ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 83)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఈన్థ్ర]

సర్వాణి కర్మాణి సమాప్య రాజన; గృహాన పరిత్యజ్య వనం గతొ ఽసి

తత తవాం పృచ్ఛామి నహుషస్య పుత్ర; కేనాసి తుల్యస తపసా యయాతే

2 [య]

నాహం థేవమనుష్యేషు న గన్ధర్వమహర్షిషు

ఆత్మనస తపసా తుల్యం కం చిత పశ్యామి వాసవ

3 [ఈ]

యథావమంస్దాః సథృశః శరేయసశ చ; పాపీయసశ చావిథిత పరభావః

తస్మాల లొకా అన్తవన్తస తవేమే; కషీణే పుణ్యే పతితాస్య అథ్య రాజన

4 [య]

సురర్షిగన్ధర్వనరావమానాత; కషయం గతా మే యథి శక్ర లొకాః

ఇచ్ఛేయం వై సురలొకాథ విహీనః; సతాం మధ్యే పతితుం థేవరాజ

5 [ఈ]

సతాం సకాశే పతితాసి రాజంశ; చయుతః పరతిష్ఠాం యత్ర లబ్ధాసి భూయః

ఏవం విథిత్వా తు పునర యయాతే; న తే ఽవమాన్యాః సథృశః శరేయసశ చ

6 [వ]

తతః పరహాయామర రాజజుష్టాన; పుణ్యాఁల లొకాన పతమానం యయాతిమ

సంప్రేక్ష్య రాజర్షివరొ ఽషటకస తమ; ఉవాచ సథ ధర్మవిధానగొప్తా

7 కస తవం యువా వాసవతుల్యరూపః; సవతేజసా థీప్యమానొ యదాగ్నిః

పతస్య ఉథీర్ణామ్బుధరాన్ధ కారాత ఖాత; ఖేచరాణాం పరవరొ యదార్కః

8 థృష్ట్వా చ తవాం సూర్యపదాత పతన్తం; వైశ్వానరార్క థయుతిమ అప్రమేయమ

కిం ను సవిథ ఏతత పతతీతి సర్వే; వితర్కయన్తః పరిమొహితాః సమః

9 థృష్ట్వా చ తవాం విష్ఠితం థేవమార్గే; శక్రార్క విష్ణుప్రతిమ పరభావమ

అభ్యుథ్గతాస తవాం వయమ అథ్య సర్వే; తత్త్వం పాతే తవ జిజ్ఞాసమానాః

10 న చాపి తవాం ధృష్ణుమః పరష్టుమ అగ్రే; న చ తవమ అస్మాన పృచ్ఛసి యే వయం సమః

తత తవాం పృచ్ఛామః సపృహణీయ రూపం; కస్య తవం వా కింనిమిత్తం తవమ ఆగాః

11 భయం తు తే వయేతు విషాథమొహౌ; తయజాశు థేవేన్థ్ర సమానరూప

తవాం వర్తమానం హి సతాం సకాశే; నాలం పరసొఢుం బలహాపి శక్రః

12 సన్తః పరతిష్ఠా హి సుఖచ్యుతానాం; సతాం సథైవామర రాజకల్ప

తే సంగతాః సదవర జఙ్గమేశాః; పరతిష్ఠితస తవం సథృశేషు సత్సు

13 పరభుర అగ్నిః పరతపనే భూమిర ఆవపనే పరభుః

పరభుః సూర్యః పరకాశిత్వే సతాం చాభ్యాగతః పరభుః