ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 103)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భస]

గుణైః సముథితం సమ్యగ ఇథం నః పరదితం కులమ

అత్య అన్యాన పృదివీపాలాన పృదివ్యామ అధిరాజ్యభాక

2 రక్షితం రాజభిః పూర్వైర ధర్మవిథ్భిర మహాత్మభిః

నొత్సాథమ అగమచ చేథం కథా చిథ ఇహ నః కులమ

3 మయా చ సత్యవత్యా చ కృష్ణేన చ మహాత్మనా

సమవస్దాపితం భూయొ యుష్మాసు కులతన్తుషు

4 వర్ధతే తథ ఇథం పుత్ర కులం సాగరవథ యదా

తదా మయా విధాతవ్యం తవయా చైవ విశేషతః

5 శరూయతే యాథవీ కన్యా అనురూపా కులస్య నః

సుబలస్యాత్మజా చైవ తదా మథ్రేశ్వరస్య చ

6 కులీనా రూపవత్యశ చ నాదవత్యశ చ సర్వశః

ఉచితాశ చైవ సంబన్ధే తే ఽసమాకం కషత్రియర్షభాః

7 మన్యే వరయితవ్యాస తా ఇత్య అహం ధీమతాం వర

సంతానార్దం కులస్యాస్య యథ వా విథుర మన్యసే

8 [వ]

భవాన పితా భవాన మాతా భవాన నః పరమొ గురుః

తస్మాత సవయం కులస్యాస్య విచార్య కురు యథ ధితమ

9 [వ]

అద శుశ్రావ విప్రేభ్యొ గాన్ధారీం సుబలాత్మజామ

ఆరాధ్య వరథం థేవం భగ నేత్రహరం హరమ

గాన్ధారీ కిల పుత్రాణాం శతం లేభే వరం శుభా

10 ఇతి శరుత్వా చ తత్త్వేన భీష్మః కురుపితామహః

తతొ గాన్ధారరాజస్య పరేషయామ ఆస భారత

11 అచక్షుర ఇతి తత్రాసీత సుబలస్య విచారణా

కులం ఖయాతిం చ వృత్తం చ బుథ్ధ్యా తు పరసమీక్ష్య సః

థథౌ తాం ధృతరాష్ట్రాయ గాన్ధారీం ధర్మచారిణీమ

12 గాన్ధారీ తవ అపి శుశ్రావ ధృతరాష్ట్రమ అచక్షుషమ

ఆత్మానం థిత్సితం చాస్మై పిత్రా మాత్రా చ భారత

13 తతః సా పట్టమ ఆథాయ కృత్వా బహుగుణం శుభా

బబన్ధ నేత్రే సవే రాజన పతివ్రతపరాయణా

నాత్యశ్నీయాం పతిమ అహమ ఇత్య ఏవం కృతనిశ్చయా

14 తతొ గాన్ధారరాజస్య పుత్రః శకునిర అభ్యయాత

సవసారం పరయా లక్ష్మ్యా యుక్తామ ఆథాయ కౌరవాన

15 థత్త్వా స భగినీం వీరొ యదార్హం చ పరిచ్ఛథమ

పునర ఆయాత సవనగరం భీష్మేణ పరతిపూజితః

16 గాన్ధార్య అపి వరారొహా శీలాచార విచేష్టితైః

తుష్టిం కురూణాం సర్వేషాం జనయామ ఆస భారత

17 వృత్తేనారాధ్య తాన సర్వాన పతివ్రతపరాయణా

వాచాపి పురుషాన అన్యాన సువ్రతా నాన్వకీర్తయత