ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 107)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము


1 [వై]

తతః పుత్రశతం జజ్ఞే గాన్ధార్యాం జనమేజయ

ధృతరాష్ట్రస్య వైశ్యాయామ ఏకశ చాపి శతాత పరః

2 పాణ్డొః కున్త్యాం చ మాథ్ర్యాం చ పఞ్చ పుత్రా మహారదాః

థేవేభ్యః సమపథ్యన్త సంతానాయ కులస్య వై

3 [జ]

కదం పుత్రశతం జజ్ఞే గాన్ధార్యాం థవిజసత్తమ

కియతా చైవ కాలేన తేషామ ఆయుశ చ కిం పరమ

4 కదం చైకః స వైశ్యాయాం ధృతరాష్ట్ర సుతొ ఽభవత

కదం చ సథృశీం భార్యాం గాన్ధారీం ధర్మచారిణీమ

ఆనుకూల్యే వర్తమానాం ధృతరాష్ట్రొ ఽతయవర్తత

5 కదం చ శప్తస్య సతః పాణ్డొస తేన మహాత్మనా

సముత్పన్నా థైవతేభ్యః పఞ్చ పుత్రా మహారదాః

6 ఏతథ విథ్వన యదావృత్దం విస్తరేణ తపొధన

కదయస్వ న మే తృప్తిః కద్యమానేషు బన్ధుషు

7 [వ]

కషుచ ఛరమాభిపరిగ్లానం థవైపాయనమ ఉపస్దితమ

తొషయామ ఆస గాన్ధారీ వయాసస తస్యై వరం థథౌ

8 సా వవ్రే సథృశం భర్తుః పుత్రాణాం శతమ ఆత్మనః

తతః కాలేన సా గర్భం ధృతరాష్ట్రాథ అదాగ్రహీత

9 సంవత్సరథ్వయం తం తు గాన్ధారీ గర్భమ ఆహితమ

అప్రజా ధారయామ ఆస తతస తాం థుఃఖమ ఆవిశత

10 శరుత్వా కున్తీసుతం జాతం బాలార్కసమతేజసమ

ఉథరస్యాత్మనః సదైర్యమ ఉపలభ్యాన్వచిన్తయత

11 అజ్ఞాతం ధృతరాష్ట్రస్య యత్నేన మహతా తతః

సొథరం పాతయామ ఆస గాన్ధారీ థుఃఖమూర్చ్ఛితా

12 తతొ జజ్ఞే మాంసపేశీ లొహాష్ఠీలేవ సంహతా

థవివర్షసంభృతాం కుక్షౌ తామ ఉత్స్రష్టుం పరచక్రమే

13 అద థవైపాయనొ జఞాత్వా తవరితః సముపాగమత

తాం స మాంసమయీం పేశీం థథర్శ జపతాం వరః

14 తతొ ఽబరవీత సౌబలేయీం కిమ ఇథం తే చికీర్షితమ

సా చాత్మనొ మతం సత్యం శశంస పరమర్షయే

15 జయేష్ఠం కున్తీసుతం జాతం శరుత్వా రవిసమప్రభమ

థుఃఖేన పరమేణేథమ ఉథరం పాతితం మయా

16 శతం చ కిల పుత్రాణాం వితీర్ణం మే తవయా పురా

ఇయం చ మే మాంసపేశీ జాతా పుత్రశతాయ వై

17 [వయ]

ఏవమ ఏతత సౌబలేయి నైతజ జాత్వ అన్యదా భవేత

వితదం నొక్తపూర్వం మే సవైరేష్వ అపి కుతొ ఽనయదా

18 ఘృతపూర్ణం కుణ్డ శతం కషిప్రమ ఏవ విధీయతామ

శీతాభిర అథ్భిర అష్ఠీలామ ఇమాం చ పరిషిఞ్చత

19 [వ]

సా సిచ్యమానా అష్ఠీలా అభవచ ఛతధా తథా

అఙ్గుష్ఠ పర్వ మాత్రాణాం గర్భాణాం పృదగ ఏవ తు

20 ఏకాధిక శతం పూర్ణం యదాయొగం విశాం పతే

మాంసపేశ్యాస తథా రాజన కరమశః కాలపర్యయాత

21 తతస తాంస తేషు కుణ్డేషు గర్భాన అవథధే తథా

సవనుగుప్తేషు థేశేషు రక్షాం చ వయథధాత తతః

22 శశాస చైవ భగవాన కాలేనైతావతా పునః

విఘట్టనీయాన్య ఏతాని కుణ్డానీతి సమ సౌబలీమ

23 ఇత్య ఉక్త్వా భగవాన వయాసస తదా పరతివిధాయ చ

జగామ తపసే ధీమాన హిమవన్తం శిలొచ్చయమ

24 జజ్ఞే కరమేణ చైతేన తేషాం థుర్యొధనొ నృపః

జన్మతస తు పరమాణేన జయేష్ఠొ రాజా యుధిష్ఠిరః

25 జాతమాత్రే సుతే తస్మిన ధృతరాష్ట్రొ ఽబరవీథ ఇథమ

సమానీయ బహూన విప్రాన భీష్మం విథురమ ఏవ చ

26 యుధిష్ఠిరొ రాజపుత్రొ జయేష్ఠొ నః కులవర్ధనః

పరాప్తః సవగుణతొ రాజ్యం న తస్మిన వాచ్యమ అస్తి నః

27 అయం తవ అనన్తరస తస్మాథ అపి రాజా భవిష్యతి

ఏతథ ధి బరూత మే సత్యం యథ అత్ర భవితా ధరువమ

28 వాక్యస్యైతస్య నిధనే థిక్షు సర్వాసు భారత

కరవ్యాథాః పరాణథన ఘొరాః శివాశ చాశివ శంసినః

29 లక్షయిత్వా నిమిత్తాని తాని ఘొరాణి సర్వశః

తే ఽబరువన బరాహ్మణా రాజన విథురశ చ మహామతిః

30 వయక్తం కులాన్త కరణొ భవితైష సుతస తవ

తస్య శాన్తిః పరిత్యాగే పుష్ట్యా తవ అపనయొ మహాన

31 శతమ ఏకొనమ అప్య అస్తు పుత్రాణాం తే మహీపతే

ఏకేన కురు వై కషేమం లొకస్య చ కులస్య చ

32 తయజేథ ఏకం కులస్యార్దే గరామస్యార్దే కులం తయజేత

గరామం జనపథస్యార్దే ఆత్మార్దే పృదివీం తయజేత

33 స తదా విథురేణొక్తస తైశ చ సర్వైర థవిజొత్తమైః

న చకార తదా రాజా పుత్రస్నేహ సమన్వితః

34 తతః పుత్రశతం సర్వం ధృతరాష్ట్రస్య పార్దివ

మాసమాత్రేణ సంజజ్ఞే కన్యా చైకా శతాధికా

35 గాన్ధార్యాం కలిశ్యమానాయామ ఉథరేణ వివర్ధతా

ధృతరాష్ట్రం మహాబాహుం వైశ్యా పర్యచరత కిల

36 తస్మిన సంవత్సరే రాజన ధృతరాష్ట్రాన మహాయశాః

జజ్ఞే ధీమాంస తతస తస్యాం యుయుత్సుః కరణొ నృప

37 ఏవం పుత్రశతం జజ్ఞే ధృతరాష్ట్రస్య ధీమతః

మహారదానాం వీరాణాం కన్యా చైకాద థుఃశలా