ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 97)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తతః సత్యవతీ థీనా కృపణా పుత్రగృథ్ధినీ

పుత్రస్య కృత్వా కార్యాణి సనుషాభ్యాం సహ భారత

2 ధర్మం చ పితృవంశం చ మాతృవంశం చ మానినీ

పరసమీక్ష్య మహాభాగా గాఙ్గేయం వాక్యమ అబ్రవీత

3 శంతనొర ధర్మనిత్యస్య కౌరవ్యస్య యశస్వినః

తవయి పిణ్డశ చ కీర్తిశ చ సంతానం చ పరతిష్ఠితమ

4 యదా కర్మ శుభం కృత్వా సవర్గొపగమనం ధరువమ

యదా చాయుర ధరువం సత్యే తవయి ధర్మస తదా ధరువః

5 వేత్ద ధర్మాంశ చ ధర్మజ్ఞ సమాసేనేతరేణ చ

వివిధాస తవం శరుతీర వేత్ద వేత్ద వేథాంశ చ సర్వశః

6 వయవస్దానం చ తే ధర్మే కులాచారం చ లక్షయే

పరతిపత్తిం చ కృచ్ఛ్రేషు శుక్రాఙ్గిరసయొర ఇవ

7 తస్మాత సుభృశమ ఆశ్వస్య తవయి ధర్మభృతాం వర

కార్యే తవాం వినియొక్ష్యామి తచ ఛరుత్వా కర్తుమ అర్హసి

8 మమ పుత్రస తవ భరాతా వీర్యవాన సుప్రియశ చ తే

బాల ఏవ గతః సవర్గమ అపుత్రః పురుషర్షభ

9 ఇమే మహిష్యౌ భరాతుస తే కాశిరాజసుతే శుభే

రూపయౌవన సంపన్నే పుత్ర కామే చ భారత

10 తయొర ఉత్పాథయాపత్యం సంతానాయ కులస్య నః

మన్నియొగాన మహాభాగ ధర్మం కర్తుమ ఇహార్హసి

11 రాజ్యే చైవాభిషిచ్యస్వ భారతాన అనుశాధి చ

థారాంశ చ కురు ధర్మేణ మా నిమజ్జీః పితామహాన

12 తదొచ్యమానొ మాత్రా చ సుహృథ్భిశ చ పరంతపః

పరత్యువాచ స ధర్మాత్మా ధర్మ్యమ ఏవొత్తరం వచః

13 అసంశయం పరొ ధర్మస తవయా మాతర ఉథాహృతః

తవమ అపత్యం పరతి చ మే పరతిజ్ఞాం వేత్ద వై పరామ

14 జానాసి చ యదావృత్దం శుల్క హేతొస తవథ అన్తరే

స సత్యవతి సత్యం తే పరతిజానామ్య అహం పునః

15 పరిత్యజేయం తరైలొక్యం రాజ్యం థేవేషు వా పునః

యథ వాప్య అధికమ ఏతాభ్యాం న తు సత్యం కదం చన

16 తయజేచ చ పృదివీ గన్ధమ ఆపశ చ రసమ ఆత్మనః

జయొతిస తదా తయజేథ రూపం వాయుః సపర్శగుణం తయజేత

17 పరభాం సముత్సృజేథ అర్కొ ధూమకేతుస తదొష్ణతామ

తయజేచ ఛబ్థమ అదాకాశః సొమః శీతాంశుతాం తయజేత

18 విక్రమం వృత్రహా జహ్యాథ ధర్మం జహ్యాచ చ ధర్మరాట

న తవ అహం సత్యమ ఉత్స్రష్టుం వయవసేయం కదం చన

19 ఏవమ ఉక్తా తు పుత్రేణ భూరి థరవిణ తేజసా

మాతా సత్యవతీ భీష్మమ ఉవాచ తథనన్తరమ

20 జానామి తే సదితిం సత్యే పరాం సత్యపరాక్రమ

ఇచ్ఛన సృజేదాస తరీఁల లొకాన అన్యాంస తవం సవేన తేజసా

21 జానామి చైవ సత్యం తన మథర్దం యథ అభాషదాః

ఆపథ ధర్మమ అవేక్షస్వ వహ పైతామహీం ధురమ

22 యదా తే కులతన్తుశ చ ధర్మశ చ న పరాభవేత

సుహృథశ చ పరహృష్యేరంస తదా కురు పరంతప

23 లాలప్యమానాం తామ ఏవం కృపణాం పుత్రగృథ్ధినీమ

ధర్మాథ అపేతం బరువతీం భీష్మొ భూయొ ఽబరవీథ ఇథమ

24 రాజ్ఞి ధర్మాన అవేక్షస్వ మా నః సర్వాన వయనీనశః

సత్యాచ చయుతిః కషత్రియస్య న ధర్మేషు పరశస్యతే

25 శంతనొర అపి సంతానం యదా సయాథ అక్షయం భువి

తత తే ధర్మం పరవక్ష్యామి కషాత్రం రాజ్ఞి సనాతనమ

26 శరుత్వా తం పరతిపథ్యేదాః పరాజ్ఞైః సహ పురొహితైః

ఆపథ ధర్మార్దకుశలైర లొకతన్త్రమ అవేక్ష్య చ