుక్రొశాచ చ భూతానాం సర్వేషాం రక్షణాయ చ

ఆనృశంస్యేన యథ బరూయాం తచ ఛరుత్వా కర్తుమ అర్హసి

34 యవీయసస తవ భరాతుర భార్యే సురసుతొపమే

రూపయౌవన సంపన్నే పుత్ర కామే చ ధర్మతః

35 తయొర ఉత్పాథయాపత్యం సమర్దొ హయ అసి పుత్రక

అనురూపం కులస్యాస్య సంతత్యాః పరసవస్య చ

36 [వయ]

వేత్ద ధర్మం సత్యవతి పరం చాపరమ ఏవ చ

యదా చ తవ ధర్మజ్ఞే ధర్మే పరణిహితా మతిః

37 తస్మాథ అహం తవన నియొగాథ ధర్మమ ఉథ్థిశ్య కారణమ

ఈప్సితం తే కరిష్యామి థృష్టం హయ ఏతత పురాతనమ

38 భరాతుః పుత్రాన పరథాస్యామి మిత్రా వరుణయొః సమాన

వరతం చరేతాం తే థేవ్యౌ నిర్థిష్టమ ఇహ యన మయా

39 సంవత్సరం యదాన్యాయం తతః శుథ్ధే భవిష్యతః

న హి మామ అవ్రతొపేతా ఉపేయాత కా చిథ అఙ్గనా

40 [స]

యదా సథ్యః పరపథ్యేత థేవీ గర్భం తదా కురు

అరాజకేషు రాష్ట్రేషు నాస్తి వృష్టిర న థేవతాః

41 కదమ అరాజకం రాష్ట్రం శక్యం ధారయితుం పరభొ

తస్మాథ గర్భం సమాధత్స్వ భీష్మస తం వర్ధయిష్యతి

42 [వయ]

యథి పుత్రః పరథాతవ్యొ మయా కషిప్రమ అకాలికమ

విరూపతాం మే సహతామ ఏతథ అస్యాః పరం వరతమ

43 యథి మే సహతే గన్ధం రూపం వేషం తదా వపుః

అథ్యైవ గర్భం కౌసల్యా విశిష్టం పరతిపథ్యతామ

44 [వ]

సమాగమనమ ఆకాఙ్క్షన్న ఇతి సొ ఽనతర్హితొ మునిః

తతొ ఽభిగమ్య సా థేవీ సనుషాం రహసి సంగతామ

ధర్మ్యమ అర్దసమాయుక్తమ ఉవాచ వచనం హితమ

45 కౌసల్యే ధర్మతన్త్రం యథ బరవీమి తవాం నిబొధ మే

భరతానాం సముచ్ఛేథొ వయక్తం మథ్భాగ్యసంక్షయాత

46 వయదితాం మాం చ సంప్రేక్ష్య పితృవంశం చ పీడితమ

భీష్మొ బుథ్ధిమ అథాన మే ఽతర ధర్మస్య చ వివృథ్ధయే

47 సా చ బుథ్ధిస తవాధీనా పుత్రి జఞాతం మయేతి హ

నష్టం చ భారతం వంశం పునర ఏవ సముథ్ధర

48 పుత్రం జనయ సుశ్రొణి థేవరాజసమప్రభమ

స హి రాజ్యధురం గుర్వీమ ఉథ్వక్ష్యతి కులస్య నః

49 సా ధర్మతొ ఽనునీయైనాం కదం చిథ ధర్మచారిణీమ

భొజయామ ఆస విప్రాంశ చ థేవర్షీన అతిదీంస తదా