ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 84)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]

అహం యయాతిర నహుషస్య పుత్రః; పూరొః పితా సర్వభూతావమానాత

పరభ్రంశితః సురసిథ్ధర్షిలొకాత; పరిచ్యుతః పరపతామ్య అల్పపుణ్యః

2 అహం హి పూర్వొ వయసా భవథ్భ్యస; తేనాభివాథం భవతాం న పరయుఞ్జే

యొ విథ్యయా తపసా జన్మనా వా; వృథ్ధః స పూజ్యొ భవతి థవిజానామ

3 [ఆస్టక]

అవాథీశ చేథ వయసా యః స వృథ్ధ; ఇతి రాజన నాభ్యవథః కదం చిత

యొ వై విథ్వాన వయసా సన సమ వృథ్ధః; స ఏవ పూజ్యొ భవతి థవిజానామ

4 [య]

పరతికూలం కర్మణాం పాపమ ఆహుస; తథ వర్తతే ఽపరవణే పాపలొక్యమ

సన్తొ ఽసతాం నానువర్తన్తి చైతథ; యదా ఆత్మైషామ అనుకూల వాథీ

5 అభూథ ధనం మే విపులం మహథ వై; విచేష్టమానొ నాధిగన్తా తథ అస్మి

ఏవం పరధార్యాత్మ హితే నివిష్టొ; యొ వర్తతే స విజానాతి జీవన

6 నానాభావా బహవొ జీవలొకే; థైవాధీనా నష్టచేష్టాధికారాః

తత తత పరాప్య న విహన్యేత ధీరొ; థిష్టం బలీయ ఇతి మత్వాత్మ బుథ్ధ్యా

7 సుఖం హి జన్తుర యథి వాపి థుఃఖం; థైవాధీనం విన్థతి నాత్మ శక్త్యా

తస్మాథ థిష్టం బలవన మన్యమానొ; న సంజ్వరేన నాపి హృష్యేత కథా చిత

8 థుఃఖే న తప్యేన న సుఖేన హృష్యేత; సమేన వర్తేత సథైవ ధీరః

థిష్టం బలీయ ఇతి మన్యమానొ; న సంజ్వరేన నాపి హృష్యేత కథా చిత

9 భయే న ముహ్యామ్య అష్టకాహం కథా చిత; సంతాపొ మే మానసొ నాస్తి కశ చిత

ధాతా యదా మాం విథధాతి లొకే; ధరువం తదాహం భవితేతి మత్వా

10 సంస్వేథజా అణ్డజా ఉథ్భిథాశ చ; సరీసృపాః కృమయొ ఽదాప్సు మత్స్యాః

తదాశ్మానస తృణకాష్ఠం చ సర్వం; థిష్ట కషయే సవాం పరకృతిం భజన్తే

11 అనిత్యతాం సుఖథుఃఖస్య బుథ్ధ్వా; కస్మాత సంతాపమ అష్టకాహం భజేయమ

కిం కుర్యాం వై కిం చ కృత్వా న తప్యే; తస్మాత సంతాపం వర్జయామ్య అప్రమత్తః

12 [ఆస్టక]

యే యే లొకాః పార్దివేన్థ్ర పరధానాస; తవయా భుక్తా యం చ కాలం యదా చ

తన మే రాజన బరూహి సర్వం యదావత; కషేత్రజ్ఞవథ భాషసే తవం హి ధర్మాన

13 [య]

రాజాహమ ఆసమ ఇహ సార్వభౌమస; తతొ లొకాన మహతొ అజయం వై

తత్రావసం వర్షసహస్రమాత్రం; తతొ లొకం పరమ అస్మ్య అభ్యుపేతః

14 తతః పురీం పురుహూతస్య రమ్యాం; సహస్రథ్వారాం శతయొజనాయతామ

అధ్యావసం వర్షసహస్రమాత్రం; తతొ లొకం పరమ అస్మ్య అభ్యుపేతః

15 తతొ థివ్యమ అజరం పరాప్య లొకం; పరజాపతేర లొకపతేర థురాపమ

తత్రావసం వర్షసహస్రమాత్రం; తతొ లొకం పరమ అస్మ్య అభ్యుపేతః

16 థేవస్య థేవస్య నివేశనే చ; విజిత్య లొకాన అవసం యదేష్టమ

సంపూజ్యమానస తరిథశైః సమస్తైస; తుల్యప్రభావ థయుతిర ఈశ్వరాణామ

17 తదావసం నన్థనే కామరూపీ; సంవత్సరాణామ అయుతం శతానామ

సహాప్సరొభిర విహరన పుణ్యగన్ధాన; పశ్యన్న నగాన పుష్పితాంశ చారురూపాన

18 తత్రస్దం మాం థేవ సుఖేషు సక్తం; కాలే ఽతీతే మహతి తతొ ఽతిమాత్రమ

థూతొ థేవానామ అబ్రవీథ ఉగ్రరూపొ; ధవంసేత్య ఉచ్చైస తరిః పలుతేన సవరేణ

19 ఏతావన మే విథితం రాజసింహ; తతొ భరష్టొ ఽహం నన్థనాత కషీణపుణ్యః

వాచొ ఽశరౌషం చాన్తరిక్షే సురాణామ; అనుక్రొశాచ ఛొచతాం మానవేన్థ్ర

20 అహొ కష్టం కషీణపుణ్యొ యయాతిః; పతత్య అసౌ పుణ్యకృత పుణ్యకీర్తిః

తాన అబ్రువం పతమానస తతొ ఽహం; సతాం మధ్యే నిపతేయం కదం ను

21 తైర ఆఖ్యాతా భవతాం యజ్ఞభూమిః; సమీక్ష్య చైనాం తవరితమ ఉపాగతొ ఽసమి

హవిర గన్ధం థేశికం యజ్ఞభూమేర; ధూమాపాఙ్గం పరతిగృహ్య పరతీతః