ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 93)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షమ్తను]

ఆపవొ నామ కొ నవ ఏష వసూనాం కిం చ థుష్కృతమ

యస్యాభిశాపాత తే సర్వే మానుషీం తనుమ ఆగతాః

2 అనేన చ కుమారేణ గఙ్గా థత్తేన కిం కృతమ

యస్య చైవ కృతేనాయం మానుషేషు నివత్స్యతి

3 ఈశానాః సర్వలొకస్య వసవస తే చ వై కృతమ

మానుషేషూథపథ్యన్త తన మమాచక్ష్వ జాహ్నవి

4 [వ]

సైవమ ఉక్తా తతొ గఙ్గా రాజానమ ఇథమ అబ్రవీత

భర్తారం జాహ్నవీ థేవీ శంతనుం పురుషర్షభమ

5 యం లేభే వరుణః పుత్రం పురా భరతసత్తమ

వసిష్ఠొ నామ స మునిః ఖయాత ఆపవ ఇత్య ఉత

6 తస్యాశ్రమపథం పుణ్యం మృగపక్షిగణాన్వితమ

మేరొః పార్శ్వే నగేన్థ్రస్య సర్వర్తుకుసుమావృతమ

7 స వారుణిస తపస తేపే తస్మిన భరతసత్తమ

వనే పుణ్యకృతాం శరేష్ఠః సవాథుమూలఫలొథకే

8 థక్షస్య థుహితా యా తు సురభీత్య అతిగర్వితా

గాం పరజాతా తు సా థేవీ కశ్యపాథ భరతర్షభ

9 అనుగ్రహార్దం జగతః సర్వకామథుఘాం వరామ

తాం లేభే గాం తు ధర్మాత్మా హొమధేనుం స వారుణిః

10 సా తస్మింస తాపసారణ్యే వసన్తీ మునిసేవితే

చచార రమ్యే ధర్మ్యే చ గౌర అపేతభయా తథా

11 అద తథ వనమ ఆజగ్ముః కథా చిథ భరతర్షభ

పృద్వ ఆథ్యా వసవః సర్వే థేవథేవర్షిసేవితమ

12 తే సథారా వనం తచ చ వయచరన్త సమన్తతః

రేమిరే రమణీయేషు పర్వతేషు వనేషు చ

13 తత్రైకస్య తు భార్యా వై వసొర వాసవ విక్రమ

సా చరన్తీ వనే తస్మిన గాం థథర్శ సుమధ్యమా

యా సా వసిష్ఠస్య మునేః సర్వకామధుగ ఉత్తమా

14 సా విస్మయసమావిష్టా శీలథ్రవిణ సంపథా

థివే వై థర్శయామ ఆస తాం గాం గొవృషభేక్షణ

15 సవాపీనాం చ సుథొగ్ధ్రీం చ సువాలధి ముఖాం శుభామ

ఉపపన్నాం గుణైః సర్వైః శీలేనానుత్తమేన చ

16 ఏవంగుణసమాయుక్తాం వసవే వసు నన్థినీ

థర్శయామ ఆస రాజేన్థ్ర పురా పౌరవనన్థన

17 థయౌస తథా తాం తు థృష్ట్వైవ గాం గజేన్థ్రేన్థ్ర విక్రమ

ఉవాచ రాజంస తాం థేవీం తస్యా రూపగుణాన వథన

18 ఏషా గౌర ఉత్తమా థేవి వారుణేర అసితేక్షణే

ఋషేస తస్య వరారొహే యస్యేథం వనమ ఉత్తమమ

19 అస్యాః కషీరం పిబేన మర్త్యః సవాథు యొ వై సుమధ్యమే

థశవర్షసహస్రాణి స జీవేత సదిరయౌవనః

20 ఏతచ ఛరుత్వా తు సా థేవీ నృపొత్తమ సుమధ్యమా

తమ ఉవాచానవథ్యాఙ్గీ భర్తారం థీప్తతేజసమ

21 అస్తి మే మానుషే లొకే నరథేవాత్మజా సఖీ

నామ్నా జినవతీ నామ రూపయౌవన శాలినీ

22 ఉశీనరస్య రాజర్షేః సత్యసంధస్య ధీమతః

థుహితా పరదితా లొకే మానుషే రూపసంపథా

23 తస్యా హేతొర మహాభాగ సవత్సాం గాం మమేప్సితామ

ఆనయస్వామర శరేష్ఠ తవరితం పుణ్యవర్ధన

24 యావథ అస్యాః పయః పీత్వా సా సఖీ మమ మానథ

