ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 92)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తతః పరతీపొ రాజా స సర్వభూతహితే రతః

నిషసాథ సమా బహ్వీర గఙ్గాతీరగతొ జపన

2 తస్య రూపగుణొపేతా గఙ్గా శరీర ఇవ రూపిణీ

ఉత్తీర్య సలిలాత తస్మాల లొభనీయతమాకృతిః

3 అధీయానస్య రాజర్షేర థివ్యరూపా మనస్వినీ

థక్షిణం శాలసంకాశమ ఊరుం భేజే శుభాననా

4 పరతీపస తు మహీపాలస తామ ఉవాచ మనస్వినీమ

కరవాణి కిం తే కల్యాణి పరియం యత తే ఽభికాఙ్క్షితమ

5 [సత్రీ]

తవామ అహం కామయే రాజన కురుశ్రేష్ఠ భజస్వ మామ

తయాగః కామవతీనాం హి సత్రీణాం సథ్భిర విగర్హితః

6 [పర]

నాహం పరస్త్రియం కామాథ గచ్ఛేయం వరవర్ణిని

న చాసవర్ణాం కల్యాణి ధర్మ్యం తథ విథ్ధి మే వరతమ

7 [సత్రీ]

నాశ్రేయస్య అస్మి నాగమ్యా న వక్తవ్యా చ కర్హి చిత

భజ మమాం భజమానాం తవం రాజన కన్యాం వరస్త్రియమ

8 [పర]

మయాతివృత్తమ ఏతత తే యన మాం చొథయసి పరియమ

అన్యదా పరతిపన్నం మాం నాశయేథ ధర్మవిప్లవః

9 పరాప్య థక్షిణమ ఊరుం మే తవమ ఆశ్లిష్టా వరాఙ్గనే

అపత్యానాం సనుషాణాం చ భీరు విథ్ధ్య ఏతథ ఆసనమ

10 సవ్యతః కామినీ భాగస తవయా స చ వివర్జితః

తస్మాథ అహం నాచరిష్యే తవయి కామం వరాఙ్గనే

11 సనుషా మే భవ కల్యాణి పుత్రార్దే తవాం వృణొమ్య అహమ

సనుషాపేక్షం హి వామొరు తవమ ఆగమ్య సమాశ్రితా

12 [సత్రీ]

ఏవమ అప్య అస్తు ధర్మజ్ఞ సంయుజ్యేయం సుతేన తే

తవథ్భక్త్యైవ భజిష్యామి పరఖ్యాతం భారతం కులమ

13 పృదివ్యాం పార్దివా యే చ తేషాం యూయం పరాయణమ

గుణా న హి మయా శక్యా వక్తుం వర్షశతైర అపి

కులస్య యే వః పరదితాస తత సాధుత్వమ అనుత్తమమ

14 స మే నాభిజనజ్ఞః సయాథ ఆచరేయం చ యథ విభొ

తత సర్వమ ఏవ పుత్రస తే న మీమాంసేత కర్హి చిత

15 ఏవం వసన్తీ పుత్రే తే వర్ధయిష్యామ్య అహం పరియమ

పుత్రైః పుణ్యైః పరియైశ చాపి సవర్గం పరాప్స్యతి తే సుతః

16 [వ]

