ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 98)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భస]

జామథగ్న్యేన రామేణ పితుర వధమ అమృష్యతా

కరుథ్ధేన చ మహాభాగే హైహయాధిపతిర హతః

శతాని థశ బాహూనాం నికృత్తాన్య అర్జునస్య వై

2 పునశ చ ధనుర ఆథాయ మహాస్త్రాణి పరముఞ్చతా

నిర్థగ్ధం కషత్రమ అసకృథ రదేన జయతా మహీమ

3 ఏవమ ఉచ్చావచైర అస్త్రైర భార్గవేణ మహాత్మనా

తరిః సప్తకృత్వః పృదివీ కృతా నిఃక్షత్రియా పురా

4 తతః సంభూయ సర్వాభిః కషత్రియాభిః సమన్తతః

ఉత్పాథితాన్య అపత్యాని బరాహ్మణైర నియతాత్మభిః

5 పాణిగ్రాహస్య తనయ ఇతి వేథేషు నిశ్చితమ

ధర్మం మనసి సంస్దాప్య బరాహ్మణాంస తాః సమభ్యయుః

లొకే ఽపయ ఆచరితొ థృష్టః కషత్రియాణాం పునర భవః

6 అదొతద్య ఇతి ఖయాత ఆసీథ ధీమాన ఋషిః పురా

మమతా నామ తస్యాసీథ భార్యా పరమసంమితా

7 ఉతద్యస్య యవీయాంస తు పురొధాస తరిథివౌకసామ

బృహస్పతిర బృహత తేజా మమతాం సొ ఽనవపథ్యత

8 ఉవాచ మమతా తం తు థేవరం వథతాం వరమ

అన్తర్వత్నీ అహం భరాత్రా జయేష్ఠేనారమ్యతామ ఇతి

9 అయం చ మే మహాభాగ కుక్షావ ఏవ బృహస్పతే

ఔతద్యొ వేథమ అత్రైవ షడఙ్గం పరత్యధీయత

10 అమొఘరేతాస తవం చాపి నూనం భవితుమ అర్హసి

తస్మాథ ఏవంగతే ఽథయ తవమ ఉపారమితుమ అర్హసి

11 ఏవమ ఉక్తస తయా సమ్యగ బృహత తేజా బృహస్పతిః

కామాత్మానం తథాత్మానం న శశాక నియచ్ఛితుమ

12 సంబభూవ తతః కామీ తయా సార్ధమ అకామయా

ఉత్సృజన్తం తు తం రేతః స గర్భస్దొ ఽభయభాషత

13 భొస తాత కన్యస వథే థవయొర నాస్త్య అత్ర సంభవః

అమొఘశుక్రశ చ భవాన పూర్వం చాహమ ఇహాగతః

14 శశాప తం తతః కరుథ్ధ ఏవమ ఉక్తొ బృహస్పతిః

ఉతద్య పుత్రం గర్భస్దం నిర్భర్త్స్య భగవాన ఋషిః

15 యస్మాత తవమ ఈథృశే కాలే సర్వభూతేప్సితే సతి

ఏవమ ఆత్ద వచస తస్మాత తమొ థీర్ఘం పరవేక్ష్యసి

16 స వై థీర్ఘతమా నామ శాపాథ ఋషిర అజాయత

బృహస్పతేర బృహత కీర్తేర బృహస్పతిర ఇవౌజసా

17 సపుత్రాఞ జనయామ ఆస గౌతమాథీన మహాయశాః

ఋషేర ఉతద్యస్య తథా సంతానకులవృథ్ధయే

18 లొభమొహాభిభూతాస తే పుత్రాస తం గౌతమాథయః

కాష్ఠే సముథ్రే పరక్షిప్య గఙ్గాయాం సమవాసృజన

19 న సయాథ అన్ధశ చ వృథ్ధశ చ భర్తవ్యొ ఽయమ ఇతి సమ తే

చిన్తయిత్వా తతః కరూరాః పరతిజగ్ముర అదొ గృహాన

20 సొ ఽనుస్రొతస తథా రాజన పలవమాన ఋషిస తతః

జగామ సుబహూన థేశాన అన్ధస తేనొడుపేన హ

21 తం తు రాజా బలిర నామ సర్వధర్మవిశారథః

అపశ్యన మజ్జన గతః సరొతసాభ్యాశమ ఆగతమ

22 జగ్రాహ చైనం ధర్మాత్మా బలిః సత్యపరాక్రమః

జఞాత్వా చైనం స వవ్రే ఽద పుత్రార్దం మనుజర్షభ

23 సంతానార్దం మహాభాగ భార్యాసు మమ మానథ

పుత్రాన ధర్మార్దకుశలాన ఉత్పాథయితుమ అర్హసి

24 ఏవమ ఉక్తః స తేజస్వీ తం తదేత్య ఉక్తవాన ఋషిః

తస్మై స రాజా సవాం భార్యాం సుథేష్ణాం పరాహిణొత తథా

25 అన్ధం వృథ్ధం చ తం మత్వా న సా థేవీ జగామ హ

సవాం తు ధాత్రేయికాం తస్మై వృథ్ధాయ పరాహిణొత తథా

26 తస్యాం కాక్షీవథ ఆథీన స శూథ్రయొనావ ఋషిర వశీ

జనయామ ఆస ధర్మాత్మా పుత్రాన ఏకాథశైవ తు

27 కాక్షీవథ ఆథీన పుత్రాంస తాన థృష్ట్వా సర్వాన అధీయతః

ఉవాచ తమ ఋషిం రాజా మమైత ఇతి వీర్యవాః

28 నేత్య ఉవాచ మహర్షిస తం మమైవైత ఇతి బరువన

శూథ్రయొనౌ మయా హీమే జాతాః కాక్షీవథ ఆథయః

29 అన్ధం వృథ్ధం చ మాం మత్వా సుథేష్ణా మహిషీ తవ

అవమన్య థథౌ మూఢా శూథ్రాం ధాత్రేయికాం హి మే

30 తతః పరసాథయామ ఆస పునస తమ ఋషిసత్తమమ

బలిః సుథేష్ణాం భార్యాం చ తస్మై తాం పరాహిణొత పునః

31 తాం స థీర్ఘతమాఙ్గేషు సపృష్ట్వా థేవీమ అదాబ్రవీత

భవిష్యతి కుమారస తే తేజస్వీ సత్యవాగ ఇతి

32 తత్రాఙ్గొ నామ రాజర్షిః సుథేష్ణాయామ అజాయత

ఏవమ అన్యే మహేష్వాసా బరాహ్మణైః కషత్రియా భువి

33 జాతాః పరమధర్మజ్ఞా వీర్యవన్తొ మహాబలాః

ఏతచ ఛరుత్వా తవమ అప్య అత్ర మాతః కురు యదేప్సితమ