ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 104)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

శూరొ నామ యథుశ్రేష్ఠొ వసుథేవ పితాభవత

తస్య కన్యా పృదా నామ రూపేణాసథృశీ భువి

2 పైతృష్వసేయాయ స తామ అనపత్యాయ వీర్యవాన

అగ్ర్యమ అగ్రే పరతిజ్ఞాయ సవస్యాపత్యస్య వీర్యవాన

3 అగ్రజాతేతి తాం కన్యామ అగ్ర్యానుగ్రహ కాఙ్క్షిణే

పరథథౌ కున్తిభొజాయ సఖా సఖ్యే మహాత్మనే

4 సా నియుక్తా పితుర గేహే థేవతాతిదిపూజనే

ఉగ్రం పర్యచరథ ఘొరం బరాహ్మణం సంశితవ్రతమ

5 నిగూఢ నిశ్చయం ధర్మే యం తం థుర్వాససం విథుః

తమ ఉగ్రం సంశితాత్మానం సర్వయత్నైర అతొషయత

6 తస్యై స పరథథౌ మన్త్రమ ఆపథ ధర్మాన్వవేక్షయా

అభిచారాభిసంయుక్తమ అబ్రవీచ చైవ తాం మునిః

7 యం యం థేవం తవమ ఏతేన మన్త్రేణావాహయిష్యసి

తస్య తస్య పరసాథేన పుత్రస తవ భవిష్యతి

8 తదొక్తా సా తు విప్రేణ తేన కౌతూహలాత తథా

కన్యా సతీ థేవమ అర్కమ ఆజుహావ యశస్వినీ

9 సా థథర్శ తమ ఆయాన్తం భాస్కరం లొకభావనమ

విస్మితా చానవథ్యాఙ్గీ థృష్ట్వా తన మహథ అథ్భుతమ

10 పరకాశకర్మా తపనస తస్యాం గర్భం థధౌ తతః

అజీజనత తతొ వీరం సర్వశస్త్రభృతాం వరమ

ఆముక్తకవచః శరీమాన థేవగర్భః శరియావృతః

11 సహజం కవచం బిభ్రత కుణ్డలొథ్థ్యొతితాననః

అజాయత సుతః కర్ణః సర్వలొకేషు విశ్రుతః

12 పరాథాచ చ తస్యాః కన్యాత్వం పునః స పరమథ్యుతిః

థత్త్వా చ థథతాం శరేష్ఠొ థివమ ఆచక్రమే తతః

13 గూహమానాపచారం తం బన్ధుపక్ష భయాత తథా

ఉత్ససర్జ జలే కున్తీ తం కుమారం సలక్షణమ

14 తమ ఉత్సృష్టం తథా గర్భం రాధా భర్తా మహాయశాః

పుత్రత్వే కల్పయామ ఆస సభార్యః సూతనన్థనః

15 నామధేయం చ చక్రాతే తస్య బాలస్య తావ ఉభౌ

వసునా సహ జాతొ ఽయం వసు షేణొ భవత్వ ఇతి

16 స వర్ధామానొ బలవాన సర్వాస్త్రేషూథ్యతొ ఽభవత

ఆ పృష్ఠతాపాథ ఆథిత్యమ ఉపతస్దే స వీర్యవాన

17 యస్మిన కాలే జపన్న ఆస్తే స వీరః సత్యసంగరః

నాథేయం బరాహ్మణేష్వ ఆసీత తస్మిన కాలే మహాత్మనః

18 తమ ఇన్థ్రొ బరాహ్మణొ భూత్వా భిక్షార్దం భూతభావనః

కుణ్డలే పరార్దయామ ఆస కవచం చ మహాథ్యుతిః

19 ఉత్కృత్య విమనాః సవాఙ్గాత కవచం రుధిరస్రవమ

కర్ణస తు కుణ్డలే ఛిత్త్వా పరాయచ్ఛత స కృతాఞ్జలిః

20 శక్తిం తస్మై థథౌ శక్రొ విస్మితొ వాక్యమ అబ్రవీత

థేవాసురమనుష్యాణాం గన్ధర్వొరగరక్షసామ

యస్మై కషేప్స్యసి రుష్టః సన సొ ఽనయా న భవిష్యతి

21 పురా నామ తు తస్యాసీథ వసు షేణ ఇతి శరుతమ

తతొ వైకర్తనః కర్ణః కర్మణా తేన సొ ఽభవత