తదేత్య ఉక్త్వా తు సా రాజంస తత్రైవాన్తరధీయత

పుత్ర జన్మ పరతీక్షంస తు స రాజా తథ అధారయత

17 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు పరతీపః కషత్రియర్షభః

తపస తేపే సుతస్యార్దే సభార్యః కురునన్థన

18 తయొః సమభవత పుత్రొ వృథ్ధయొః స మహాభిషః

శాన్తస్య జజ్ఞే సంతానస తస్మాథ ఆసీత స శంతనుః

19 సంస్మరంశ చాక్షయాఁల లొకాన విజితాన సవేన కర్మణా

పుణ్యకర్మకృథ ఏవాసీచ ఛంతనుః కురు సత్తమ

20 పరతీపః శంతనుం పుత్రం యౌవనస్దం తతొ ఽనవశాత

పురా మాం సత్రీ సమభ్యాగాచ ఛంతనొ భూతయే తవ

21 తవామ ఆవ్రజేథ యథి రహః సా పుత్ర వరవర్ణినీ

కామయానాభిరూపాఢ్యా థివ్యా సత్రీ పుత్రకామ్యయా

సా తవయా నానుయొక్తవ్యా కాసి కస్యాసి వాఙ్గనే

22 యచ చ కుర్యాన న తత కార్యం పరష్టవ్యా సా తవయానఘ

మన్నియొగాథ భజన్తీం తాం భజేదా ఇత్య ఉవాచ తమ

23 ఏవం సంథిశ్య తనయం పరతీపః శంతనుం తథా

సవే చ రాజ్యే ఽభిషిచ్యైనం వనం రాజా వివేశ హ

24 స రాజా శంతనుర ధీమాన ఖయాతః పృద్వ్యాం ధనుర్ధరః

బభూవ మృగయా శీలః సతతం వనగొచరః

25 స మృగాన మహిషాంశ చైవ వినిఘ్నన రాజసత్తమః

గఙ్గామ అనుచచారైకః సిథ్ధచారణసేవితామ

26 స కథా చిన మహారాజ థథర్శ పరమస్త్రియమ

జాజ్వల్యమానాం వపుషా సాక్షాత పథ్మామ ఇవ శరియమ

27 సర్వానవథ్యాం సుథతీం థివ్యాభరణభూషితామ

సూక్ష్మామ్బరధరామ ఏకాం పథ్మొథర సమప్రభామ

28 తాం థృష్ట్వా హృష్టరొమాభూథ విస్మితొ రూపసంపథా

పిబన్న ఇవ చ నేత్రాభ్యాం నాతృప్యత నరాధిపః

29 సా చ థృష్ట్వైవ రాజానం విచరన్తం మహాథ్యుతిమ

సనేహాథ ఆగతసౌహార్థా నాతృప్యత విలాసినీ

30 తామ ఉవాచ తతొ రాజా సాన్త్వయఞ శలక్ష్ణయా గిరా

థేవీ వా థానవీ వా తవం గన్ధర్వీ యథి వాప్సరాః

31 యక్షీ వా పన్నగీ వాపి మానుషీ వా సుమధ్యమే

యా వా తవం సురగర్భాభే భార్యా మే భవ శొభనే

32 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ రాజ్ఞః సస్మితం మృథు వల్గు చ

వసూనాం సమయం సమృత్వా అభ్యగచ్ఛథ అనిన్థితా

33 ఉవాచ చైవ రాజ్ఞః సా హలాథయన్తీ మనొ గిరా

భవిష్యామి మహీపాల మహిషీ తే వశానుగా

34 యత తు కుర్యామ అహం రాజఞ శుభం వా యథి వాశుభమ

న తథ వారయితవ్యాస్మి న వక్తవ్యా తదాప్రియమ

35 ఏవం హి వర్తమానే ఽహం తవయి వత్స్యామి పార్దివ

వారితా విప్రియం చొక్తా తయజేయం తవామ అసంశయమ

36 తదేతి రాజ్ఞా సా తూక్తా తథా భరతసత్తమ

పరహర్షమ అతులం లేభే పరాప్య తం పార్దివొత్తమమ

37 ఆసాథ్య శంతనుస తాం చ బుభుజే కామతొ వశీ

న పరష్టవ్యేతి మన్వానొ న స తాం కిం చిథ ఊచివాన

38 స తస్యాః శీలవృత్తేన రూపౌథార్యగుణేన చ

ఉపచారేణ చ రహస తుతొష జగతీపతిః

39 థివ్యరూపా హి సా థేవీ గఙ్గా తరిపదగా నథీ

మానుషం విగ్రహం శరీమత కృత్వా సా వరవర్ణినీ

40 భాగ్యొపనత కామస్య భార్యేవొపస్దితాభవత

శంతనొ రాజసింహస్య థేవరాజసమథ్యుతేః

41 సంభొగస్నేహచాతుర్యైర హావ లాస్యైర మనొహరైః

రాజానం రమయామ ఆస యదా రేమే తదైవ సః

42 స రాజా రతిసక్తత్వాథ ఉత్తమస్త్రీ గుణైర హృతః

సంవత్సరాన ఋతూన మాసాన న బుబొధ బహూన గతాన

43 రమమాణస తయా సార్ధం యదాకామం జనేశ్వరః

అష్టావ అజనయత పుత్రాంస తస్యామ అమర వర్ణినః

44 జాతం జాతం చ సా పుత్రం కషిపత్య అమ్భసి భారత

పరీణామి తవాహమ ఇత్య ఉక్త్వా గఙ్గా సరొతస్య అమజ్జయత

45 తస్య తన న పరియం రాజ్ఞః శంతనొర అభవత తథా

న చ తాం కిం చనొవాచ తయాగాథ భీతొ మహీపతిః

46 అద తామ అష్టమే పుత్రే జాతే పరహసితామ ఇవ

ఉవాచ రాజా థుఃఖార్తః పరీప్సన పుత్రమ ఆత్మనః

47 మా వధీః కాసి కస్యాసి కిం హింససి సుతాన ఇతి

పుత్రఘ్ని సుమహత పాపం మా పరాపస తిష్ఠ గర్హితే

48 [సత్రీ]

పుత్ర కామన తే హన్మి పుత్రం పుత్రవతాం వర

జీర్ణస తు మమ వాసొ ఽయం యదా స సమయః కృతః

49 అహం గఙ్గా జహ్నుసుతా మహర్షిగణసేవితా

థేవకార్యార్ద సిథ్ధ్యర్దమ ఉషిటాహం తవయా సహ

50 అష్టమే వసవొ థేవా మహాభాగా మహౌజసః

వసిష్ఠ శాపథొషేణ మానుషత్వమ ఉపాగతాః

51 తేషాం జనయితా నాన్యస తవథృతే భువి విథ్యతే

మథ్విధా మానుషీ ధాత్రీ న చైవాస్తీహ కా చన

52 తస్మాత తజ జననీ హేతొర మానుషత్వమ ఉపాగతా

జనయిత్వా వసూన అష్టౌ జితా లొకాస తవయాక్షయాః

53 థేవానాం సమయస తవ ఏష వసూనాం సంశ్రుతొ మయా

జాతం జాతం మొక్షయిష్యే జన్మతొ మానుషాథ ఇతి

54 తత తే శాపాథ వినిర్ముక్తా ఆపవస్య మహాత్మనః

సవస్తి తే ఽసతు గమిష్యామి పుత్రం పాహి మహావ్రతమ

55 ఏష పర్యాయ వాసొ మే వసూనాం సంనిధౌ కృతః

మత్ప్రసూతం విజానీహి గఙ్గా థత్తమ ఇమం సుతమ