ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 106)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతః సవబాహువిజితం ధనమ

భీష్మాయ సత్యవత్యై చ మాత్రే చొపజహార సః

2 విథురాయ చ వై పాణ్డుః పరేషయామ ఆస తథ ధనమ

సుహృథశ చాపి ధర్మాత్మా ధనేన సమతర్పయత

3 తతః సత్యవతీం భీష్మః కౌసల్యాం చ యశస్వినీమ

శుభైః పాణ్డుజితై రత్నైస తొషయామ ఆస భారత

4 ననన్థ మాతా కౌసల్యా తమ అప్రతిమతేజసమ

జయన్తమ ఇవ పౌలొమీ పరిష్వజ్య నరర్షభమ

5 తస్య వీరస్య విక్రాన్తైః సహస్రశతథక్షిణైః

అశ్వమేధ శతైర ఈజే ధృతరాష్ట్రొ మహామఖైః

6 సంప్రయుక్తశ చ కున్త్యా చ మాథ్ర్యా చ భరతర్షభ

జితతన్థ్రీస తథా పాణ్డుర బభూవ వనగొచరః

7 హిత్వా పరాసాథనిలయం శుభాని శయనాని చ

అరణ్యనిత్యః సతతం బభూవ మృగయా పరః

8 స చరన థక్షిణం పార్శ్వం రమ్యం హిమవతొ గిరేః

ఉవాస గిరిపృష్ఠేషు మహాశాలవనేషు చ

9 రరాజ కున్త్యా మాథ్ర్యా చ పాణ్డుః సహ వనే వసన

కరేణ్వొర ఇవ మధ్యస్దః శరీమాన పౌరంథరొ గజః

10 భారతం సహ భార్యాభ్యాం బాణఖడ్గధనుర్ధరమ

విచిత్రకవచం వీరం పరమాస్త్ర విథం నృపమ

థేవొ ఽయమ ఇత్య అమన్యన్త చరన్తం వనవాసినః

11 తస్య కామాంశ చ భొగాంశ చ నరా నిత్యమ అతన్థ్రితాః

ఉపజహ్రుర వనాన్తేషు ధృతరాష్ట్రేణ చొథితాః

12 అద పారశవీం కన్యాం థేవలస్య మహీపతేః

రూపయౌవన సంపన్నాం స శుశ్రావాపగా సుతః

13 తతస తు వరయిత్వా తామ ఆనాయ్య పురుషర్షభః

వివాహం కారయామ ఆస విథురస్య మహామతేః

14 తస్యాం చొత్పాథయామ ఆస విథురః కురునన్థనః

పుత్రాన వినయసంపన్నాన ఆత్మనః సథృశాన గుణైః