ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 105)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

రూపసత్త్వగుణొపేతా ధర్మారామా మహావ్రతా

థుహితా కున్తిభొజస్య కృతే పిత్రా సవయంవరే

2 సింహథంష్ట్రం గజస్కన్ధమ ఋషభాక్షం మహాబలమ

భూమిపాల సహస్రాణాం మధ్యే పాణ్డుమ అవిన్థత

3 స తయా కున్తిభొజస్య థుహిత్రా కురునన్థనః

యుయుజే ఽమితసౌభాగ్యః పౌలొమ్యా మఘవాన ఇవ

4 యాత్వా థేవవ్రతేనాపి మథ్రాణాం పుటభేథనమ

విశ్రుతా తరిషు లొకేషు మాథ్రీ మథ్రపతేః సుతా

5 సర్వరాజసు విఖ్యాతా రూపేణాసథృశీ భువి

పాణ్డొర అర్దే పరిక్రీతా ధనేన మహతా తథా

వివాహం కారయామ ఆస భీష్మః పాణ్డొర మహాత్మనః

6 సింహొరస్కం గజస్కన్ధమ ఋషభాక్షం మనస్వినమ

పాణ్డుం థృష్ట్వా నరవ్యాఘ్రం వయస్మయన్త నరా భువి

7 కృతొథ్వాహస తతః పాణ్డుర బలొత్సాహ సమన్వితః

జిగీషమాణొ వసుధాం యయౌ శత్రూన అనేకశః

8 పూర్వమ ఆగస్కృతొ గత్వా థశార్ణాః సమరే జితాః

పాణ్డునా నరసింహేన కౌరవాణాం యశొభృతా

9 తతః సేనామ ఉపాథాయ పాణ్డుర నానావిధ ధవజామ

పరభూతహస్త్యశ్వరదాం పథాతిగణసంకులామ

10 ఆగస్కృత సర్వవీరాణాం వైరీ సర్వమహీభృతామ

గొప్తా మగధ రాష్ట్రస్య థార్వొ రాజగృహే హతః

11 తతః కొశం సమాథాయ వాహనాని బలాని చ

పాణ్డునా మిదిలాం గత్వా విథేహాః సమరే జితాః

12 తదా కాశిషు సుహ్మేషు పుణ్డ్రేషు భరతర్షభ

సవబాహుబలవీర్యేణ కురూణామ అకరొథ యశః

13 తం శరౌఘమహాజ్వాలమ అస్త్రార్చిషమ అరింథమమ

పాణ్డుపావకమ ఆసాథ్య వయథహ్యన్త నరాధిపాః

14 తే ససేనాః ససేనేన విధ్వంసితబలా నృపాః

పాణ్డునా వశగాః కృత్వా కరకర్మసు యొజితాః

15 తేన తే నిర్జితాః సర్వే పృదివ్యాం సర్వపార్దివాః

తమ ఏకం మేనిరే శూరం థేవేష్వ ఇవ పురంథరమ

16 తం కృతాఞ్జలయః సర్వే పరణతా వసుధాధిపాః

ఉపాజగ్ముర ధనం గృహ్య రత్నాని వివిధాని చ

17 మణిముక్తా పరవాలం చ సువర్ణం రజతం తదా

గొరత్నాన్య అశ్వరత్నాని రదరత్నాని కుఞ్జరాన

18 ఖరొష్ట్రమహిషాంశ చైవ యచ చ కిం చిథ అజావికమ

తత సర్వం పరతిజగ్రాహ రాజా నాగపురాధిపః

19 తథ ఆథాయ యయౌ పాణ్డుః పునర ముథితవాహనః

హర్షయిష్యన సవరాష్ట్రాణి పురం చ గజసాహ్వయమ

20 శంతనొ రాజసింహస్య భరతస్య చ ధీమతః

పరనష్టః కీర్తిజః శబ్థః పాణ్డునా పునర ఉథ్ధృతః

21 యే పురా కురు రాష్ట్రాణి జహ్రుః కురు ధనాని చ

తే నాగపురసింహేన పాణ్డునా కరథాః కృతాః

22 ఇత్య అభాషన్త రాజానొ రాజామాత్యాశ చ సంగతాః

పరతీతమనసొ హృష్టాః పౌరజానపథైః సహ

23 పరత్యుథ్యయుస తం సంప్రాప్తం సర్వే భీష్మ పురొగమాః

తే నథూరమ ఇవాధ్వానం గత్వా నాగపురాలయాః

ఆవృతం థథృశుర లొకం హృష్టా బహువిధైర జనైః

24 నానా యానసమానీతై రత్నైర ఉచ్చావచైస తదా

హస్త్యశ్వరదరత్నైశ చ గొభిర ఉష్ట్రైర అదావికైః

నాన్తం థథృశుర ఆసాథ్య భీష్మేణ సహ కౌరవాః

25 సొ ఽభివాథ్య పితుః పాథౌ కౌసల్యానన్థవర్ధనః

యదార్హం మానయామ ఆస పౌరజానపథాన అపి

26 పరమృథ్య పరరాష్ట్రాణి కృతార్దం పునరాగతమ

పుత్రమ ఆసాథ్య భీష్మస తు హర్షాథ అశ్రూణ్య అవర్తయత

27 స తూర్యశతసంఘానాం భేరీణాం చ మహాస్వనైః

హర్షయన సర్వశః పౌరాన వివేశ గజసాహ్వయమ