మానుషేషు భవత్వ ఏకా జరా రొగవివర్జితా

25 ఏతన మమ మహాభాగ కర్తుమ అర్హస్య అనిన్థిత

పరియం పరియతరం హయ అస్మాన నాసి మే ఽనయత కదం చన

26 ఏతచ ఛరుత్వా వచస తస్యా థేవ్యాః పరియచికీర్షయా

పృద్వ ఆథ్యైర భరాతృభిః సార్ధం థయౌస తథా తాం జహార గామ

27 తయా కమలపత్రాక్ష్యా నియుక్తొ థయౌస తథా నృపః

ఋషేస తస్య తపస తీవ్రం న శశాక నిరీక్షితుమ

హృతా గౌః సా తథా తేన పరపాతస తు న తర్కితః

28 అదాశ్రమపథం పరాప్తః ఫలాన్య ఆథాయ వారుణిః

న చాపశ్యత గాం తత్ర సవత్సాం కాననొత్తమే

29 తతః స మృగయామ ఆస వనే తస్మింస తపొధనః

నాధ్యగచ్ఛచ చ మృగయంస తాం గాం మునిర ఉథారధీః

30 జఞాత్వా తదాపనీతాం తాం వసుభిర థివ్యథర్శనః

యయౌ కరొధవశం సథ్యః శశాప చ వసూంస తథా

31 యస్మాన మే వసవొ జహ్రుర గాం వై థొగ్ధ్రీం సువాలధిమ

తస్మాత సర్వే జనిష్యన్తి మానుషేషు న సంశయః

32 ఏవం శశాప భగవాన వసూంస తాన మునిసత్తమః

వశం కొపస్య సంప్రాప్త ఆపవొ భరతర్షభ

33 శప్త్వా చ తాన మహాభాగస తపస్య ఏవ మనొ థధే

ఏవం స శప్తవాన రాజన వసూన అష్టౌ తపొధనః

మహాప్రభావొ బరహ్మర్షిర థేవాన రొషసమన్వితః

34 అదాశ్రమపథం పరాప్య తం సమ భూయొ మహాత్మనః

శప్తాః సమ ఇతి జానన్త ఋషిం తమ ఉపచక్రముః

35 పరసాథయన్తస తమ ఋషిం వసవః పార్దివర్షభ

న లేభిరే చ తస్మాత తే పరసాథమ ఋషిసత్తమాత

ఆపవాత పురుషవ్యాఘ్ర సర్వధర్మవిశారథాత

36 ఉవాచ చ స ధర్మాత్మా సప్త యూయం ధరాథయః

అనుసంవత్సరాచ ఛాపమొక్షం వై సమవాప్స్యద

37 అయం తు యత్కృతే యూయం మయా శప్తాః స వత్స్యతి

థయౌస తథా మానుషే లొకే థీర్ఘకాలం సవకర్మణా

38 నానృతం తచ చికీర్షామి యుష్మాన కరుథ్ధొ యథ అబ్రువమ

న పరజాస్యతి చాప్య ఏష మానుషేషు మహామనాః

39 భవిష్యతి చ ధర్మాత్మా సర్వశాస్త్రవిశారథః

పితుః పరియహితే యుక్తః సత్రీ భొగాన వర్జయిష్యతి

ఏవమ ఉక్త్వా వసూన సర్వాఞ జగామ భగవాన ఋషిః

40 తతొ మామ ఉపజగ్ముస తే సమస్తా వసవస తథా

అయాచన్త చ మాం రాజన వరం స చ మయా కృతః

జాతాఞ జాతాన పరక్షిపాస్మాన సవయం గఙ్గే తవమ అమ్భసి

41 ఏవం తేషామ అహం సమ్యక శప్తానాం రాజసత్తమ

మొక్షార్దం మానుషాల లొకాథ యదావత కృతవత్య అహమ

42 అయం శాపాథ ఋషేస తస్య ఏక ఏవ నృపొత్తమ

థయౌ రాజన మానుషే లొకే చిరం వత్స్యతి భారత

43 ఏతథ ఆఖ్యాయ సా థేవీ తత్రైవాన్తరధీయత

ఆథాయ చ కుమారం తం జగామాద యదేప్సితమ

44 స తు థేవవ్రతొ నామ గాఙ్గేయ ఇతి చాభవత

థవినామా శంతనొః పుత్రః శంతనొర అధికొ గుణైః

45 శంతనుశ చాపి శొకార్తొ జగామ సవపురం తతః

తస్యాహం కీర్తయిష్యామి శంతనొర అమితాన గుణాన

46 మహాభాగ్యం చ నృపతేర భారతస్య యశస్వినః

యదేతిహాసొ థయుతిమాన మహాభారతమ ఉచ్యతే