ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 100)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తతః సత్యవతీ కాలే వధూం సనాతామ ఋతౌ తథా

సంవేశయన్తీ శయనే శనకైర వాక్యమ అబ్రవీత

2 కౌసల్యే థేవరస తే ఽసతి సొ ఽథయ తవానుప్రవేక్ష్యతి

అప్రమత్తా పరతీక్షైనం నిశీదే ఆగమిష్యతి

3 శవశ్ర్వాస తథ వచనశ్రుత్వా శయానా శయనే శుభే

సాచిన్తయత తథా భీష్మమ అన్యాంశ చ కురుపుంగవాన

4 తతొ ఽమబికాయాం పరదమం నియుక్తః సత్యవాగ ఋషిః

థీప్యమానేషు థీపేషు శయనం పరవివేశ హ

5 తస్య కృష్ణస్య కపిలా జటా థీప్తే చ లొచనే

బభ్రూణి చైవ శమశ్రూణి థృష్ట్వా థేవీ నయమీలయత

6 సంబభూవ తయా రాత్రౌ మాతుః పరియచికీర్షయా

భయాత కాశిసుతా తం తు నాశక్నొథ అభివీక్షితుమ

7 తతొ నిష్క్రాన్తమ ఆసాథ్య మాతాపుత్రమ అదాబ్రవీత

అప్య అస్యాం గుణవాన పుత్ర రాజపుత్రొ భవిష్యతి

8 నిశమ్య తథ వచొ మాతుర వయాసః పరమబుథ్ధిమాన

పరొవాచాతీన్థ్రియ జఞానొ విధినా సంప్రచొథితః

9 నాగాయుగ సమప్రాణొ విథ్వాన రాజర్షిసత్తమః

మహాభాగొ మహావీర్యొ మహాబుథ్ధిర భవిష్యతి

10 తస్య చాపి శతం పుత్రా భవిష్యన్తి మహాబలాః

కిం తు మాతుః స వైగుణ్యాథ అన్ధ ఏవ భవిష్యతి

11 తస్య తథ వచనం శరుత్వా మాతాపుత్రమ అదాబ్రవీత

నాన్ధః కురూణాం నృపతిర అనురూపస తపొధన

12 జఞాతివంశస్య గొప్తారం పితౄణాం వంశవర్ధనమ

థవితీయం కురువంశస్య రాజానం థాతుమ అర్హసి

13 స తదేతి పరతిజ్ఞాయ నిశ్చక్రామ మహాతపాః

సాపి కాలేన కౌసల్యా సుషువే ఽనధం తమ ఆత్మజమ

14 పునర ఏవ తు సా థేవీ పరిభాష్య సనుషాం తతః

ఋషిమ ఆవాహయత సత్యా యదాపూర్వమ అనిన్థితా

15 తతస తేనైవ విధినా మహర్షిస తామ అపథ్యత

అమ్బాలికామ అదాభ్యాగాథ ఋషిం థృష్ట్వా చ సాపి తమ

విషణ్ణా పాణ్డుసంకాశా సమపథ్యత భారత

16 తాం భీతాం పాణ్డుసంకాశాం విషణ్ణాం పరేక్ష్య పార్దివ

వయాసః సత్యవతీ పుత్ర ఇథం వచనమ అబ్రవీత

17 యస్మాత పాణ్డుత్వమ ఆపన్నా విరూపం పరేక్ష్య మామ అపి

తస్మాథ ఏష సుతస తుభ్యం పాణ్డుర ఏవ భవిష్యతి

18 నామ చాస్య తథ ఏవేహ భవిష్యతి శుభాననే

ఇత్య ఉక్త్వా స నిరాక్రామథ భగవాన ఋషిసత్తమః

19 తతొ నిష్క్రాన్తమ ఆలొక్య సత్యా పుత్రమ అభాషత

శశంస స పునర మాత్రే తస్య బాలస్య పాణ్డుతామ

20 తం మాతా పునర ఏవాన్యమ ఏకం పుత్రమ అయాచత

తదేతి చ మహర్షిస తాం మాతరం పరత్యభాషత

21 తతః కుమారం సా థేవీ పరాప్తకాలమ అజీజనత

పాణ్డుం లక్షణసంపన్నం థీప్యమానమ ఇవ శరియా

తస్య పుత్రా మహేష్వాసా జజ్ఞిరే పఞ్చ పాణ్డవాః

22 ఋతుకాలే తతొ జయేష్ఠాం వధూం తస్మై నయయొజయత

సా తు రూపం చ గన్ధం చ మహర్షేః పరవిచిన్త్య తమ

నాకరొథ వచనం థేవ్యా భయాత సురసుతొపమా

23 తతః సవైర భూషణైర థాసీం భూషయిత్వాప్సర ఉపమామ

పరేషయామ ఆస కృష్ణాయ తతః కాశిపతేః సుతా

24 థాసీ ఋషిమ అనుప్రాప్తం పరత్యుథ్గమ్యాభివాథ్య చ

సంవివేశాభ్యనుజ్ఞాతా సత్కృత్యొపచచార హ

25 కామొపభొగేన తు స తస్యాం తుష్టిమ అగాథ ఋషిః

తయా సహొషితొ రాత్రిం మహర్షిః పరీయమాణయా

26 ఉత్తిష్ఠన్న అబ్రవీథ ఏనామ అభుజిష్యా భవిష్యసి

అయం చ తే శుభే గర్భః శరీమాన ఉథరమ ఆగతః

ధర్మాత్మా భవితా లొకే సర్వబుథ్ధిమతాం వరః

27 స జజ్ఞే విథురొ నామ కృష్ణథ్వైపాయనాత్మజః

ధృతరాష్ట్రస్య చ భరాతా పాణ్డొశ చామితబుథ్ధిమాన

28 ధర్మొ విథుర రూపేణ శాపాత తస్య మహాత్మనః

మాణ్డవ్యస్యార్ద తత్త్వజ్ఞః కామక్రొధవివర్జితః

29 స ధర్మస్యానృణొ భూత్వా పునర మాత్రా సమేత్య చ

తస్యై గర్భం సమావేథ్య తత్రైవాన్తరధీయత

30 ఏవం విచిత్రవీర్యస్య కషేత్రే థవైపాయనాథ అపి

జజ్ఞిరే థేవగర్భాభాః కురువంశవివర్ధనాః