ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 101)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

కిం కృతం కర్మ ధర్మేణ యేనే శాపమ ఉపేయివాన

కస్య శాపాచ చ బరహ్మర్షే శూథ్రయొనావ అజాయత

2 [వ]

బభూవ బరాహ్మణః కశ చిన మాణ్డవ్య ఇతి విశ్రుతః

ధృతిమాన సర్వధర్మజ్ఞః సత్యే తపసి చ సదితః

3 స ఆశ్రమపథథ్వారి వృక్షమూలే మహాతపాః

ఊర్ధ్వబాహుర మహాయొగీ తస్దౌ మౌన వరతాన్వితః

4 తస్య కాలేన మహతా తస్మింస తపసి తిష్ఠతః

తమ ఆశ్రమపథం పరాప్తా థస్యవొ లొప్త్ర హారిణః

అనుసార్యమాణా బహుభీ రక్షిభిర భరతర్షభ

5 తే తస్యావసదే లొప్త్రం నిథధుః కురుసత్తమ

నిధాయ చ భయాల లీనాస తత్రైవాన్వాగతే బలే

6 తేషు లీనేష్వ అదొ శీఘ్రం తతస తథ రక్షిణాం బలమ

ఆజగామ తతొ ఽపశ్యంస తమ ఋషిం తస్కరానుగాః

7 తమ అపృచ్ఛంస తతొ రాజంస తదా వృత్తం తపొధనమ

కతరేణ పదా యాతా థస్యవొ థవిజసత్తమ

తేన గచ్ఛామహే బరహ్మన పదా శీఘ్రతరం వయమ

8 తదా తు రక్షిణాం తేషాం బరువతాం స తపొధనః

న కిం చిథ వచనం రాజన్న అవథత సాధ్వ అసాధు వా

9 తతస తే రాజపురుషా విచిన్వానాస తథాశ్రమమ

థథృశుస తత్ర సంలీనాంస తాంశ చొరాన థరవ్యమ ఏవ చ

10 తతః శఙ్కా సమభవథ రక్షిణాం తం మునిం పరతి

సంయమ్యైనం తతొ రాజ్ఞే థస్యూంశ చైవ నయవేథయన

11 తం రాజా సహ తైశ చొరైర అన్వశాథ వధ్యతామ ఇతి

స వధ్య ఘాతైర అజ్ఞాతః శూలే పరొతొ మహాతపాః

12 తతస తే శూలమ ఆరొప్య తం మునిం రక్షిణస తథా

పరతిజగ్ముర మహీపాలం ధనాన్య ఆథాయ తాన్య అద

13 శూలస్దః స తు ధర్మాత్మా కాలేన మహతా తతః

నిరాహారొ ఽపి విప్రర్షిర మరణం నాభ్యుపాగమత

ధారయామ ఆస చ పరాణాన ఋషీంశ చ సముపానయత

14 శూలాగ్రే తప్యమానేన తపస తేన మహాత్మనా

సంతాపం పరమం జగ్ముర మునయొ ఽద పరంతప

15 తే రాత్రౌ శకునా భూత్వా సంన్యవర్తన్త సర్వతః

థర్శయన్తొ యదాశక్తి తమ అపృచ్ఛన థవిజొత్తమమ

శరొతుమ ఇచ్ఛామహే బరహ్మన కిం పాపం కృతవాన అసి

16 తతః స మునిశార్థూలస తాన ఉవాచ తపొధనాన

థొషతః కం గమిష్యామి న హి మే ఽనయొ ఽపరాధ్యతి

17 రాజా చ తమ ఋషిం శరుత్వా నిష్క్రమ్య సహ మన్త్రిభిః

పరసాథయామ ఆస తథా శూలస్దమ ఋషిసత్తమమ

18 యన మయాపకృతం మొహాథ అజ్ఞానాథ ఋషిసత్తమ

పరసాథయే తవాం తత్రాహం న మే తవం కరొథ్ధుమ అర్హసి

19 ఏవమ ఉక్తస తతొ రాజ్ఞా పరసాథమ అకరొన మునిః

కృతప్రసాథొ రాజా తం తతః సమవతారయత

20 అవతార్య చ శూలాగ్రాత తచ ఛూలం నిశ్చకర్ష హ

అశక్నువంశ చ నిష్క్రష్టుం శూలం మూలే స చిచ్ఛిథే

21 స తదాన్తర గతేనైవ శూలేన వయచరన మునిః

స తేన తపసా లొకాన విజిగ్యే థుర్లభాన పరైః

అణీ మాణ్డవ్య ఇతి చ తతొ లొకేషు కద్యతే

22 స గత్వా సథనం విప్రొ ధర్మస్య పరమార్దవిత

ఆసనస్దం తతొ ధర్మం థృష్ట్వొపాలభత పరభుః

23 కిం ను తథ థుష్కృతం కర్మ మయా కృతమ అజానతా

యస్యేయం ఫలనిర్వృత్తిర ఈథృశ్య ఆసాథితా మయా

శీఘ్రమ ఆచక్ష్వ మే తత్త్వం పశ్య మే తపసొ బలమ

24 [ధర్మ]

పతంగకానాం పుచ్ఛేషు తవయేషీకా పరవేశితా

కర్మణస తస్య తే పరాప్తం ఫలమ ఏతత తపొధన

25 [ఆణ]

అల్పే ఽపరాధే విపులొ మమ థణ్డస తవయా కృతః

శూథ్రయొనావ అతొ ధర్మమానుషః సంభవిష్యసి

26 మర్యాథాం సదాపయామ్య అథ్య లొకే ధర్మఫలొథయామ

ఆచతుర్థశమాథ వర్షాన న భవిష్యతి పాతకమ

పరేణ కుర్వతామ ఏవం థొష ఏవ భవిష్యతి

27 [వ]

ఏతేన తవ అపరాధేన శాపాత తస్య మహాత్మనః

ధర్మొ విథుర రూపేణ శూథ్రయొనావ అజాయత

28 ధర్మే చార్దే చ కుశలొ లొభక్రొధవివర్జితః

థీర్ఘథర్శీ శమ పరః కురూణాం చ హితే రతః