ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 102)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తేషు తరిషు కుమారేషు జాతేషు కురుజాఙ్గలమ

కురవొ ఽద కురుక్షేత్రం తరయమ ఏతథ అవర్ధత

2 ఊర్ధ్వసస్యాభవథ భూమిః సస్యాని ఫలవన్తి చ

యదర్తు వర్షీ పర్జన్యొ బహుపుష్పఫలా థరుమాః

3 వాహనాని పరహృష్టాని ముథితా మృగపక్షిణః

గన్ధవన్తి చ మాల్యాని రసవన్తి ఫలాని చ

4 వణిగ్భిశ చావకీర్యన్త నగరాణ్య అద శిల్పిభిః

శూరాశ చ కృతవిథ్యాశ చ సన్తశ చ సుఖినొ ఽభవన

5 నాభవన థస్యవః కే చిన నాధర్మరుచయొ జనాః

పరథేశేష్వ అపి రాష్ట్రాణాం కృతం యుగమ అవర్తత

6 థానక్రియా ధర్మశీలా యజ్ఞవ్రతపరాయణాః

అన్యొన్యప్రీతిసంయుక్తా వయవర్ధన్త పరజాస తథా

7 మానక్రొధవిహీనాశ చ జనా లొభవివర్జితాః

అన్యొన్యమ అభ్యవర్ధన్త ధర్మొత్తరమ అవర్తత

8 తన మహొథధివత పూర్ణం నగరం వై వయరొచత

థవారతొరణ నిర్యూహైర యుక్తమ అభ్రచయొపమైః

పరాసాథశతసంబాధం మహేన్థ్ర పురసంనిభమ

9 నథీషు వనఖణ్డేషు వాపీ పల్వల సానుషు

కాననేషు చ రమ్యేషు విజహ్రుర ముథితా జనాః

10 ఉత్తరైః కురుభిర సార్ధం థక్షిణాః కురవస తథా

విస్పర్ధమానా వయచరంస తదా సిథ్ధర్షిచారణైః

నాభవత కృపణః కశ చిన నాభవన విధవాః సత్రియః

11 తస్మిఞ జనపథే రమ్యే బహవః కురుభిః కృతాః

కూపారామ సభా వాప్యొ బరాహ్మణావసదాస తదా

భీష్మేణ శాస్త్రతొ రాజన సర్వతః పరిరక్షితే

12 బభూవ రమణీయశ చ చైత్యయూప శతాఙ్కితః

స థేశః పరరాష్ట్రాణి పరతిగృహ్యాభివర్ధితః

భీష్మేణ విహితం రాష్ట్రే ధర్మచక్రమ అవర్తత

13 కరియమాణేషు కృత్యేషు కుమారాణాం మహాత్మనామ

పౌరజానపథాః సర్వే బభూవుః సతతొత్సవాః

14 గృహేషు కురుముఖ్యానాం పౌరాణాం చ నరాధిప

థీయతాం భుజ్యతాం చేతి వాచొ ఽశరూయన్త సర్వశః

15 ధృతరాష్ట్రశ చ పాణ్డుశ చ విథురశ చ మహామతిః

జన్మప్రభృతి భీష్మేణ పుత్రవత పరిపాలితాః

16 సంస్కారైః సంస్కృతాస తే తు వరతాధ్యయన సంయుతాః

శరమవ్యాయామ కుశలాః సమపథ్యన్త యౌవనమ

17 ధనుర్వేథే ఽశవపృష్ఠే చ గథాయుథ్ధే ఽసి చర్మణి

తదైవ గజశిక్షాయాం నీతిశాస్త్రే చ పారగాః

18 ఇతిహాస పురాణేషు నానా శిక్షాసు చాభిభొ

వేథవేథాఙ్గతత్త్వజ్ఞాః సర్వత్ర కృతనిశ్రమాః

19 పాణ్డుర ధనుషి విక్రాన్తొ నరేభ్యొ ఽభయధికొ ఽభవత

అత్య అన్యాన బలవాన ఆసీథ ధృతరాష్ట్రొ మహీపతిః

20 తరిషు లొకేషు న తవ ఆసీత కశ చిథ విథుర సంమితః

ధర్మనిత్యస తతొ రాజన ధర్మే చ పరమం గతః

21 పరనష్టం శంతనొర వంశం సమీక్ష్య పునర ఉథ్ధృతమ

తతొ నిర్వచనం లొకే సర్వరాష్ట్రేష్వ అవర్తత

22 వీరసూనాం కాశిసుతే థేశానాం కురుజాఙ్గలమ

సర్వధర్మవిథాం భీష్మః పురాణాం గజసాహ్వయమ

23 ధృతరాష్ట్రస తవ అచక్షుష్ట్వాథ రాజ్యం న పరత్యపథ్యత

కరణత్వాచ చ విథురః పాణ్డుర ఆసీన మహీపతిః